Canllawiau i ymarferwyr

Mae Partneriaeth Genedlaethol Mentro Allan wedi creu cyfres o ganllawiau i ymarferwyr i gefnogi pobl sy'n gweithredu prosiectau yn y maes. Bydd y canllawiau hyn o ddefnydd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithgarwch corfforol, iechyd, cydraddoldeb, yr amgylchedd naturiol, gwirfoddoli, rheoli prosiectau a phrosiectau a arweinir gan y cyfranogwyr.

Gwersi'r Astudiaethau Achos.  Awst 2011.

Wrth i bedwar prosiect ar ddeg Mentro Allan ledled Cymru ddod i ben wedi gwario cyllid y Loteri Fawr, casglwyd cyfres o 27 o astudiaethau achos at ei gilydd, yn rhoi sylw i agweddau amrywiol ar eu datblygiad a hefyd yn edrych ar y gwersi sydd wedi'u dysgu. Mae'r canllaw hwn i ymarferwyr yn dod â rhai themâu cyffredin at ei gilydd wedi edrych ar yr hyn a ddysgwyd ac mae'n ateb y
cwestiwn: Beth oedd yn sicrhau bod natur y prosiectau, sef bod y cyfranogwyr yn eu harwain, yn effeithiol i'r cyfranogwyr?

Gweithio gyda Phobl ag Anabledd yn yr Awyr Agored a'u Cynnwys. Awst 2011.

Mae'r canllaw hwn yn amlinellu'r gwersi sydd wedi'u dysgu wrth gynnwys a gweithio gyda phobl ag anableddau i'w cael i fod yn egnïol yn gorfforol yn yr awyr agored. Mae'n amlinellu rhai o'r problemau y mae'r cyfranogwyr, cydlynwyr y prosiectau a'r darparwyr gweithgarwch yn eu hwynebu wrth drefnu gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored. Hefyd, mae'n edrych ar y gwersi a ddysgwyd o waith ymchwil Mentro Allan i ddangos sut gellir goresgyn rhwystrau er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau ar gael yn fwy hwylus i wahanol grwpiau. Yn ystod pum mlynedd y rhaglen, gweithiodd prosiectau Mentro Allan gyda phlant ac oedolion gyda nam corfforol a synhwyraidd, anawsterau dysgu ac anhwylderau yn y sbectrwm awtistiaeth.

Gweithio gyda Chymunedau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig ar brosiectau gweithgarwch corfforol. Awst 2011.

Mae'r canllaw canlynol yn tynnu ymarferydd ar brofiad y ddau brosiect Mentro Allan a oedd yn gweithio yn benodol gyda chymunedau duon a lleiafrifoedd ethnig, yng Nghasnewydd, ac yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Fel gyda phob prosiect Mentro Allan, y ddau brosiect yn cymryd rhan dan arweiniad, gyda datblygu prosiect harwain gan adborth a syniadau gan y cyfranogwyr. 

Casglwyd yr adborth yn ffurfiol, drwy gyfrwng achlysuron gwerthuso rheolaidd gan ddefnyddio proses gyfranogol ar ffurf trafodaeth grŵp, ac yn anffurfiol, drwy sgwrsio gyda phobl yn ystod y sesiynau gweithgarwch.

Cynnwys pobl hŷn mewn gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored. Hydref 2010.

Pan ddechreuodd staff prosiect Mentro Allan geisio cynnwys pobl hŷn yn y rhaglen, fe ddaethant ar draws rhwystr ar unwaith: nid oedd gan y bobl hŷn yr oeddent eisiau gweithio wedi arfer defnyddio'r awyr agored o gwbl, ac nid oedd yn rhan o'u diwylliant...

Gefnogaeth ar Pobl Iau. Hydref 2010.

Mae'r papur hwn yn amlinellu darganfyddiadau'r ymchwil i'r math o gefnogaeth y mae pobl mewn gwahanol grwpiau segur ei hangen
er mwyn cymryd rhan, newid eu hymddygiad a chynnal y newid hwnnw.gwrsio â phobl
yn ystod y sesiynau gweithgaredd.

Canllaw  Mentro Allan i Ddefnyddio Ymchwil Gweithredu yn y Cynllun Datblygu o dan arweiniad Cyfranogwr Prosiectau. Awst 2011. (Saesneg yn unig)

Mae'r canllaw hwn wedi ei anelu at reolwyr prosiect / arweinwyr, ond gallai hefyd gael ei ddefnyddio gan staff y prosiect sydd, neu yn bwriadu eu rhoi ar waith ymchwil gweithredu cyfranogol yn eu prosiect. Yn ogystal, gall y canllaw yn ddefnyddiol i uwch reolwyr a grwpiau llywio'r prosiect er mwyn rhoi cefnogaeth, cyngor a chyfarwyddyd i staff y prosiect.

Mae'r canllaw hwn yn rhoi cyflwyniad i ddefnyddio model Ymchwil Weithredu Gyfranogol ar gyfer datblygu sy'n cymryd rhan a arweinir gan brosiectau. Mae'r wybodaeth yn y mae'n seiliedig ar ddysgu oddi wrth y rhaglen Mentro Allan.

Ymchwil Gweithredol Cyfranogol: Cynnal digwyddiad cyfranogol. Awst 2011.

Mae'r canllaw hwn yn ymarferydd byr hwn yn rhoi canllawiau ymarferol ar ddefnyddio dulliau cyfranogol mewn prosiect cymunedol, yn seiliedig ar brofiadau rhai sy'n ymwneud â'r prosiectau Mentro Allan.