Ddiweddariadau ymchwil

21 Awst 2014

Ar yr 28ain Awst, fe fyddwn ni'n rhyddhau rhagor o ystadegau o Arolwg 2012 ar Oedolion Egnïol… http://bit.ly/17j72ln #chwaraeon #galwcudd #iechyd #rhwystrau20 Awst 2014

Fedrwch chi ein helpu ni i werthuso'r Rhaglen Llythrennedd Corfforol ar gyfer Ysgolion? Rydyn ni'n chwilio am ymchwilwyr profiadol, sydd â gwybodaeth am systemau addysg os yn bosib, i fod yn rhan o ddarn mawr, cyffrous a dylanwadol o waith. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: http://bit.ly/1qppCjR

 

15 Awst 2014

Gyda Thîm Cymru newydd dorri record a dod â 36 o fedalau adref o Glasgow, mae'r Tîm Ymchwil ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad ar ran Cyngor Gemau'r Gymanwlad Cymru. Y nod yw dysgu oddi wrth brofiad Glasgow fel ein bod yn gallu gwella potensial Cymru i berfformio'n dda ar y Traeth Aur yn  2018. #dysgu #perfformiad #cenedlobencampwyr

 

12 Awst 2014

Rydyn ni wedi cyhoeddi data am gerdded a beicio yng Nghymru ... dyma nhw! http://bit.ly/17j72ln

 

6 Awst 2014

Cadwch lygad am newyddion ar y 12fed o Awst 2014… fe fyddwn ni'n rhyddhau'r data am gerdded a beicio yng Nghymru.

 

1 Awst 2014

Rydyn ni wedi cyffroi'n lân bod ein Harolwg ar Chwaraeon Ysgol ar restr fer yr Ymgyrch Orau yn y Sector Cyhoeddus yng Ngwobrau Pride Cymru y Sefydliad Siartredig ar gyfer Cysylltiadau Cyhoeddus! #hwre!

 

28 Gorffennaf 2014

Roeddem wrth ein bodd yn cael cyfle i weithio gyda Gwasanaeth Gwybodaeth Cymru y GIG. #rhannu #cydweithio

 

24 Gorffennaf 2014

Mae Rachel yn mynd i Gaerwrangon heddiw i gyfarfod cydweithwyr o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol Birmingham ynghylch cam nesaf ein prosiect ymchwil GrymusoAG. #cymhelliant #llythrenneddcorfforol

 

22 Gorffennaf 2014

Roedd yn grêt gweld Tim a John yn dangos eu cefnogaeth i dîm Tennis Bwrdd Tîm Cymru! #rhoicynnigarni

 Table Tennis

18 Gorffennaf 2014

Roedd yn grêt gallu rhannu ein hymchwil gyda chydweithwyr o Sport Waikato a Sport Northland heddiw. #arwainyffordd #rhyngwladol

 

15 Gorffennaf 2014

Yn Chwaraeon Cymru mae pob adran wedi cael camp i'w hyrwyddo yng Ngemau'r Gymanwlad. Mae'r Tîm Ymchwil yn falch o fod yn hyrwyddo'r tîm Tennis Bwrdd!

 

10 Gorffennaf 2014

Ydych chi wedi gweld ein ffeithlenni sy'n cefnogi Galw am Weithredu? Rhagor o wybodaeth am y materion cysylltiedig â rhyw, anabledd, DLlE, tlodi a chyfranogiad mewn chwaraeon ar ein tudalen cyhoeddiadau yma: http://bit.ly/1lUoYcT  #cydraddoldeb

 

9 Gorffennaf 2014

Roedd yn grêt cyfarfod cydweithwyr o Ymchwil Addysg WISERD i drafod y potensial o rannu a chydweithio. #cyfnod cyffrous

 

1 Gorffennaf 2014

Aeth Becca i gyfarfod diweddaraf y Fforwm Mynediad Cenedlaethol yng Nghanolbarth Cymru yr wythnos hon. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal cyfres o weithdai ymgynghorol ar ei Strategaeth Hamdden a Mynediad ddrafft ac, fel aelod o'r Fforwm, cawsom wahoddiad i gymryd rhan. Roedd yn gyfle diddorol i wneud cysylltiadau ac i glywed gan bartneriaid eraill sy'n gweithio ym maes hamdden awyr agored. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn dadansoddi'r adborth o'u gweithdai ym mis Awst.

