Twf ar y Tî ym Myd Golff

Chwaraeon:

Golff

Lleoliad:

All Wales

Oes gennych chi ddiddordeb mewn annog mwy o bobl anabl i roi cynnig ar eich camp?                                                                            

Efallai y cewch ysbrydoliaeth o'r byd byd golff...

Mae partneriaeth newydd yn y byd golff yn sicrhau darpariaeth gyfartal i bobl o bob gallu wedi i fwy na 400 o bobl newydd roi cynnig ar y gamp eisoes.

Mae'r angen am sicrhau mwy o fynediad i gyrsiau golff Cymru ar gyfer pobl ag anabledd wedi arwain at brosiect rhwng sawl partner chwaraeon er mwyn sbarduno cenhedlaeth newydd o chwaraewyr.

Dim ond dechrau yw'r prosiect ar gynllun tymor hwy a gallai arwain at weld miloedd o bobl anabl yn cydio mewn clybiau golff.

Mae Datblygu Golff Cymru (DGC) ac Undeb Golff Cymru (UGC) wedi ymuno â Chwaraeon Anabledd Cymru, Cymdeithas y Golffwyr Proffesiynol ac ISPS Handa i hyfforddi 10 swyddog clwb proffesiynol fel rhan o weithdy hyfforddi cynhwysol; gyda chyllid yn cael ei ddarparu iddynt i gyflwyno rhaglen gynhwysol yn eu clybiau.         

Mae'r hyfforddiant wedi arwain at ddatblygu nifer o brosiectau gwahanol ac mae cyfle ym Mro Morgannwg i bobl fyddar chwarae golff yn un canlyniad eithriadol. Arweiniodd at 20 o ddechreuwyr byddar yn cael gwersi gan swyddog proffesiynol gyda'r PGA, gan chwarae ar y cwrs a dod yn aelodau.               

Yn gyffredinol, gyda mwy na 400 o bobl ar gynlluniau hyfforddi dechreuwyr, mae'r ffigurau'n adrodd cyfrolau.

Ac mae'n ddyddiau cynnar o hyd. Bydd criw arall o 20 o swyddogion proffesiynol yn mynd drwy'r prosiect yn 2014.

Fel rhan o ragleninsportChwaraeon Anabledd Cymru, mae Datblygu Golff Cymru wedi ennill dyfarniadau Rhuban ac Efydd insport. Trwy wneud hynny, Datblygu Golff Cymru yw'r corff rheoli cenedlaethol cyntaf i ennill y dyfarniadau hyn.                              

Fel rhan o'r broses ddatblygu, sefydlwyd y fforwm i ddylanwadu ar gyfeiriad strategol golff i bobl anabl a phobl fyddar yng Nghymru. Dywedodd Cadeirydd y fforwm, Zoe Thacker, sy'n Swyddog Datblygu Golff Rhanbarthol:

"Mae Datblygu Golff Cymru wedi ymrwymo'n gadarn i sicrhau ein bod yn gallu cynnig cyfleoedd golffio cynhwysol ac i bobl anabl ledled Cymru. Mae fframwaith insport a chefnogaeth gan Chwaraeon Anabledd Cymru yn ein galluogi i herio pob agwedd ar ein gwaith. Ein gweledigaeth yw gwneud golff yn gamp i bawb am oes, a thrwy insport rydyn ni'n hyderus bod posib i ni gyflawni hyn."

Yng Nghlwb Golff Glyn Abbey yn Sir Gaerfyrddin, mae swyddog gyda'r PGA, Mike Davies, wedi sicrhau grant Golf Roots Plus y Golf Foundation (y clwb cyntaf yng Nghymru i wneud hynny) i ddarparu gweithgareddau i bobl ifanc mewn 10 ysgol arbennig yn yr ardal.     

Gyda chefnogaeth Chwaraeon Anabledd Cymru, arweiniodd at gyflwyno cystadleuaeth hwyliog yn y clwb - gan ddenu bron i 140 o bobl ifanc a'u gofalwyr. Ac i'w cadw'n chwarae, mae'r cyfranogwyr a'r gofalwyr wedi cael gwahoddiad i wneud mwy o hyfforddiant cynhwysol. Hefyd, drwy ddefnyddio'r cyllid sydd wedi'i ddarparu gan DGC, mae cysylltiadau pellach yn cael eu datblygu gydag ysgolion Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn y rhanbarth, i ddarparu 'Hyfforddiant Teuluol' - sy'n golygu bod rhieni'n gallu chwarae ochr yn ochr â'u plant yn ystod gwyliau'r haf. O ganlyniad i'w ymrwymiad i sicrhau cyfleoedd i bawb, enillodd Mike wobr Swyddog Datblygu y Flwyddyn y DGC yn 2013.                                              

Dywedodd Michelle Daltry o Chwaraeon Anabledd Cymru: 

"Mae rhaglen golff Glyn Abbey yn enghraifft wych o'r hyn y mae posib ei gyflawni drwy weithio ar y cyd. Rydyn ni eisoes yn gweld nifer o blant a'u teuluoedd yn dod yn aelodau o glybiau ac yn chwarae'n rheolaidd. Wrth i siwrnai insport DGC barhau, does gen i ddim amheuaeth y byddwn ni'n gweld llawer mwy o gyfleoedd yn cael eu datblygu ledled Cymru."

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido