Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn arolwg ar aelwydydd sy'n cynnwys cyfweliadau wyneb yn wyneb gyda thua 12,000 o oedolion 16 oed a hŷn sydd wedi'u dewis ar hap. Mae'r arolwg yn rhoi sylw i amrywiaeth eang o faterion sy'n effeithio ar bobl a'u hardal leol.

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys detholiad yn unig o'r canlyniadau cysylltiedig â chwaraeon a ffyrdd o fyw egnïol; mae tablau ychwanegol o ganlyniadau (edrychwch ar ' Syllwr Canlyniadau' Arolwg Cenedlaethol Cymru) wedi cael eu cyhoeddi a bydd dadansoddiadau pellach o bynciau penodol yn cael eu cyhoeddi drwy gydol y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r canlyniadau 'Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol' hyn o Arolwg Cenedlaethol Cymru yn darparu un o'r prif ffynonellau o ddata a ddefnyddir gan Chwaraeon Cymru i fonitro'n strategol ac i dracio tueddiadau mewn chwaraeon yng Nghymru, yn ogystal â ffurfio sylfaen ar gyfer dylanwadu ar bolisïau ac arferion.

Yn wir, mae rhai o'r canlyniadau'n cael eu defnyddio i fesur cynnydd tuag at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

O dan adran (10) (1) y Ddeddf, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi dangosyddion ("dangosyddion cenedlaethol") at ddiben mesur cynnydd tuag at gyflawni'r nodau Llesiant.

Mae'r ganran sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos yn un o 46 o ddangosyddion cenedlaethol. Mae'r arolwg hwn wedi dangos bod 32% o oedolion (16+) yn cyflawni'r lefel hon o gymryd rhan.

Mae rhagor o ganfyddiadau i'w gweld yn ein hadroddiad Cyflwr y Genedl neu drwy edrych ar y tablau data.

Cysylltiadau Allanol