Nofio DLlE yn creu cynnwrf mawr

Chwaraeon:

Nofio

Lleoliad:

Abertawe

Tra bydd llawer o bobl yn rhoi eu gwisg nofio mewn bag ac yn mynd i lawr i'w pwll lleol pan maent ffansi nofio, i eraill, nid yw pethau mor syml.

Mewn rhai crefyddau, mae merched yn gorfod gwarchod craidd eu diwylliant ac mae hynny'n gallu golygu nad ydynt yn gallu mynd i sesiwn cyhoeddus yn eu canolfan hamdden.

Felly beth yw'r ateb?

Wel, yn Abertawe, maent wedi dod o hyd i ateb sy'n gweithio'n rhagorol.

Ym mis Medi 2014, lansiwyd prosiect ym mhwll nofio Ysgol Bishop Gore ac mae sesiwn cymunedol penodol yn cael ei gynnal am awr bob nos Fercher.

Rhag cyfaddawdu credoau diwylliannol a chrefyddol, mae gan y sesiwn swyddog achub bywyd benywaidd, athrawes nofio Lefel 2, ac athrawes nofio Lefel 1.

Mae'r sesiwn yn cael ei rannu'n ddwy ran. Gwers nofio strwythuredig ar gyfer y rhai sydd angen dysgu neu wella eu nofio, a sesiwn nofio hamdden i'r rhai sy'n gallu nofio eisoes.

Louise Snelgrove, Swyddog Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Abertawe, sefydlodd y sesiwn gydag EYST (Ethnic Youth Support Trust) yn Abertawe.  Y ffocws i ddechrau oedd merched DLlE Ysgolion Bishop Gore ac Olchfa, i'w denu i nofio yn ystod yr oriau cymunedol.

Mae'n cael ei hysbysebu ar raglenni 5x60 yr ysgolion.

Y disgwyl ar y dechrau oedd y byddai mwyafrif y sesiynau'n cynnwys merched 11 -16 oed Bishop Gore ac Olchfa. Fodd bynnag, mae mwyafrif y sesiynau wedi croesawu merched 35 + oed.

Mae'r merched a'r genethod yn archebu lle drwy swyddfa EYST yng nghanol y ddinas.

 Dywedodd Louise Snelgrove:

"Er bod y sesiwn wedi'i drefnu i ddechrau ar gyfer disgyblion 11-16 oed Bishop Gore ac Olchfa, fe wnaethon ni feddwl y byddai'n well gan y merched ddod pe bai eu mamau a'u modrybedd yn dod gyda nhw, a dyna pan mae'r sesiwn yn agored i ferched 16 oed a hŷn hefyd.

"Mae'r sesiynau'n cael eu hysbysebu drwy'r rhaglenni 5x60 a hefyd EYST".

Pan ehangodd y prosiect ar ôl y llwyddiant cychwynnol, sicrhawyd cyllid o tua £1,000 drwy grant datblygu DLlE 'Kick Start', drwy gyfrwng swyddfa ranbarthol Chwaraeon Cymru.

Mae 30 o sesiynau wedi'u cynnal i gyd ers mis Medi 2014. Mae'r pwll yn dal 32 o bobl ar y tro ac mae cyfartaledd o 28 o ferched a genethod wedi bod yn mynychu bob wythnos.

Dywedodd Shehla Khan, Rheolwr EYST:

"Mae gallu dysgu nofio'n sgil y mae'r rhan fwyaf ohonom ni'n ei gymryd yn ganiataol ond mae'r sesiynau wedi bod yn gyfle newydd i rai merched. Mae wedi bod o fudd mawr iawn i iechyd llawer o ferched, oherwydd mae'n ymarfer grêt ac yn magu ffitrwydd. Oherwydd diffyg cyfleusterau i ferched yn unig yn gyffredinol, mae'r dewisiadau'n brin i ferched o gefndir DLlE.

"Mae'r agwedd gymdeithasol wedi bod yn grêt i'r merched iau, sydd wedi cael cyfle i ddod am sesiwn nofio hamdden a chwarae yn y pwll gyda'u ffrindiau. Eto, dyma opsiwn rydyn ni i gyd yn ei gymryd yn ganiataol ond nid yw ar gael i bob aelod o'n cymuned ni. Maen nhw wedi mwynhau'r sesiynau hyn yn fawr ac wedi gwella eu sgiliau nofio drwy chwarae, deifio a dysgu perffeithio eu technegau nofio.

"Mae'r lleoliad wedi bod yn allweddol hefyd; mae'n bellter hwylus i'r rhan fwyaf o famau a'u merched, a'r ffactor pwysicaf yw'r staff benywaidd yn unig sy'n hynod gyfeillgar. 5x60 a Louise a'i thîm sydd wedi trefnu hyn. Mae'r merched a'r genethod wedi mwynhau dysgu gan yr athrawon hynod glên.

"Mae llwyddiant y rhaglen yn siarad drosto'i hun ac mae presenoldeb da a galw mawr am i'r sesiwn barhau."


Ffactorau Llwyddiant Allweddol

1. Cyswllt agos EYST â'r gymuned DLlE ac archebu lle yn y sesiynau drwy eu swyddfa hwy yn unig.

               
2. Mae'r sesiwn yn gyfle i ferched a genethod naill ai ddysgu nofio neu wella eu nofio, o dan arweiniad athrawon nofio lefel 1 a 2 cymwys. Mae un athrawes yn y dŵr yn dysgu'r rhai nad ydynt yn gallu nofio ac felly mae'r merched yn teimlo'n braf ac yn fwy diogel, gan fod rhywun yn y dŵr gyda nhw.

   
3. Hefyd mae'r sesiwn yn gyfle i'r merched a'r genethod sydd eisoes yn gallu nofio gael mynychu sesiwn nofio hamdden mewn pwll heb unrhyw ffenestri, gyda swyddog achub bywyd benywaidd. Mae hyn yn anodd i byllau hamdden eraill Abertawe ei gynnig.

                                   
4. Nid yw'r sesiynau am ddim ond maent yn cael cymorth grant.  

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido

Sidebar-WhatMovesYou

'Sut Mae'ch Symud Chi?' - ymgyrch gyda nod; nod i'ch cael chi, ferched Cymru, i estyn am eich esgidiau ymarfer a syrthio mewn cariad gyda chwaraeon.

Sut Mae'ch Symud Chi?