Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2015

Yn ystod gwanwyn a haf 2015, gyda chefnogaeth awdurdodau lleol ac ysgolion ledled Cymru, rhoesom gyfle i fwy na 116,000 o blant a phobl ifanc leisio eu barn ar chwaraeon a'u lles. Cymerodd bron i 100 o ysgolion ran yn yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol, gan helpu i wneud hwn yr arolwg mwyaf o'i fath yn y DU, ac yn y byd o bosib hyd yn oed.

Hooked on sport web graphic


Yn ogystal â dangos bod nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol deirgwaith neu fwy yr wythnos wedi cynyddu o 40% yn 2013 i 48% yn 2015 (sy'n ddigon o blant i lenwi Stadiwm y Mileniwm ddwywaith), datgelodd yr arolwg y canlynol hefyd:

  • Mae 93% o blant yn mwynhau addysg gorfforol
  • Roedd bechgyn (52%) dal yn fwy tebygol na merched (44%) o gymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ac er bod y ddau ffigur wedi cynyddu, mae'r bwlch wedi aros yr un fath
  • Er bod cynnydd wedi bod mewn cymryd rhan yn rheolaidd ymhlith yr holl grwpiau ethnig, roedd 52% o blant Du Prydeinig neu dras gymysg wedi gwirioni ar chwaraeon, o gymharu â 36% o blant Asiaidd neu o grwpiau ethnig eraill a gymerodd ran yn rheolaidd     

Tynnodd yr arolwg sylw at y canlynol hefyd:

  • 2 waith yn fwy tebygol o fod wedi gwirioni ar chwaraeon os ydynt yn hyderus
  • 5 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi gwirioni ar chwaraeon os ydynt yn mwynhau chwaraeon allgyrsiol
  • 9 gwaith yn fwy tebygol o fwynhau AG 'yn fawr' os yw eu syniadau am chwaraeon ysgol yn cael sylw bob amser

Cewch weld y tablau data llawn ar ein tudalennau Ystadegau.

Graffeg Gwybodaeth

Rydym wedi creu amrywiaeth o raffeg gwybodaeth i gyfathrebu canfyddiadau'r arolwg.

  • Trosolwg Cymru Gyfan
  • Pwy sydd wedi gwirioni ar chwaraeon?

Hefyd rydym wedi datblygu sawl graffeg gwybodaeth yn seiliedig ar y canlynol:

Mae'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn defnyddio llais y disgybl i roi gwybodaeth werthfawr y gellir ei defnyddio'n gadarnhaol i ddylanwadu ar iechyd a lles pob plentyn.