Little Life

Chwaraeon:

Pêl Droed , Tennis , Pêl Rwyd , Gymnasteg

Lleoliad:

Blaenau Gwent

Ydych chi'n cyflwyno plant bach i sgiliau sylfaenol? Os felly, dilynwch esiampl Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a chael y rhieni i gymryd rhan!

Sbel fach yn ôl, doedd dim dosbarthiadau na sesiynau chwaraeon ar gael o gwbl ar gyfer plant ifanc ym Mlaenau Gwent.

Hynny yw, nes i'r awdurdod lleol benderfynu ei bod yn hen bryd i blant rhwng tair ac wyth oed gael ymuno yn yr hwyl!                                                               

Ond doedd y tîm datblygu chwaraeon ym Mlaenau Gwent ddim eisiau cynnig sesiynau chwaraeon heb eu cynllunio'n ofalus. Roeddent eisiau cynnig sesiynau a fyddai'n dysgu sgiliau symud sylfaenol (llythrennedd corfforol yw'r enw ar hyn).

Roeddent nid yn unig eisiau dysgu i blant sut i redeg, taflu, dal, neidio a sgipio, ond hefyd roeddent eisiau dysgu i rieni pa mor bwysig yw'r sgiliau hyn hefyd.                  

Dywedodd Victoria Price, "Roedden ni am weld plant yr ardal yn cael cychwyn da. O ddysgu'r sgiliau sylfaenol iddyn nhw, mewn ffordd hwyliog, byddai'n golygu y bydden nhw'n fwy parod i fentro i glybiau chwaraeon gyda hyder. Bydden nhw'n fwy tebygol o fwynhau amrywiaeth o chwaraeon a dal ati i gymryd rhan ynddyn nhw."

Felly, sefydlwydLittle Lifeyn ôl ym mis Ionawr 2012. Mae'n dysgu i blant ifanc yr holl symudiadau sylfaenol drwy fersiynau mini o chwaraeon, fel pêl droed, tennis, pêl rwyd a gymnasteg.               

Gyda buddsoddiad hynod ddefnyddiol o £6,500 gan Chwaraeon Cymru, a chefnogaeth clybiau cymunedol yn yr ardal, fel Clwb Pêl Rwyd Tredegar, Clwb Pêl Rwyd Iau Glynebwy ac Academi Gymnasteg Valleys, mae'r plant lleol yn elwa o'r manteision yn awr.   

Ac mae hyd yn oed y rhieni'n cael gwaith cartref i'w wneud. Maent yn cael syniadau a sgiliau ymarferol i'w dysgu gartref fel eu bod hwythau hefyd yn gallu helpu eu plant gyda'u llythrennedd corfforol.

 

A'r canlyniadau?

 

  • 79% o'r rhieni'n teimlo bod gan eu plant fwy o hyder     
  • 79% yn teimlo bod lefel sgiliau eu plant wedi gwella
  • 73% wedi gweld gwelliant yn ystwythder, cydbwysedd a chydsymudiad eu plant   
  • Mae clybiau chwaraeon lleol wedi nodi gwahaniaeth enfawr mewn lefel sgiliau hefyd

Ychwanegodd Victoria, "Fe eglurodd un rhiant bod ei fab yn swil ac nad oedd yn rhyngweithio'n dda gyda phlant eraill. Ond mae cymryd rhan yn sesiynauLittle Lifewedi ei dynnu allan o'i gragen. Mae'n gymdeithasol gyda phlant eraill ac yn fwy hyderus. Hefyd, fe ddywedodd ei Dad bod ganddo lawer mwy o egni a'i fod yn fwy heini."

Mae'r rhieni'n cymryd rhan gyda chicwyr iau Glynebwy hefyd! Dyma'r ganolfan chwaraeon gyntaf yn yr ardal i roi cynnig i rieni gymryd rhan! Roedd angen ychydig bach mwy o waith cynllunio ac ychydig o droi braich y rhieni, ond mae'r ymateb wedi bod yn wych. Mae'n golygu bod mwy o blant yn gallu cymryd rhan yn y sesiwn gan fod y rhieni'n gallu helpu gyda dysgu'r sgiliau - ar ôl i hyfforddwr y cwrs ddangos iddynt sut i wneud hynny!

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Victoria Price, 01495 355324, victoria.price@blaenau-gwent.gov.uk

Twitter: @BGInspire Facebook: BG Inspire

Yn y Newyddion

£1.78 miliwn i ennyn diddordeb plant mewn chwaraeon a fydd yn para am oes

Heddiw, mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau a John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon wedi cyhoeddi £1.78 miliwn ar gyfer Rhaglen Llythrennedd Corfforol newydd i ysgolion.

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido