Segmentu pobl

Diweddariad - segmentu pobl

Ar hyn o bryd rydym yn ailddatblygu ein hadnoddau segmentu, yn barod ar gyfer eu lansio yn 2016.

Yn y cyfamser, bydd yr adnoddau segmentu pobl isod yn parhau i ddarparu gwybodaeth unigryw am arferion chwaraeon a ffordd o fyw oedolion Cymru.           

 

Am segmentu pobl         

Beth yw segmentu?

Term cyffredinol yw rhannu'r farchnad am rannu criw mawr o bobl yn grwpiau penodol neu'n ddarnau.

Pam defnyddio segmentu?

Mae cael effaith ar ymddygiad yr oedolion yng Nghymru'n broblemus:

 • mae ein cyswllt gydag oedolion yng Nghymru'n anghyson;
 • nid oes gennym adnoddau i weithio gyda phob oedolyn;
 • nid yw ein diwylliant mewn cymdeithas yn hwyluso cyfranogiad cynyddol.

Mae segmentu'n darparu adnodd ar gyfer deall y boblogaeth o oedolion yn well a thargedu adnoddau'n fwy effeithiol.

People segment pen portrait

Dull

Rydyn ni wedi bod yn gweithio gydag Experian i lunio atebion segmentu. Experian yw'r cwmni mwyaf i lunio a bod yn berchen ar ddata defnyddwyr yn y DU.

Gan ddefnyddio'r data hwn, mae Experian wedi datblygu Mosaic UK, sy'n dosbarthu pob defnyddiwr yn y DG. Mae 400 o amrywiadau data wedi cael eu defnyddio i greu Mosaic UK. Mae 54% yn cael ei ffynonellu o Gyfrifiad 2001. Mae 46% yn deillio o Fas Data Rhannu Defnyddwyr Experian, sy'n darparu gwybodaeth am y 46m o oedolion a'r 23m o gartrefi yn y DG.

Mae'n cynnwys y Rhestr Etholaethol, gwybodaeth o Arolwg Experian ar Ffordd o Fyw, Gweithgarwch Credyd Defnyddwyr, Ffeil Gyfeiriad y Swyddfa Bost, gwybodaeth am Brisiau Tai a Threth Cyngor, cofnodion cleifion ysbytai ac ystadegau ardal lleol ONS. Mae'r wybodaeth yma i gyd yn cael ei diweddaru'n flynyddol ac yn cael ei defnyddio i adnewyddu'r dosbarthiad bob blwyddyn. Mae gennym fas data helaeth yn manylu ynghylch cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol: yr Arolwg ar Oedolion Egniol.

Roedden ni'n awyddus i ddefnyddio'r data hwn gyda segmentau Mosaic UK Experian a chreu segmentau pwrpasol seiliedig ar gyfranogiad (diffyg cyfranogiad) ar gyfer Cymru. Fis Mawrth 2008, lluniwyd cytundeb gydag Experian er mwyn 'codio' data'r arolwg ar gyfranogiad oedolion gyda Mosaic UK a chreu, drwy gyfrwng cyfres o ddadansoddiadau clwstwr, ateb deuddeg rhaniad ar gyfer Cymru.

Mae'r segmentau pobl wedi cael eu diweddaru yn awr i adlewyrchu data diweddaraf Mosaic UK a'r Arolwg ar Oedolion Egnïol.

Manteision defnyddio rhannu'r farchnad

Gall segmentu sbarduno penderfyniadau tactegol a strategol:

 • Cyfrannu at benderfyniadau polisi
 • Cynllunio i weithredu
 • Dadansoddi dalgylchoedd
 • Proffilio aelodau
 • Gwerthuso prosiectau
 • Golwg fanwl ar ddaearyddiaeth
 • Gyrru'r strategaeth farchnata
 • Pwy i dargedu?
 • Beth i'w gynnig?
 • Pa gyfryngau i'w defnyddio?
 • Y naws a'r neges i'w defnyddio

Y deuddeg segment

Proffiliau'r rhaniadau

Isod ceir y 12 people marchnad. Mae'r ateb segmentu pobl yn rhannu'r boblogaeth o oedolion yng Nghymru yn 12 segment marchnad penodol. Cliciwch ar enw bob segment am ragor o wybodaeth.

Mapiau

Gwelir mapiau ar gyfer pob rhaniad yn adran Fapiau'r wefan.

DOWNLOADS