 

20 Mehefin 2014

Bu Rachel, ochr yn ochr â Dan Milton o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd, yn cymryd rhan yn rownd derfynol y gwaith maes yn Ysgol Gyfun Bryntirion y bore yma fel rhan o'n prosiect ymchwil GrymusoAG. Roedd disgyblion blwyddyn 9 yno yn wych! Diolch yn fawr i'r staff a'r disgyblion i gyd a gymerodd ran yn y prosiect!

 

16 Mehefin 2014

Dangoswyd enghreifftiau gwych o dystiolaeth fel sail i arferion yng nghynhadledd 'Llythrennedd Corfforol: newid y gêm' Consortiwm Canolbarth y De yr wythnos ddiwethaf. Roedd yn grêt gweld athrawon a disgyblion yn defnyddio eu data o'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol i roi mwy o lais i ddisgyblion, i wella llythrennedd corfforol ac i effeithio ar ganlyniadau ysgol gyfan. Cafwyd straeon ysbrydoledig hefyd am sut gall AG a chwaraeon ysgol gael effaith mor gadarnhaol ar ddisgyblion. Roeddem wrth ein bodd! 

 

11 Mehefin 2014

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gynhadledd Consortiwn Canol De Cymru, 'Llythrennedd Corfforol: newid y gêm' ddydd Gwener.

 

9 Mehefin 2014

Rydym yn edrych ymlaen at fynychu digwyddiad 'Gofal Iechyd Gofalus - oes posib iddo achub y GIG yng Nghymru' gan y Sefydliad Materion Cymreig yr wythnos hon.6 Mehefin 2014

Fe wnaethom fynychu seminar ddiddorol ddoe gan Steve Manske o Brifysgol Waterloo yng Nghanada, a oedd yn rhannu gwersi am greu cymunedau ysgol iach yng Nghanada. Diddorol oedd gweld elfennau tebyg i'n harolwg ni ar Chwaraeon Ysgol ... o ran adrodd yn ôl i ysgolion, pobl ifanc sy'n hyrwyddo'r arolwg a'i ddefnydd, ac ymgysylltu â'r sectorau addysg a chwaraeon a'u hannog i ddarparu dull gweithredu seiliedig ar dystiolaeth ac yn rhoi sylw i weithredu. Diolch i DECIPHer am gynnal y seminar.2 Mehefin 2014

Mynychodd Rachel y Grŵp Llythrennedd Corfforol yr wythnos yma ac roedd ganddi ddiddordeb mawr mewn clywed am yr ymchwil i lythrennedd corfforol sy'n digwydd yn y sector AU yng Nghymru.30 Mai 2014

Gwaith cynllunio Tîm Ymchwil Chwaraeon Cymru yn lliwgar iawn! Diwrnod hynod ddefnyddiol a chynhyrchiol…

Research Team Planning20 Mai 2014

Ydych chi wedi gweld ein graffeg gwybodaeth o arolwg 2012 ar Oedolion Egnïol? Os nad ydych chi, ewch i'w weld yma.12 Mai 2014

Mae Rachel a Becca yn mynd i gyfleuster Parc y Ddraig Cymdeithas Bêl Droed Cymru brynhawn heddiw i gyflwyno gweithdy i Aelodau Bwrdd Chwaraeon Cymru ar ddefnyddio data arolwg 2012 ar Oedolion Egnïol.6 Mai 2014

Faint mae Cymru'n ymwneud â chwaraeon? Edrychwch ar ddata Arolwg 2012 ar Oedolion Egnïol sydd wedi'u cyhoeddi gennym heddiw! #tystiolaeth

 

2 Mai 2014

Rydyn ni'n gyffrous iawn am ryddhau data Arolwg 2012 ar Oedolion Egnïol ddydd Mawrth 6ed Mai am 9.30am. #tystiolaeth

 

23 Ebrill 2014

Mae cydraddoldeb yn uchel ar ein agenda ni o hyd gyda rhagor o ddadansoddi ar yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgola'r Arolwg ar Oedolion Egnïol ar droed. Beth fydd y canlyniadau'n ei ddweud wrthym am ryw, anabledd, DLlE, tlodi a chyfranogiad mewn chwaraeon? Bydd ffeithlenni ar gael yn ein sioeau teithiol Galw Am Weithredu ni ac ar y wefan yn fuan #cydraddoldeb

 

14 Ebrill 2014

Cyfarfod cadarnhaol gyda Gwasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru heddiw yn edrych ar ffyrdd o gydweithio a rhannu data… ac yn y pen draw, sicrhau canlyniadau iechyd i bobl Cymru.         

