O amgueddfa gymunedol i gyfleuster bocsio o’r safon uchaf

Chwaraeon:

Bocsio

Lleoliad:

Dinbych

Does dim cyswllt amlwg rhwng amgueddfa o'r 1950'au a chyfleuster bocsio o'r safon uchaf yn 2015. Ond i Glwb Bocsio Amatur Dinbych, mae'n gyswllt sydd wedi achub clwb annwyl iawn gan y bobl leol a champ sydd wedi bod yn boblogaidd yn y dref ers mwy na hanner canrif.

Yn 2010, wedi gweithredu am 50 mlynedd, roedd dyfodol y Clwb Bocsio Amatur dan fygythiad. Roedd cynigion prydles newydd ar gyfer hen adeiladau'r Clwb yn golygu bod rhaid i'r bocswyr symud o'u campfa.

Dywedodd un o Ymddiriedolwyr y Clwb, Tim Ballam:

"Roedd ein prydles ni ar yr eiddo'n dod i ben ac roedd rhaid i ni ddod o hyd i rywle arall i ymarfer. Roedd hyn yn profi'n eithaf anodd ac yn peri pryder mawr. Roedden ni wedi llwyddo i gadw'n costau'n isel iawn yn y gorffennol ac roedd hynny'n grêt er mwyn gwneud y clwb yn hygyrch i'r cymunedau lleol. Ond roedd eiddo newydd yn golygu costau uwch.

"Hefyd roedden ni eisiau gwella'r cyfleuster a'r offer roedden ni'n gallu eu cynnig i'n bocswyr, ond mewn sawl eiddo, doedd y seilwaith jysd ddim yno i ni. Byddai pob opsiwn yn gwneud i ni gyfaddawdu mewn ffyrdd cwbl annerbyniol."

Yn yr un dref, roedd yr amgueddfa gymunedol wedi cael mwy na'i siâr o anlwc. Roedd tân wedi llosgi adeilad yr amgueddfa i'r llawr. Fel sefydliad cymunedol, roedd yr amgueddfa wedi cael cefnogaeth i adeiladu cyfleuster newydd pwrpasol.

Yn ffodus, roedd Clwb Bocsio Amatur Dinbych yn cael ei ystyried fel sefydliad cymunedol hefyd a daeth tro ar fyd i etifeddiaeth a lwc y clwb. Cynigiodd yr Amgueddfa gyfle i Ymddiriedolwyr y Clwb gael cyfleuster wedi'i adeiladu i bwrpas yn rhan o adeilad newydd yr amgueddfa.

Dywedodd Tim:

"Roedd Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa'n cydymdeimlo â'r clwb. Rydyn ni wedi bod yn fenter gymunedol erioed; roedd rhai wedi bod yn rhan o hanes y clwb am flynyddoedd lawer ac yn awyddus i'w gadw'n fyw. Daeth y symud â'r clwb yn rhan o arddangosfeydd yr amgueddfa hefyd, gan neilltuo llefydd penodol i gofroddion chwaraeon o'r 1950'au."

Gyda grantiau'r Loteri Genedlaethol gan Chwaraeon Cymru a chyllid gan Gyngor Sir Ddinbych, yn fuan iawn roedd gan Glwb Bocsio Amatur Dinbych gyfleusterau newydd sbon. Ac mae'r rhain yn gyfleusterau sy'n denu mwy o bobl leol nag erioed o'r blaen i ymwneud â'r clwb ac maent yn cefnogi bocswyr ifanc i symud yn eu blaen drwy'r rhengoedd i frig y llwybr chwaraeon.

Ychwanegodd Tim:

"Mae pethau'n ffantastig; mae'r gampfa newydd yn wych a dweud y gwir, ac yn llawn! Mae gennym ni aelodau o bob oedran, o saith i 50+, yn fechgyn a genethod, dynion a merched. Rydyn ni wedi llwyddo i lynu wrth ein hegwyddorion, gan gadw'r clwb fel menter gymunedol a sicrhau ein bod yn gallu darparu ar gyfer y galw lleol. Mae'n gweithio yn ôl pob tebyg.  

"Hefyd rydyn ni wedi gallu ffurfio cyswllt â chlybiau lleol eraill, gan roi cyfle i'n bocswyr gorau ni, a'r rhai mwyaf addawol, ymarfer yn erbyn eraill ar yr un lefel. Mae wir yn cefnogi eu datblygiad."

