Dechrau da i Glwb Rhedeg Merthyr

Chwaraeon:

Athletau

Lleoliad:

Merthyr Tudfil

Ydych chi wedi bod yn holi neu'n chwilio ar Google am glwb rhedeg lleol ond heb gael unrhyw lwc? Dyma beth ddigwyddodd i Sarah Draper ac fe benderfynodd hi sefydlu ei chlwb ei hun!                   

"Fe wnes i ddechrau rhedeg i golli pwysau ac i gadw'n heini. Roeddwn i wedi bod yn chwilio am glwb rhedeg lleol yn ardal Merthyr Tudful, a fy ffrindiau hefyd, felly fe sefydlais i grŵp i ferched yn unig a'i alw e'n Phat Katz. Fe gysylltodd y cyngor lleol â ni yn fuan iawn gan awgrymu ein bod ni'n ymuno â grŵp rhedeg arall i ffurfio clwb iawn."

Nawr mae gan y clwb ei dudalen ei hun ar Facebook, mae'n cynnal cystadlaethau rheolaidd ac mae'n denu tua 80 o redwyr bob wythnos. Ac mae pawb yn dweud wrth Sarah eu bod nhw'n teimlo'n llawer mwy heini!

Fel mae'r aelodau hyn yn egluro:

"Rydw i newydd ddechrau rhedeg i golli pwysau ond doeddwn i ddim yn mwynhau llawer yn rhedeg ar fy mhen fy hun. Bydd cyflwyno sesiwn i ddechreuwyr yn fy ngalluogi i i redeg gyda grŵp o bobl o allu tebyg a chael system gefnogi a chyfeillgarwch grŵp."

"Mae rhedeg wedi dod â fi'n nes at fy ffrindiau rhagorol i ac wedi cryfhau'r berthynas sydd gennym ni. Nid dim ond byw yn iachach yw e, mae rhedeg yn weithgaredd gwych y mae pobl o bob oedran a gallu'n medru cymryd rhan ynddo. Rydyn ni i gyd yn brysur ond mae hwn yn gyfle i gymdeithasu gyda ffrindiau, cael sgwrs a chadw'n heini ar yr un pryd. Beth arall mae rhywun ei eisiau?!"

Os byddwch chi yn yr un cwch ac yn meddwl sefydlu clwb, dyma gyngor Sarah:

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol a'ch corff rheoli chwaraeon ar eich union. Mae angen ychydig o waith papur i ddod yn aelod o Athletau Cymru ond mae'n werth y drafferth ac rydw i mor falch fy mod i wedi gwneud hynny ar y dechrau. Mae'n golygu ein bod ni'n fwy proffesiynol a bod gennym ni yswiriant llawn ac rydyn ni'n cael cefnogaeth ardderchog. Mae ein haelodau ni'n cael gostyngiad i gymryd rhan mewn rasys hefyd.

Cofiwch fod yn gyfeillgar ac yn groesawgar. Mae llawer o redwyr yn dychryn os ydyn nhw'n meddwl bod y clwb yn rhy broffesiynol ac y byddant yn rhy araf.            

Mae tudalen Facebook yn helpu - mae llawer o'n haelodau ni'n dilyn y grŵp ac yn darllen y negeseuon cyn ymuno. Wedyn, pan maen nhw'n dechrau, maen nhw teimlo eu bod nhw'n gwybod llawer am yr aelodau a'r hyfforddwyr eisoes.

Byddwch yn gymdeithasol - rydyn ni'n cynnwys digwyddiadau cymdeithasol fel mynd am fwyd ar ôl rasys. Rydyn ni hefyd yn annog yr aelodau i gyfarfod y tu allan i'r grŵp.       

Cofiwch ddarparu ar gyfer pob gallu - mae ein cynllun Cerdded i Redeg yn boblogaidd iawn

Gwnewch gais am arian - rydyn ni wedi cael cyllid gan Chwaraeon Cymru i yrru ein hyfforddwyr ar gyrsiau fel eu bod wedi cael hyfforddiant llawn ac yn gymwys

Dywedwch wrth eich gwirfoddolwyr beth yw eich disgwyliadau - mae'n rhaid rhoi digon iddyn nhw ei wneud i'w sbarduno nhw o hyd, ond dydych chi ddim eisiau rhoi gormod o faich arnyn nhw. Mae ein tîm ni'n hapus i wneud rhywbeth unwaith yr wythnos.                   

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, ewch i Facebook.

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido

Sidebar-WhatMovesYou

'Sut Mae'ch Symud Chi?' - ymgyrch gyda nod; nod i'ch cael chi, ferched Cymru, i estyn am eich esgidiau ymarfer a syrthio mewn cariad gyda chwaraeon.

Sut Mae'ch Symud Chi?