Ffitrwydd Merched yn Llawn Hwyl gyda Diva

Chwaraeon:

Ffitrwydd

Lleoliad:

De Cymru

Gyda mwy a mwy o ferched yn eu dilyn, mae Diva Sport yn profi bod posib dod o hyd i fformiwla lwyddiannus wrth fynd i'r afael â'r hen, hen broblem honno sy'n ymwneud â llai o ferched yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

Sefydlwyd Diva Sport yn wreiddiol gan ddwy fam sengl, a oedd yn benderfynol o gadw'n heini yng nghanol holl gyfrifoldebau eraill eu bywydau. Mae'r fenter ffitrwydd sydd â'i ffocws ar ferched ac sy'n groesawus i deuluoedd yn agor ei drysau bob mis i gannoedd o ferched sydd eisiau ymuno â dosbarthiadau ffitrwydd.                                                        

Drwy fabwysiadu eu dull unigryw eu hunain o gynnig dosbarthiadau cadw'n heini i ferched, aeth y sylfaenwyr, Claire Williams a Mel Gill, ati i feddwl am ddarpariaeth gwbl wreiddiol, gan gynnig pob math o bethau, o ymarfer gyda chylchoedd hwla i ddawnsio bwrlésg, gan sicrhau bod y gweithgareddau'n addas i deuluoedd ac i blant, ac annog partïon plu i gynnwys dosbarth ymarfer neu ddau yn eu cynlluniau hyd yn oed!

Un ffocws sydd gan y ddwy o ran gweithredu eu busnes - cadw pethau'n hwyliog. A thybed beth yw ffynhonnell y fformiwla lwyddiannus hon? Dim ond gwrando ar eu cwsmeriaid a'u deall.                            

Dywedodd un o'r sylfaenwyr, Mel Gill:

"Fe wnaethon ni sefydlu Diva Sport am ein bod ni eisiau cynnig rhywle i ferched fel ni ddod gyda'u plant os oedd raid i gymryd rhan mewn dosbarthiadau ffitrwydd mewn awyrgylch oedd yn teimlo'n braf ac yn gyfforddus iddyn nhw.

"Roedden ni eisiau cynnig rhywbeth i bob siâp, maint ac oedran, i ferched sy'n cymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon ac i'r rhai sydd heb wneud unrhyw beth ers gadael yr ysgol."

Ychwanegodd ei phartner busnes, Claire Williams, sydd wedi colli bron i 5 stôn mewn pwysau ac wedi dod oddi ar gyffuriau atal iselder drwy gymryd rhan yn rheolaidd mewn gweithgareddau hamdden:

"Roedden ni'n deall yr holl bryderon y gallai'r merched fod yn eu teimlo wrth feddwl am ymuno â dosbarthiadau ffitrwydd; roedden ni'n eu teimlo nhw hefyd. Felly fe wnaethon ni wrando ar yr hyn roedd y merched ei eisiau ac rydyn ni wedi gadael iddyn nhw ddylanwadu ar y ddarpariaeth ers i ni lansio Diva Sport.

"Mae'n bur debyg mai un o ffactorau allweddol Diva Sport yw bod popeth rydyn ni'n ei wneud ac yn ei gynnig yn cael ei wneud am hwyl bob amser. Ac mae'r person sy'n cyflwyno'r dosbarth yr un mor bwysig â chynnig y dosbarthiadau a'r offer mae'r merched eisiau ei ddefnyddio. Mae ein tîm ni'n wych ac yn gwneud yn siŵr bod pob merch sy'n dod yma'n cael amser da."

Gan fod y niferoedd wedi cynyddu'n aruthrol ers ei sefydlu yn 2011 - gyda chymorth Grant y Gist Gymunedol gan Chwaraeon Cymru - mae'r ddwy sydd wrth y llyw wedi agor canolfan gymunedol bwrpasol erbyn hyn, ar gyfer eu rhestr hirfaith o gleientiaid, a chafwyd sylw mawr i hyn ar y cyfryngau ledled y wlad, a oedd yn hoff iawn o'r dull hwyliog o weithredu.   

Hefyd, mae ffocws Diva ar y cwsmer wedi sicrhau ei fod yn rhan annatod bellach o gymuned De Cymru, gan gynnig cyfleoedd ledled Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Blaenau Gwent. Mae hefyd wedi ffurfio partneriaethau â chlybiau cymunedol lleol ac ysgolion, i gynnig dull unigryw Diva o ddarparu cyfleoedd ffitrwydd i'r rhai na fyddent byth yn mynd i mewn i gampfa, ac i ferched ifanc, gan sicrhau ei fod yn cynnig rhywbeth i bob merch.                  

Gan gynnal eu dull llwyddiannus a hyblyg o weithredu, mae gan Claire a Mel nod yn awr o gyrraedd pob merch yng Nghymru; eu huchelgais yw ehangu dull Diva o weithredu i gynnwys ardaloedd eraill ar hyd a lled y wlad.

Mynd i'r afael â'r bwlch mewn cymryd rhan gan efelychu Diva ...

Dyma sylfaenwyr Diva Sport, Mel Gill a Claire Williams, i gynnig cyngor ar gyfer annog mwy o ferched i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a hamdden.

Digon o hwyl

Mae deuawd Diva Sport yn dweud mai cael hwyl sydd fwyaf blaenllaw ym mhopeth maent yn ei gynnig, boed yn ddosbarth Swmba, pêl tegell, bokwa neu gyffro'r cylchoedd. Mae'r pwyslais bob amser ar sicrhau bod pob un merch sy'n bresennol yn mwynhau ei hun.      

Edrych ar bethau'n wahanol

Hefyd, mae Diva Sport yn ymfalchïo mewn meddwl mewn ffordd wahanol, gan gynnig opsiynau unigryw fel dawnsio Bwrlésg a dosbarthiadau Sglefrolio, sy'n anelu i gyd at gael merched i fod yn egnïol mewn ffordd hwyliog.    

Bod yn Hyblyg

Mae sylfaenwyr Diva, Claire a Mel, yn hyderus bod eu dull hyblyg o weithredu, gan seilio eu penderfyniadau ar adborth a galw'r cwsmeriaid yn bennaf, wedi bod yn ffactor allweddol arall yn eu llwyddiant. Mae'r ddwy'n cydnabod bod dim ond gwrando ar yr hyn mae'r merched ei eisiau wedi dylanwadu i raddau helaeth iawn ar eu dull o weithredu.

Canfod Partner

Ysgolion, Street Games, Awdurdodau Lleol - mae Diva Sport wedi dod yn bartner i lawer o sefydliadau amrywiol, gan chwilio am ddulliau o weithredu ar y cyd er mwyn cyrraedd grwpiau amrywiol o ferched. Cawsant gyllid gan Chwaraeon Cymru i helpu gyda'u costau sefydlu ar y dechrau.

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os ydych chi eisiau sefydlu clwb pêl droed i ferched yn eich ardal chi, beth am edrych ar ein tudalennau cyllido i gael gwybod sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido

Sidebar-WhatMovesYou

'Sut Mae'ch Symud Chi?' - ymgyrch gyda nod; nod i'ch cael chi, ferched Cymru, i estyn am eich esgidiau ymarfer a syrthio mewn cariad gyda chwaraeon.

Sut Mae'ch Symud Chi?