Cefnogaeth Gwyddoniaeth Chwaraeon /

Mae ein tîm Gwyddoniaeth Chwaraeon hynod fedrus a phrofiadol ni'n darparu i athletwyr ar gynlluniau Elite Cymru a Talent Cymru gefnogaeth sy'n cynnwys yr holl ddisgyblaethau gwyddonol, gyda phob un yn canolbwyntio ar wella perfformiad yr athletwr.       

Ffisioleg

Mae cefnogaeth gwyddoniaeth chwaraeon ffisiolegol yn cynnwys strategaethau i sicrhau'r perfformiad gorau posib ar adegau penodol yn ystod y cylch ymarfer.

Gellir cynnal profion ffitrwydd naill ai yn y labordy gwyddoniaeth chwaraeon neu ar y cae, yn ôl anghenion y gamp.                 

Gellir rhagnodi ymarferion ar y cyd â hyfforddwyr a thrwy fonitro yn rheolaidd ymateb y corff i raglenni ymarfer a chystadlaethau.                                              

Mae monitro'n cynnwys adborth goddrychol gan yr athletwr a hefyd monitro amrywiaethau o samplau gwaed ac iwrin mewn labordy gwyddoniaeth chwaraeon.

Mae ymyriadau ychwanegol yn ceisio gwella gallu'r corff i ymdopi â hinsawdd anodd, altitiwd a theithio'n bell.            

Seicoleg  

Mae'r ddisgyblaeth hon yn ymddiddori mewn ystyried y ffactorau meddyliol sy'n gallu effeithio ar berfformiad. Mae ein seicolegwyr chwaraeon yn gallu helpu i wella perfformiadau wrth ymarfer a chystadlu drwy ddatblygu'r canlynol:                          

 • Canolbwyntio 
 • Cymhelliant
 • Hyder      
 • Y gallu i ymdopi â gelyniaeth 
 • Rheolaeth emosiynol

Ymhlith y sgiliau a ddysgir fel rheol mae:

 • Ymlacio   
 • Delweddaeth
 • Paratoi i gystadlu     
 • Adolygu trefn ymarfer a pherfformiad
 • Gosod nodau
 • Y gallu i ganolbwyntio
 • Rheoli hunan siarad

Hefyd, mae ein seicolegwyr chwaraeon yn gallu helpu gyda gwneud penderfyniadau, pontio gyrfaoedd a chyfathrebu. Mae ein seicolegwyr chwaraeon yn gweithio mewn ffyrdd amrywiol er mwyn datblygu'r sgiliau uchod, gan gynnwys addysg seiliedig ar weithdai, ymgynghoriadau unigol, gweithio gyda hyfforddwyr ac arsylwi ymarfer a chystadlu da.                      

BiomecanegStrength and Conditioning

Mae biomecaneg yn cynnwys dadansoddi symudiadau a thechnegau dynol. O ran gwella perfformiad, mae dadansoddi eich techneg a'ch cystadleuaeth yn hanfodol oherwydd gall fod o gymorth i ganfod gwendidau, atal anafiadau a gwella effeithlonrwydd symudiadau chwaraeon benodol.              

Cryfder a Siapio

Yn bennaf, mae cryfder a siapio'n canolbwyntio ar y ddwy elfen ganlynol:

 • Gwella Perfformiad - drwy ddatblygu cryfder y cyhyrau, dygnedd cryfder, pŵer (cyflymdra ac ystwythder) a symudiadau chwaraeon benodol (swyddogaethol).               
 • Atal Anafiadau - drwy hyfforddiant ystum, sefydlogrwydd, cryfhau craidd ac asesiadau seiliedig ar symudiad (cysylltiedig â chwaraeon).        

Gellir gweithredu'r ddwy ffactor yma ar y cyd â hyfforddwyr a staff gwyddoniaeth chwaraeon a meddygaeth chwaraeon eraill i sicrhau trefn ymarfer gyfannol.

Maeth Perfformiad        

Mae ein tîm maeth chwaraeon yn gallu rhoi cyngor ar beth sydd orau i'w fwyta a'i yfed i wella perfformiad. Gellir cael cyngor cyffredinol ar faeth wrth hyfforddi a chystadlu yn ogystal â chyngor penodol ar ofynion maeth dyddiol ar gyfer anghenion hyfforddi a chystadlu unigol athletwr.                               

Mae'n ymwneud ag addysgu a helpu'r athletwr i ddeall pŵer bwyd.                

Gellir rhoi cyngor hefyd ar ennill neu golli pwysau, yn ogystal â chyrraedd pwysau ar gyfer chwaraeon sydd â chategorïau pwysau.

Mae Chwaraeon Cymru yn cefnogi SENr yn llawn i achredu a rhoi nod ansawdd i ymarferwyr sydd â chymwysterau a phrofiad addas mewn chwaraeon perfformiad uchel. Cliciwch yma.

Rydyn ni hefyd yn hybu rysáit bob mis, wedi'i greu gan ein maethegwyr perfformiad hynod dalentog. Dilynwch ni ar Twitter neu tanysgrifiwch i'r blog i wneud yn siŵr nad ydych chi'n colli unrhyw beth.

Dadansoddi Perfformiad            

Mae dadansoddi perfformiad yn defnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol a thechnoleg fideo i asesu perfformiad.

Mae ffactorau fel tactegau, technegau, symudiad a chyfradd gweithio wrth ymarfer a chystadlu'n gallu cael eu hasesu. Mae hyn yn darparu gwybodaeth werthfawr i'r hyfforddwr, sy'n ei alluogi i addasu'r hyfforddiant a'r tactegau i sicrhau'r siawns orau o lwyddo.