Unique Fitness

Chwaraeon:

Codi Pwysau

Lleoliad:

Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr

Nid dim ond mewn awdurdodau lleol a sefydliadau mawr mae Chwaraeon Cymru yn buddsoddi. Rydyn ni'n buddsoddi mewn pobl hunangyflogedig sydd eisiau gwneud gwahaniaeth yn y byd chwaraeon.

Wrth gwrs, mae sefydlu eich busnes eich hun yn gallu bod yn beth mentrus iawn i'w wneud, ond os ydych chi'n ystyried mynd amdani, darllenwch y stori yma.

Nôl yn 2012, roedd Chris Morgan - cyn-aelod o'r Llynges Frenhinol - yn awyddus iawn i sefydlu canolfan ffitrwydd i wasanaethu ardal Maesteg ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gyda llawer o waith caled, angerdd ac ymrwymiad, llwyddodd i sicrhau cefnogaeth i'r syniad gan amrywiaeth o glybiau chwaraeon lleol, gan gynnwys y clybiau rygbi, pêl droed a jiwdo lleol. Roedd yr heddlu a'r gwasanaethau tân lleol yn gefnogol i Chris hefyd, yn ogystal ag aelodau'r cyhoedd.   

Mae Maesteg wedi'i rhestru fel ardal ddifreintiedig a doedd dim byd tebyg i gynlluniau Chris yn yr ardal gyfagos.                   

Ei freuddwyd oedd agor canolfan lle gallai pobl leol godi pwysau'n ddiogel, cadw'n heini, mynd i glwb ymarfer dwys a chroesymarfer.

Daeth at Chwaraeon Cymru gyda'i gynlluniau busnes a chafodd help i roi siâp i'r syniad. Cafodd grant o fwy na £10,000 wedyn. Wrth gwrs, mae asiantaethau eraill yn gallu cynnig cyngor defnyddiol. Roedd Busnes yn y Gymuned yn barod iawn i roi help llaw.        

Agorodd y ganolfan ei drysau ym mis Chwefror 2013 a heddiw mae'n ffynnu. Ond beth ydi cyfrinach llwyddiant Chris?

Wel, mae gan Chris ben busnes da a llwyddodd i feithrin partneriaethau llwyddiannus sydd wedi cyfrannu llawer at greu'r ganolfan brysur welwch chi heddiw. 

Ffurfiodd gyswllt â ffatri Cwmni Moduron Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sy'n cynnig cynllun datblygu gweithwyr a rhaglen gymorth. Mae'n cynnig defnydd o hyfforddiant personol i'w staff, neu unrhyw rai o'r dosbarthiadau sy'n cael eu cynnig.

Yn yr un modd, aeth i holi Academi Rygbi'r Gweilch - lle'r oedd wedi bod yn Hyfforddwr Cryfder a Siapio am dair blynedd - a bellach mae'n cynnal dosbarthiadau codi pwysau i chwaraewyr yr Academi yn ardal Maesteg.

Ac yn lleol, mae'n gwneud byd o wahaniaeth. Ar y llyfrau mae mwy na 700 o aelodau rhwng 14 oed a thros 60 oed. Bydd Chris yn croesawu oddeutu 250 o bobl drwy'r drysau bob wythnos.                     

Mae un aelod yn wraig 53 oed a ymunodd â'r gampfa pan agorodd i ddechrau. Mae hi yno bob dydd bron ac mae wedi colli llawer iawn o bwysau, sydd wedi rhoi mwy o hyder iddi, ac agwedd fwy cadarnhaol at fywyd.                     

Hefyd, mae Chris wedi gweithio'n agos â gŵr ifanc sydd ag anawsterau dysgu.               

Nid oedd ganddo hyder i ddefnyddio'r offer i ddechrau, ac roedd yn amharod i gael ei adael ar ei ben ei hun. Wedi sawl wythnos yn gweithio gyda Chris, sylwodd y tîm cyfan bod ganddo lawer mwy o hunanhyder a hunan-barch. Mae'n hapus i ddefnyddio offer y gampfa ar ei ben ei hun yn awr ac mae'n teimlo'n braf yno, gan ryngweithio â'r aelodau eraill mewn ffordd na fyddai byth wedi'i wneud o'r blaen.

Dywedodd Chris: "Mae ei hyder wedi cynyddu'n anhygoel ac mae'n llawer iawn cryfach."

Mae dau hyfforddwr personol lleol yn defnyddio'r gampfa hefyd ac mae wedi eu helpu nhw i adeiladu eu busnesau eu hunain.

Un o freuddwydion mawr Chris oedd sefydlu clwb codi pwysau Olympaidd yn y ganolfan. Mae'r clwb yn cael ei redeg gan hyfforddwr codi pwysau sy'n ymarfer yn Unique Fitness hefyd, ac mae Chris yn ei ddisgrifio fel "person angerddol dros ben ac ased rhagorol i'r clwb." Mae grŵp craidd o ddeg o godwyr pwysau yn y gampfa erbyn hyn, gan gynnwys bachgen 16 oed oedd heb godi unrhyw bwysau o gwbl cyn lansiad Unique Fitness. Dechreuodd ddod i'r dosbarthiadau ym mis Mai 2013. Ers hynny, mae wedi cymryd rhan yn ei gystadleuaeth gyntaf erioed - Pencampwriaethau Bechgyn Ysgolion Cymru - enillodd yr aur a thorri record Cymru ar yr un pryd!

 

Felly beth ydi cyngor doeth Chris os ydych chi eisiau sefydlu eich busnes chwaraeon eich hun?

 

  • "Gwnewch eich gwaith cartref i ddechrau - beth ydi'r angen yn lleol? Fe wnes i dreulio llawer o amser yn holi beth roedd pobl ei eisiau a beth fyddai'n gweithio yn eu barn nhw. Fe edrychais i o gwmpas i weld beth arall oedd yn cael ei gynnig, gan wneud yn siŵr fy mod i'n gwneud rhywbeth hollol wahanol. Rydw i'n lleol i Faesteg felly roeddwn i'n gwybod bod y gymuned yn dyheu am rywbeth fel hyn."

                   

  • "Mae'n rhaid i chi ddarparu ar gyfer gwahanol bobl - cynnig amrywiaeth o weithgareddau er mwyn denu mwy o bobl drwy'r drysau. Rydyn ni'n cynnig codi pwysau Olympaidd ond yn darparu pwysau tegell a chlwb ymarfer dwys hefyd, sy'n tueddu i ddenu mwy o ferched i'r gampfa."

 

  • "Peidiwch â disgwyl adennill eich buddsoddiad ar unwaith - mae'n cymryd amser i adeiladu busnes."  

         

  • "Rhaid cael digon o brofiad - ewch ar gyrsiau er mwyn rhannu eich gwybodaeth. Ond cofiwch gael profiad gwaith go iawn, a llawer ohono - rydych chi'n llawer mwy credadwy wedyn."

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Facebook

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido