Polisi hyfforddi

Ceir nifer o bolisïau allweddol y mae'n rhaid eu hystyried wrth gymryd rhan mewn hyfforddi.

Y Safon Gydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon

Mae'r Safon Gydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon yn fframwaith ar gyfer cynorthwyo sefydliadau chwaraeon i ehangu mynediad a lleihau anghydraddoldeb mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ymhlith unigolion, grwpiau a chymunedau a dangynrychiolir, yn enwedig merched a genethod, grwpiau o leiafrifoedd ethnig a phobl anabl.

Mae'n seiliedig ar ddwy thema eang: datblygu eich sefydliad a datblygu eich gwasanaethau. Mae'r safon yn datgan continiwm o ofynion mewn pedair lefel cyflawniad.

Ewch i wefan y Safon Gydraddoldeb: www.equalitystandard.org

Ers mis Gorffennaf 2010, mae 'Lefel Sylfaen' wedi'i hintegreiddio ym mhroses hunansicrwydd Sport England. Efallai y bydd hyn yn golygu rhai gofynion i CRhC Cymru.

Cefnogaeth Chwaraeon Cymru

Rydym yn darparu'r gefnogaeth a ganlyn i CRhC yng Nghymru:

 • Gweithdy ymwybyddiaeth o'r Safon Gydraddoldeb i ddechrau.
 • Cyfarfodydd chwarterol â CRhC eraill sy'n gweithio at yr un lefel.
 • Cyfarfodydd un i un.
 • Cyngor a chefnogaeth gan Strwythurau Chwaraeon drwy e-bost a dros y ffôn.
 • Templadau a chelfi.
 • Cymorth wrth gyflwyno ar gyfer asesiad.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â: support@sportwales.org.uk. Mae'r niferoedd yn gyfyngedig felly cânt eu dyfarnu ar sail y cyntaf i'r felin.

Diogelu ac Amddiffyn Plant Mewn Chwaraeon

Er bod y rhan fwyaf o blant yn elwa o gymryd rhan mewn chwaraeon, mae rhai pobl ieuainc wedi profi cam-drin a/ neu arferion gwael yn gysylltiedig â'u cyfranogiad. Hefyd, gall rhai plant sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon fod yn profi cam-drin heb gysylltiad â'r gamp, naill ai gartref neu yn y gymuned yn ehangach.

Mae hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a swyddogion mewn sefyllfa freintiedig gyda chyfle i feithrin perthnasoedd da â phobl ieuainc yn eu gofal ac felly maent mewn sefyllfa ddelfrydol i adnabod arwyddion o blentyn yn cael ei gam-drin.

Gellir sicrhau hyn drwy fod yn effro i beryglon unigolion sy'n cam-drin, neu a all gam-drin, i blant a bod yn ymwybodol o unrhyw arwyddion bod plentyn yn dioddef o gam-drin, ac ymateb iddynt.

Dylai'r Cyrff Rheoli Cenedlaethol (CRhC) gydnabod pa mor bwysig yw sicrhau bod gweithdrefnau yn eu lle'n amlinellu'r camau priodol i'w cymryd os ceir unrhyw bryder. Hefyd, mae'n hanfodol sicrhau bod polisïau cynhwysfawr a chyfarwyddyd ymarferol ar gael, yn hybu lles plant ac yn lleihau unrhyw risg bosibl mewn amgylcheddau chwaraeon.

Lansiodd yr Uned Amddiffyn Plant Mewn Chwaraeon, ar y cyd â Chwaraeon Cymru, 'Y Fframwaith' yn 2009. Mae 'Y Fframwaith' yn darparu i Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol yng Nghymru ganllaw cyffredinol ar gyfer diogelu plant mewn a thrwy chwaraeon, ac mae'n cynnwys:

 • Cefnogi Safonau: (Please can this take you to a separate Cefnogi section)
 • Monitro gwerthusiadau: (please can this take you to the model of evaluation as attached)

Mae'r fframwaith yn datgan pump o ofynion safonol y dylai sefydliadau fod wedi'u sefydlu er mwyn gweithredu'n ddiogel.

 • Polisi
 • Gweithdrefnau
 • Arferion
 • Addysg a Hyfforddiant
 • Gweithredu a Monitro

Dylai sefydliadau fod â chynllun gweithredu cyfredol, yn dangos amcanion a nodau clir, sut i weithredu, y cyfrifoldeb, yr amserlen a'r cynnydd.

Addysg a Hyfforddiant i Swyddogion Amddiffyn Plant Arweiniol CRhC

Mae disgwyl i Swyddogion Arweiniol fynychu'r cyrsiau hyfforddi a ganlyn:

 1. Diogelu ac Amddiffyn Plant Mewn Chwaraeon SCUK
 2. Amser i Wrando'r NSPCC
 3. Asesiad Risg yr NSPCC

Hefyd, trefnir cyfarfodydd y swyddogion arweiniol gan Chwaraeon Cymru a CPSU yn rheolaidd. Gweler y calendr o gyfarfodydd a hyfforddiant

Recriwtio diogel

Mae'n bwysig edrych ar brosesau'r sefydliad mewn perthynas â recriwtio a defnyddio staff cyflogedig a gwirfoddolwyr yn ddiogel. Dylai hyn gynnwys cynnal asesiadau risg a datgeliadau'r Swyddfa Cofnodion Troseddol, cyfrifoldeb am benderfyniadau recriwtio, ac ati.

Ar hyn o bryd, mae'r Llywodraeth yn adolygu sgôp a gweithrediadau Cynllun Dilysu a Gwahardd (CDG) yr Awdurdod Diogelu Annibynnol (ADA), sy'n ceisio atal pobl anaddas (cyflogedig neu wirfoddolwyr) rhag gweithio gyda plant neu oedolion bregus. Bydd CRhC yn derbyn gwybodaeth am y cynllun wedi adolygiad y Llywodraeth. Diweddariad CPSU ar ADA a CDG.

Eisiau gwybod mwy am unrhyw un o'r polisïau hyn?

Chwaraeon Cymru: Emma Tobutt: Uwch-Swyddog Diogelu a Chydraddoldeb:              emma.tobutt@chwaraeoncymru.org.uk neu Mari-wyn Elias-jones: Uwch-Swyddog CRhC: mari-wyn.elias-Jones@chwaraeoncymru.org.uk

Neu gallwch gysylltu â'r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon (CPSU): Karen Workman yn yr Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon (CPSU) am gefnogaeth mewn perthynas ag achosion: Karen.workman@nspcc.org.uk

Fel dewis arall, gallwch gysylltu â'r NSPCC ar  0808 800 5000 neu ChildLine ar 0800 1111