 

1 Ebrill 2014

Rydyn ni'n falch iawn bod Jon Radcliffe yn gweithio'n llawn amser i ni o heddiw ymlaen fel Uwch Ddadansoddwr Data a Systemau Gwybodaeth Daearyddol. Croeso!

 

24 Mawrth 2014

Cynhaliwyd cyfarfod o Fwrdd Ymgynghorol Grymuso AG heddiw ac rydyn ni'n gyffrous iawn o weld rhai o'r canfyddiadau cychwynnol. Byddwn yn eu rhannu'n fuan! #cymhelliant #gwirioni

 

19 Mawrth 2014

Rydyn ni'n falch o ddeall y bydd data ein Harolwg ar Chwaraeon Ysgolyn cael eu cynnwys ar Wefan Fy Ysgol Leol Llywodraeth Cymru. #LlythrenneddCorfforol

 

6 Mawrth 2014

Mae Rachel yn mynd i Barc Cathays heddiw i gyflwyno manylion am yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol i Bwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru. #tystiolaeth #sbardunogweithredu

 

19 Chwefror 2014

Os nad ydych chi wedi ei weld eto, edrychwch ar flog Rachel am yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgola beth sydd wedi bod yn digwydd ers i ni ryddhau'r data. Cynnwys cyffrous! http://t.co/gLwJqgYgGF

 

4 Chwefror 2014

Cafwyd cyfarfod cynhyrchiol iawn gyda'r Athro Simon Murphy o'r Ganolfan ar gyfer Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer) y bore yma, yn edrych ar gyfleoedd ar gyfer cydweithio.

 

28 Ionawr 2014

Rydym yn cydweithio gyda Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol De Cymru er mwyn ychwanegu gwerth at ein bas data o gyfleusterau chwaraeon adeiledig a naturiol. Bydd Academyddion a Myfyrwyr Gradd Meistr yn defnyddio technoleg GIS i edrych ar y data ar y cyd â data cymdeithasol, demograffig a daearyddol, i edrych ar amrywiaeth o faterion. Y mater cyntaf fydd modelu mynediad i'r cyhoedd i gyfleusterau.         

 

22 Ionawr 2014

Newyddion cyffrous iawn ... rydyn ni wedi ennill gwobr! Enillodd y Tîm Ymchwil wobr Tîm y Flwyddyn 2014yng Ngwobrau'r Staff ac enillodd Becca y wobr am Gyfraniad Eithriadol i Chwaraeon Cymru! #balch

 

14 Ionawr 2014

Roeddem yn falch iawn o groesawu Tim Evans at y Tîm Ymchwil heddiw. Bydd yn gweithio fel Swyddog Ymchwil. Croeso!

 

10 Rhagfyr 2013

Bydd Becca yn gwneud cyflwyniad heddiw yn seminar ymchwil Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfranogiad merched mewn chwaraeon. #cydraddoldeb

 

4 Rhagfyr 2013

Cyfarfod Grymuso AG gwych heddiw. Rydyn ni'n gyffrous iawn am botensial y prosiect i helpu i greu amodau effeithiol a llawn cymhelliant i ddisgyblion. #LlythrenneddCorfforol

 

2 Rhagfyr 2013

Llawer o drafod, dysgu a rhannu gwych heddiw gyda'n cydweithwyr Ymchwil o SportNI a Chyngor Chwaraeon Iwerddon.

 

2 Rhagfyr 2013

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein cydweithwyr ymchwil o SportNI a Chyngor Chwaraeon Iwerddon heddiw i ddysgu am yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol. #rhannu

 

29 Tachwedd 2013

Cyflwynodd Rachel yr holl wybodaeth am yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgoli swyddogion polisi, ymchwilwyr ac ystadegwyr Llywodraeth Cymru y bore yma. #dosbarthu