Defnyddio'r canlyniadau

Eleni mae'r ysgolion a'r Awdurdodau Lleol sy'n cael adroddiadau'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol wedi cael y canlyniadau o dan benawdau'r Elfennau Ymgysylltu. Mae'r Elfennau Ymgysylltu'n fodel sy'n cyflwyno'r sylfeini ar gyfer annog person i gymryd rhan mewn gweithgaredd.                          

SPO010 - Elements Of Engagement -Illustration _Welsh - Landscape -AW-2

Yn yr adroddiadau, gall y dystiolaeth a ddarperir o dan bob un o'r meysydd hyn fod yn sail i gamau gweithredu y gall ysgol neu Awdurdod Lleol eu rhoi ar waith i gryfhau addasrwydd eu darpariaeth i bobl ifanc yn yr ardal. Mae hyn yn cynnwys faint mae disgyblion yn mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon ar hyn o bryd a'r mathau o weithgareddau maent wedi dangos diddordeb mewn cymryd mwy o ran ynddynt.


Y 5 Elfen Ymgysylltu        

motivation eofe


Cymhelliant - 'Rydw i eisiau cymryd rhan'

Mae cymhelliant yn ymwneud â dyhead neu egni mewnol disgybl i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon.   

Mae'r canlyniadau'n dangos lefel y dyhead gan ddisgyblion i gymryd rhan mewn mwy o chwaraeon. Hefyd maent yn dangos ym mha ardaloedd mae galw cudd yn bodoli, fel bod darparwyr yn gallu gweithredu ar sail y cymhelliant hwnnw i greu cyfleoedd sy'n bodloni'r galw.              


confidence eofe

Hyder - 'Rydw i'n gallu cymryd rhan'

Mae cred pobl ifanc yn eu gallu eu hunain, a'u hyder i gymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon newydd, hefyd yn debygol o effeithio ar a ydynt yn egnïol ai peidio.

Datgelodd dadansoddiad Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2015 bod y disgyblion hynny sy'n hyderus iawn i roi cynnig ar weithgareddau newydd heb boeni ddwywaith yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos.         

Bydd defnyddio'r canlyniadau i adlewyrchu ar lefelau hyder ymhlith grwpiau penodol yn helpu i dargedu adnoddau, amser ac ymdrech i gyflwyno cyfleoedd chwaraeon newydd ar yr amser priodol.

Awarenss e of e


Ymwybyddiaeth - 'Rydw i'n gwybod ble i gymryd rhan'

Mae gwybod pryd, ble a sut i fanteisio ar gyfleoedd perthnasol yn hanfodol os ydym eisiau i fwy o bobl ifanc fod yn egnïol a chael mwynhad am oes o chwaraeon yng Nghymru.        

Gall ysgolion a darparwyr gymryd sawl cam i gynyddu ymwybyddiaeth disgyblion o gyfleoedd lleol ac yn yr ysgol. Mae'r raffeg gwybodaeth isod yn dangos rhai o'r mesurau posib hyn.          

opp and resource eofe

 

Cyfle ac Adnoddau - 'Mae'n hawdd i mi gymryd rhan'           

Er mwyn i fwy o bobl ifanc allu cymryd rhan mewn chwaraeon yn fwy rheolaidd, mae'n bwysig bod cyfleoedd ar gael a mynediad hwylus. Mae'r canlyniadau'n edrych ar beth sydd ar gael o ran darpariaeth gwricwlaidd ac allgyrsiol mewn ysgolion ac ardaloedd penodol.     

Gall darparu amrywiaeth o weithgareddau helpu darparwyr i ymwneud â phob disgybl a rhoi cyfleoedd iddynt ddatblygu amrywiaeth o wahanol sgiliau a chymwyseddau. Gall cymharu'r gweithgareddau sy'n cael eu darparu eisoes ochr yn ochr â'r ffigurau galw cudd a nodir yn yr adran 'cymhelliant' helpu i adnabod meysydd posib ar gyfer gwell ymgysylltu mewn chwaraeon.  

experience

   

Y Profiad - 'Rydw i wrth fy modd yn cymryd rhan'

Yn 2015, dangosodd yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol bod disgyblion bron ddwywaith yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon deirgwaith neu fwy yr wythnos os oeddent yn mwynhau chwaraeon ysgol 'yn fawr'. Gall mwynhad a phrofiadau da mewn chwaraeon yn yr ysgol arwain at gymryd rhan y tu allan i'r ysgol a helpu i greu arferiad o ffordd o fyw iach ac egnïol.      

Gall defnyddio'r canlyniadau i ddeall a yw'r ddarpariaeth bresennol o chwaraeon yn bleserus helpu darparwyr i weithredu newidiadau sy'n gwella cyfranogiad.

Angen ysbrydoliaeth i symud pethau ymlaen? Cymerwch gipolwg ar y cyngor doeth gan ysgolion ac awdurdodau lleol a ddefnyddiodd y canlyniadau yn y gorffennol.

I gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg ar chwaraeon ysgol, cysylltwch â thîm yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn Chwaraeon Cymru schoolsportsurvey@sportwales.org.uk

Yn ôl i ganlyniadau 2018

 

 

Adnoddau Mewnol

DOWNLOADS