Adolygu Cytundebau Partneriaeth yr Awdurdodau Lleol

Roedd creu Cytundebau Partneriaeth yr Awdurdodau Lleol (CPALl) rhyngom ni a phob un o'r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru'n ddechrau ar ddull newydd o weithio mewn partneriaeth, gan ddatblygu a sefydlu cyd-werthoedd, nodau cyffredin a chyd-ddyheadau wrth roi sylw i'r her o greu 'Cymru well, iachach a mwy heini'.                                       

Fis Hydref 2009, comisiynwyd adolygiad o CPALl, er mwyn asesu'r dull o weithredu'r broses hyd yma, ac yn sail ar gyfer datblygu perthynas CPALl yn y dyfodol â chyfarwyddiadau polisi, a chynyddu hyblygrwydd ar gyfer gwneud penderfyniadau'n lleol.       

Nid oedd yr adolygiad yn ceisio monitro cynnydd yr awdurdodau lleol unigol, na mesur effaith y CPALlau ar gyfranogiad. Defnyddiwyd dau gwestiwn i arwain yr adolygiad:                                  

  • A yw datblygu a gweithredu'r CPALl hyd yma wedi gosod sylfaen i awdurdodau lleol ei defnyddio i gyfrannu at ganlyniadau a thargedau 'Dringo'n Uwch'?                  
  • A yw proses CPALl yn fodel priodol ar gyfer bwrw'r agenda hon yn ei blaen gydag awdurdodau lleol?

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) yr adolygiad ar ein rhan. Gwnaed y gwaith maes rhwng mis Hydref 2009 a mis Mawrth 2010, maen sampl cynrychioliadol o wyth Awdurdod Lleol.     

Roedd yr adolygiad yn rhoi sylw hefyd i'n prosesau a'n gweithdrefnau ac yn cynnwys amrywiaeth o bartneriaid eraill, yn cynnwys cyrff rheoli chwaraeon, Chwaraeon Anabledd Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru.           

Cyhoeddwyd darganfyddiadau'r ymchwil fis Awst 2010. Mae'r adroddiad llawn ar gael i'w lawrlwytho (ar y dde).

DOWNLOADS