Maincnodi wardiau

Mae Cymru'n heterogenaidd o ran pobl a lleoedd.               

Er mwyn cydnabod hyn, rydym wedi mabwysiadu dull datganoledig o weithredu. Mae mwy a mwy o angen am ddeall yr elfen heterogenaidd hon, a rhannu arferion a maincnodi gydag ardaloedd tebyg.

Amcan y prosiect hwn yw proffilio (rhannu) wardiau ledled Cymru o ran eu demograffeg cymdeithasol a'u nodweddion chwaraeon ac yna creu arf maincnodi sy'n galluogi i wardiau 'tebyg' gael eu datgan.             

Rydym yn bwriadu cyhoeddi proffiliau'r wardiau, arf maincnodi a deunyddiau cysylltiedig o fis Rhagfyr 2010 ymlaen. 

Allbwn

  • Arf maincnodi ward a chyfraddau cymryd rhan wedi'u modelu ar gyfer pob ward.
  • Poffilio (rhannu) wardiau ac arf maincnodi.                      
  • Adnodd hyfforddi rhyngweithiol: sut i ddefnyddio'r arf proffilio wardiau.
  • Arferion da mewn perthynas â phroffil pob ward.

Fel y pecyn, bydd y prosiect yn rhoi gwybodaeth bellach i bartneriaid am yr ardaloedd daearyddol y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt, gan ddeall pa ardaloedd yng Nghymru y byddai fwyaf priodol dysgu gwersi ganddynt, a dod â'r dysgu o'r ardaloedd hynny at ei gilydd i'w hystyried a'u defnyddio yn rhywle arall.     

Arf maincnodi wardiau a chyfraddau cymryd rhan wedi'u modelu

Cam cyntaf y prosiect yw creu arf maincnodi wardiau a defnyddio'r adnoddau rhannu'r farchnad presennol i lunio cyfraddau cymryd rhan mewn chwaraeon amcangyfrifol ar gyfer pob ward yng Nghymru, yn seiliedig ar broffil poblogaeth pob ardal.

Bydd yr arf yn galluogi'r defnyddiwr i ddewis y wardiau tebycaf i unrhyw a ddewiswyd. Bydd ystod o ddata cymdeithasol, economaidd a daearyddol, yn cynnwys trefedd, poblogaeth a chyfoeth, yn cael eu cynnwys fel bod y defnyddiwr yn gallu dewis wardiau tebyg ar sail ba bynnag ffactor(au) amrywiol sydd bwysicaf iddynt hwy. Bydd y cyfraddau cymryd rhan wedi'u modelu ar gyfer y wardiau'n cael eu cynnwys hefyd, yn rhoi sylw i:

  • Cyfranogiad mewn chwaraeon a hamdden gorfforol;
  • Aelodaeth o glybiau chwaraeon;
  • Y galw cudd am chwaraeon a hamdden gorfforol.   

Rhannu a phroffilio wardiau

Yn dilyn y maincnodi wardiau a'r cyfraddau cymryd rhan a fodelwyd, bydd rhaniad seiliedig ar reolau'n cael ei greu, a bydd pob ward yng Nghymru'n cael ei neilltuo i un allan o tua 10 o wahanol raniadau.

Seilir proses rannu'r wardiau ar y ffactorau amrywiol sydd yn yr arf maincnodi wardiau. Bydd rhaniad y wardiau'n grwpio wardiau gyda'i gilydd felly ac yn eu proffilio os oes ganddynt amodau daearyddol a chymdeithasol ac economaidd tebyg.

Hefyd, bydd y cyfraddau cymryd rhan a fodelwyd yn rhan o raniadau'r wardiau, ochr yn ochr â rhaniadau'r farchnad, gan sicrhau bod modd defnyddio'r ddau arf gyda'i gilydd er mwyn deall yr amodau sylfaenol mewn ardal, yn ogystal â'i phoblogaeth.                         

Bydd enghreifftiau o arfer da wrth ddatblygu chwaraeon cymunedol yn cael eu casglu ar gyfer pob rhaniad hefyd, gan ddarparu cyngor wedi'i dargedu ynghylch y mathau o brosiect sydd wedi gweithio ym mhob math o ardal.