CHWARAEON CYMRU YN GALW AR FERCHED A GENETHOD CYMRU I YMUNO Â’N ‘SGWAD NI’

Heddiw mae Chwaraeon Cymru wedi lansio cam cyntaf menter newydd i uno rhaglenni a phrosiectau merched a genethod ledled Cymru i ddathlu, annog a grymuso mwy o ferched a genethod i ddod yn egnïol ac i ddal ati i fod yn egnïol.

Mae Sgwad Ni ar gyfer merched o bob oed yng Nghymru, dim ots beth yw lefel eu ffitrwydd, eu gallu neu'r gweithgaredd o'u dewis ac mae'n chwilio am ferched a genethod yng Nghymru sy'n fodlon bod yn rhan o sgwad rhithiol newydd o ferched a fydd yn rhannu profiadau cadarnhaol o chwaraeon ac yn dod â merched a genethod gyda hwy. Mae Sgwad Ni yn cael ei lansio wrth i ymchwil ddangos bod llai o ferched a genethod yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu hamdden gorfforol o gymharu â'u cyfoedion gwrywaidd.

Ar hyn o bryd, mae 576,000 o ferched yng Nghymru'n dweud nad ydynt yn cymryd rhan mewn unrhyw fath o weithgarwch, ac mae ychydig dros hanner (54%) y merched yn dweud eu bod wedi gwneud o leiaf un gweithgaredd chwaraeon yn ystod y pedair wythnos diwethaf o gymharu â 63% o ddynion. Mae gwaith ymchwil yn dangos diffyg hyder, ofni cael eu barnu, ymdeimlad o ddiffyg gallu mewn chwaraeon neu neb yn gwmni ar gyfer mynd i rywbeth newydd fel ffactorau cyffredin sy'n atal merched a genethod rhag bod yn fwy egnïol.

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: "Mae rhai rhaglenni a phrosiectau cwbl eithriadol yn bodoli ac maen nhw'n llwyddo i ddenu merched a genethod - boed yn rhaglen Us Girls gan Streetgames, rhaglen rhedeg cymdeithasol Run Wales neu raglen ffitrwydd Merthyr Girls Can sy'n newid bywydau. Maen nhw'n gwneud chwaraeon a gweithgarwch corfforol, a'r holl fanteision cysylltiedig, yn fwy hygyrch i ferched ac, fel rheol, y bobl sy'n rhedeg y prosiectau ac sy'n rhoi amser i sicrhau bod eraill yn cael profiad da sy'n gyfrifol am hyn.             

"Gyda'n partneriaid, rydyn ni eisiau dangos y cyfleoedd yma a rhoi llwyfan i ferched sydd wedi helpu i oresgyn y rhwystrau i ferched a genethod eraill, fel eu bod yn gallu rhoi cynnig ar rywbeth newydd neu ddychwelyd at chwaraeon. Yma yng Nghymru mae gennym ni ddiwylliant cadarn o ddod at ein gilydd i gyflawni pethau mawr - does ond rhaid i ni edrych ar ein cyflawniadau chwaraeon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i weld hynny. Roedden ni eisiau ffrwyno'r undod yma a gwneud defnydd da ohono, gan helpu i newid y farn am chwaraeon a gweithgarwch corfforol ac, yn ei dro, ymddygiad."

Bydd cam un y fenter yn canolbwyntio ar ddatblygu sgwad rhithiol o ferched a genethod cefnogol, gyda chymorth llysgenhadon o bob cwr o Gymru. Mae gan y llysgenhadon i gyd eu rheswm eu hunain dros fod yn egnïol yn gorfforol - o Angharad Sian Roche a sefydlodd ei grŵp pêl feddal cyfrwng Cymraeg ei hun er mwyn iddi gael chwarae'r gêm mae'n ei charu yn ei hiaith gyntaf i Angeline Tshiyane, a lansiodd ei sesiynau nofio wythnosol ei hun i ferched o bob cefndir ar ôl bod yr unig nofwraig ddu mewn clwb nofio 'gwyn i gyd'.                 

Cafodd un o Lysgenhadon Sgwad Ni, Jin Osborne, ei hysbrydoli i fod yn hyfforddwr ffitrwydd ar ôl i'w hoffter o chwaraeon ei helpu i oresgyn iselder yn ei harddegau. Ers hynny, mae'r ferch 34 oed wedi dweud bod ei ffordd egnïol o fyw wedi achub ei bywyd, ar ôl iddi gael diagnosis o glefyd awto-imiwnedd prin sy'n achosi haint ar waliau ei gwaedlestri.  

Er ei bod yn elwa o fanteision ymarfer yn fwy na'r rhan fwyaf o bobl, mae Jin yn credu y dylai'r agweddau at chwaraeon ymwneud mwy â'r manteision iechyd sydd i'w cael, a'r hwyl a'r ffrindiau mae ymarfer yn eu sicrhau, yn hytrach na sut mae'n effeithio ar ein hymddangosiad corfforol.     

Ychwanegodd Jin: "Mae pawb yn poeni am eu pwysau ac rydw i'n teimlo ein bod ni'n rhoi gormod o bwys ar sut rydyn ni'n edrych ac ar geisio edrych mewn ffordd benodol. Nid edrych fel modelau ar Instagram yw nod chwaraeon - dylai fod am gael nod realistig a doeth am eich corff. Fy nod i yw ysbrydoli merched i beidio â bod eisiau edrych fel pobl eraill ond, yn hytrach, bod eisiau bod yn fersiynau gwell, iachach a hapusach o nhw eu hunain."

Bydd yr ymgyrch yn lansio ar holl sianelau cyfryngau cymdeithasol Chwaraeon Cymru o heddiw ymlaen a gwahoddir merched a genethod sydd eisiau bod yn rhan o Sgwad Ni, dathlu eraill sydd wedi helpu i wneud gwahaniaeth neu fod yn llysgennad yn eu hardal i hoffi tudalen Sgwad Ni ar  Facebook a dilyn y cyfrif ar Twitter, Snapchat a Instagram. Mae pecyn adnoddau i bartneriaid wedi cael ei ddatblygu hefyd ar gyfer prosiectau merched a genethod sy'n dymuno cymryd rhan. Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan Sgwad Ni www.oursquad.cymru

 

Twitter: @oursquadcymru                       Facebook: www.facebok.com/oursgwadcymru 

Instagram: oursquadcymru                      Snapchat: oursquadcymru