Astudiaethau achos

Mae cyfres o astudiaethau achos wedi cael eu casglu gan brosiectau lleol Mentro Allan yn rhoi sylw i'r pedwar Canlyniad Dysgu ar gyfer y prif raglen. Bydd yr astudiaethau achos hyn yn rhannu stori, yn dangos effaith y prosiect ac yn tynnu sylw at y gwersi a ddysgwyd.

Canllaw ymarferydd cyd-fynd â'r astudiaethau achos, gan ddwyn ynghyd rai o'r themâu cyffredin a ddaeth i'r amlwg o'r astudiaethau achos i'w ateb y cwestiwn: Beth wnaeth y cyfranogwr natur a arweinir gan y prosiectau effeithiol ar gyfer y cyfranogwyr?

Astudiaeth achos 1: Cefnogi datblygiad grŵp gweithgarwch annibynnol ar gyfer pobl hŷn

Astudiaeth achos 2: Pobl ifanc mewn perygl o Ymddieithrio: Gall gweithgarwch corfforol sbarduno newid ehangach yn ymddygiad pobl ifanc.

Astudiaeth achos 3: Herio'r drefn: Sut fu i ddau wˆ r ifanc croenwyn lwyddo i arwain prosiect a ddenodd ferched Duon a marched o Leiafrifoedd Ethnig (DLlE) at weithgarwch corfforol.

Astudiaeth achos 4: Creu llwybr adfer Cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yn arwain at lwybrau at gyflogaeth a hyfforddiant i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

Astudiaeth achos 5: Creu arferion da: Prosiect sy'n bodloni nodau polisi ac yn arwain at fodel ar gyfer gwasanaethau prif ffrwd.

Astudiaeth achos 6: Sicrhau bod marched o gymunedau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghaerdydd yn gallu gwneud defnydd hwylus o'r awyr agored.

Astudiaeth achos 7: Sicrhau canlyniadau gwerthfawr o achlysuron cymdeithasol pleserus: Sut y cyfrannodd tripiau 'Dyddiau Hwyl' Newid Ffyrdd o Fyw at ddatblygu prosiectau.

Astudiaeth achos 8: Sefydlu gardd gymunedol: cael hyd i leoliad addas mewn ardal wledig.

Astudiaeth achos 9: Cyfeirio at ymarfer: sut gweithiodd hynny i un unigolyn.

Astudiaeth achos 10: Recriwtio defnyddwyr gwasanaeth: Gweithio â 'phorthgeidwaid' i greu rhaglen gynaliadwy o weithgarwch corfforol ar gyfer pobl ag anableddau.

Astudiaeth achos 11: Sicrhau bod gweithgaredd corfforol heriol ar gael yn hwylus: Sut daeth unigolyn dall, segur yn ddringwr creigiau.

Astudiaeth achos 12: Cynnwys pobl ifanc ddifreintiedig: Gweithio â chlwb ieuenctid yn y sector gwirfoddol er mwyn cynnig cyfle i'r aelodau fod yn egnïol yn gorfforol yn yr awyr agored.

Astudiaeth achos 13: Darparu cyfleoedd am gynnydd: Cynnwys pobl ifanc segur mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd.

Astudiaeth achos 14: Cael mamau newydd i fod yn egnïol: hanes dau grŵp cerdded gyda phramiau.

Astudiaeth achos 15: Cael merched ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored: Sefydlu grŵp cyfeillgar o gyfoedion i gymell ei gilydd i ddal ati i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol heriol yn yr awyr agored.

Astudiaeth achos 16: Hyfforddiant cludiant: Wedi galluogi pobl gydag anableddau dysgu i barhau a'u gweithgarwch.

Astudiaeth achos 17: Recruitio defnyddwyr gwasanaeth: Trefnu chwaraeon dŵr i bobl gydag anawsterau dysgu.

Astudiaeth achos 18: Ymestyn cyfleoedd: Defnyddio gweithgareddau cadwraeth fel ffordd o ennyn diddordeb pobl ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio.

Astudiaeth achos 19: Dull Amgen: Cynnig gweithgareddau anturus i bobl ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio.

Astudiaeth achos 20: Datblygiad grŵp ymarfer corff: Defnyddio lleoliadau dan do fel ffordd o gael pobl i ymarfer corff yn yr awyr agored.

Astudiaeth achos 21: Datblygu grŵp rheoli wedi'i gyfansoddi o blith y rhai a gymerodd ran: Sut y datblygwyd 'Grŵp Gweithredol' effeithiol tros gyfnod prosiect.

Astudiaeth achos 22: Sefydlu grŵp agored i bawb: Manteision sefydlu grŵp cerdded i ddefnyddwyr y gwasanaeth iechyd meddwl ac eraill.

Astudiaeth achos 23: Datblygu a chynnal grŵp beicio: Archwilio'r mesurau y mae eu hangen i sefydlu grŵp gweithgarwch cymunedol.

Astudiaeth achos 24: Gwirfoddolwyr grŵp gweithredol Abertawe.

Astudiaeth achos 25: Dod o hyd i wirfoddolwyr mewn grwpiau gweithgarwch.

Astudiaeth achos 26: Gwirfoddolwyr a gyfeiriwyd gan asiantaethau eraill:

Astudiaeth achos 27: Ymwneud â grwpiau'n bodoli eisoes.