Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2013

Hooked on SportDatgelodd Chwaraeon Cymru heddiw gynnydd o bron i 50% yn nifer y plant yng Nghymru sy'n cymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Drwy ganfod barn 110,000 o blant ysgol Cymru, o bron i 1000 o ysgolion, Arolwg ar Chwaraeon YsgolChwaraeon Cymru yw'r arolwg mwyaf o unrhyw fath ar bobl ifanc yn y DU, a chredir mai hwn yw'r arolwg mwyaf o'i fath yn y byd.                                   

Yn ogystal â dangos bod nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol deirgwaith neu fwy yr wythnos wedi cynyddu o 27% yn 2011 i 40% yn 2013, datgelodd yr arolwg y canlynol hefyd:

  • 92% o blant yn mwynhau addysg gorfforol
  • Roedd bechgyn (44%) dal yn fwy tebygol na merched (36%) o gymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol; er bod y ffigurau wedi cynyddu ar gyfer y ddau ryw, mae'r bwlch yn parhau'n statig
  • Roedd plant o gymunedau o leiafrifoedd ethnig, neu o'r cymunedau tlotaf a mwyaf difreintiedig, yn llai tebygol o ymarfer yn rheolaidd               
  • Mae gwneud chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn bleserus ac yn hwyl yn allweddol er mwyn rhoi hwb i gyfranogiad plant a phobl ifanc                                                 

Gellir gweld y tablau data llawn yn ein  tudalennau Ystadegau.

Graffeg Gwybodaeth

Hefyd rydym wedi cynhyrchu graffeg gwybodaeth amrywiol i gyfleu darganfyddiadau'r arolwg. Gwelir y rhain isod:

 

Rydym hefyd wedi datblygu graffeg gwybodaeth yn seiliedig ar y canlynol:

Pam mae'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol mor bwysig?             

Mae athrawon a staff chwaraeon yn teimlo bod yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn chwarae rhan hanfodol mewn cynllunio cyfleoedd chwaraeon yn y dyfodol yng Nghymru. Dyma ambell safbwynt ar y fideo isod:  

Adnoddau Mewnol

DOWNLOADS