Pan oedd wir ei hangen, camodd y gymuned leol i'r adwy i gefnogi'r clwb bocsio yma. Digwyddodd hyn am fod y clwb wedi cadw buddiannau'r gymuned leol yn rhan ganolog o'r hyn roedd yn ceisio'i gyflawni. Isod mae Tim yn amlinellu'r egwyddorion sy'n cynnal Clwb Bocsio Amatur Dinbych fel sefydliad lleol, gan ddweud sut mae hyn yn ei helpu i fynd o nerth i nerth.

 

Mynediad ac nid Elw

Mae CBA Dinbych wedi tarddu o ardal lai cyfoethog. Roedd cost a chadw'r gweithgareddau'n fforddiadwy i'r gymuned gyfan yn flaenoriaeth i'r clwb erioed.   

Mae rhannu cyfleuster a sicrhau cefnogaeth ariannol gan gyrff fel y cyngor lleol a Chwaraeon Cymru'n golygu bod y clwb yn gallu cadw'n driw i'r egwyddor hon.

     

Opsiynau i Bawb

Mae gan y clwb aelodaeth eithriadol amrywiol ac mae'n mynd ati i weithio gyda grwpiau amrywiol yn y gymuned leol, gan arwain at dwf cyffredinol yn yr aelodaeth.

Esbonia Tim:

"Rydyn ni'n canolbwyntio ar ddarparu opsiynau cynnydd i'n hieuenctid addawol ni, ond hefyd yn cydnabod nad yw pawb eisiau ymladd yn gystadleuol. Rydyn ni'n gwerthfawrogi'r rhai sy'n dod yma am hwyl ac i gadw'n heini yn fawr iawn hefyd ac mae ein sesiynau'n adlewyrchu hyn. Rydyn ni'n gwneud yn siŵr ein bod ni'n addasu'r ddarpariaeth i gyfateb y galw.

"Hefyd rydyn ni'n gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer grwpiau penodol, fel merched a genethod, ac rydyn ni wedi ffurfio cyswllt ag ysgol leol i gefnogi hyn ac yn cynnig sesiynau penodol i 'ferched yn unig' yn awr."

 

Sefydlu Partneriaid

Mae'r clwb wedi dod yn bartner i sawl sefydliad gwahanol; o'r amgueddfa i'r cyngor lleol a chlybiau bocsio eraill. Doedd rhai ddim yn ddisgwyliedig ond maen nhw wedi chwarae rhan gwbl hanfodol mewn cefnogi datblygiad y clwb a'i gadw'n rhan ganolog o'r gymuned leol. 

      

Darparu Cyfleoedd

    
Hyd yn oed cyn i'r clwb gael ei gyfleusterau newydd o safon uchel, roedd yn cefnogi ei focswyr mwyaf addawol drwy ffurfio partneriaethau â chlybiau lleol eraill. Roedd darparu cyfleoedd i helpu ieuenctid addawol yn parhau'n flaenoriaeth. Nawr mae sgiliau'r hyfforddwyr hwythau wedi'u mireinio er mwyn cefnogi'r ieuenctid yma, ac mae'r bocswyr i gyd wedi cofrestru ar gyfer cystadlaethau. Er hynny, mae'r clwb yn dal i ddefnyddio partneriaethau i gefnogi cystadleuwyr i ddatblygu a pherffeithio eu sgiliau.

 

Grantiau Chwaraeon Cymru i lansio ceisiadau ar-lein

Mae'r ffordd rydych chi'n ymgeisio am gyllid Chwaraeon Cymru yn newid. O'r  26ain Hydref bydd posib i chi gofrestru i gael mynediad i borthol Grantiau Chwaraeon Cymru ble cewch ymgeisio ar-lein am grantiau'r Gist Gymunedol, Elite Cymru, Grantiau Datblygu a Chyrff Rheoli Cenedlaethol (llai na £50k). Mae'r broses yn gyflym a rhwydd a bydd eich cais ar-lein yn cael ei gyflwyno'n uniongyrchol i Chwaraeon Cymru, gan leihau'r amser rhwng y cais a'r cyllid.

Ni dderbynnir ceisiadau papur ar ôl y 26ain Hydref, dim ond o dan amgylchiadau arbennig iawn.

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido