Datblygu clwb yn null Tri-Star yn fformiwla lwyddiannus

Chwaraeon:

Triathlon

Lleoliad:

Rhuthun, Gogledd Cymru

"O'n safbwynt ni, mwynhad ydi'r peth pwysicaf. Rydyn ni'n gweithio'n galed ar ddatblygu sgiliau, ond mewn ffordd hwyliog a chwareus - mae'n rhaid iddyn nhw fwynhau."  Roy Healey, Sylfaenydd Clwb Tri-Stars Rhuthun.

Pan sefydlodd Hyfforddwr Academi Rhanbarthol Triathlon Cymru, Roy Healey, Tri-Stars Rhuthun gyda chefnogaeth cyllid gan Gytundeb Partneriaeth Awdurdod Lleol (CPALl) Chwaraeon Cymru, ei brif nod oedd cynnig opsiwn arall i ieuenctid ei ardal fod yn egnïol.                                                  

Bedair blynedd yn ddiweddarach, mae'r clwb yn ffynnu gyda chynllun adnabod talent llwyddiannus; bydd yn cynnal Pencampwriaethau Triathlon Cenedlaethol TriStar nesaf Triathlon Cymru ac, yn bwysicach na hynny, mae ganddo fwy na 100 o blant hapus ac egnïol yn cymryd rhan bob wythnos.

Dywedodd Roy:

"Roedden ni eisiau darparu rhywbeth arall i'r plant ei wneud; roedden nhw i gyd yn chwarae pêl droed neu rygbi neu'n mynd i gymnasteg. Doedd dim llawer o ddim byd arall yn cael ei gynnig. Felly, fe fues i'n gweithio gyda Thîm Datblygu Chwaraeon Sir Ddinbych i edrych ar opsiwn cost-effeithiol ar gyfer yr ardal yma."

Yr opsiwn cost-effeithiol hwnnw yn y diwedd oedd Clwb Triathlon Iau Tri-Stars Rhuthun, yn cynnig tair camp mewn un gyda ffocws clir ar ddatblygu sgiliau y gellid eu defnyddio'n gyffredinol.                

Meddai Roy wedyn:

"Mae llawer o'r hyn rydyn ni'n ei wneud yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau, yn ogystal â'u helpu nhw i ddatblygu dygnedd. Mi fyddwn ni'n mynd yn ôl i'r dechrau i gywiro ystum pan mae angen. Maen nhw angen y sgiliau i symud ymlaen. Ond mewn ffordd hwyliog a chwareus - mae'n rhaid iddyn nhw fwynhau.

"Hefyd rydyn ni'n eu hannog nhw i fod yn rhan o glybiau eraill, yn enwedig ar lefel elitaidd, i helpu gyda datblygu mewn maes penodol a pherffeithio sgiliau unigol."

Ac mae gan y clwb ddigon o ieuenctid medrus a thalentog iawn erbyn hyn. Mae Tri-Stars Rhuthun wedi cefnogi nifer o ieuenctid i gynrychioli eu gwlad, mae 12 o'i aelodau ymhlith y 5 uchaf yng Nghymru yn eu grwpiau oedran ac mae'n anfon tîm llwyddiannus yn rheolaidd i gystadlaethau ledled y wlad.

Ond nid dim ond ennill cystadlaethau sy'n bwysig i'r clwb. Gyda mwy na 100 o blant ar y llyfrau ac enw da am ddal gafael ar y rhai sy'n dechrau o'r newydd, mae gan y clwb gydbwysedd delfrydol o ran y rhai sydd ond eisiau cymryd rhan fel hobi.                     

I grynhoi, dywedodd Roy:

"I'r rhai sydd eisiau mynd ymhellach, fe wnawn ni eu cefnogi nhw a sicrhau eu bod nhw'n cyrraedd eu nod. Ond mae eraill yn dod bob wythnos dim ond er mwyn cadw'n heini ac i gael hwyl a chymdeithasu, ac rydyn ni'n gweithio'n galed i sicrhau bod y plant yma'n dal ati i ddod ac yn dal ati i fwynhau."

Ar sail llwyddiant y clwb, mae Tri-Stars Rhuthun wedi helpu i sefydlu dau glwb arall yng Ngogledd Ddwyrain Cymru hefyd. Dyma gip ar eu cyngor call ar gyfer datblygu clwb, dim ots beth yw'r gamp neu'r gweithgaredd.

             

Cyngor Call Roy

Rhaid cael mwynhad

Mae Roy yn dweud bod eu ffocws nhw ar ddatblygu sgiliau ond bod hyn yn cael ei wneud mewn ffordd hwyliog a chwareus, fel bod pob plentyn yn gallu mwynhau'r hyn mae'n ei wneud.

Bod yn gynhwysol

Mae gan Tri-Stars Rhuthun dîm llwyddiannus iawn am adnabod a datblygu talent. Er hynny, maen nhw hefyd yn ymdrechu'n galed i wneud yn siŵr bod eu darpariaeth yn addas i'r rhai sydd ond eisiau cymryd rhan am hwyl.

"Rydyn ni'n eithaf unigryw. Mae gennym ni dair camp ac nid dim ond goreuon y grŵp sy'n cael eu dewis i'r tîm. Mae'r ffocws ar bawb yn cymryd rhan ar eu lefel eu hunain ac yn mwynhau."

Efallai fod hon yn sefyllfa unigryw, ond mae posib ymestyn y cysyniad yn gyffredinol yn sicr.

Cael cefnogaeth rhieni

"Does dim posib gwneud y cyfan ar eich pen eich hun" - fe sicrhaodd Roy ei fod yn cael cefnogaeth y rhieni gyda rhedeg y clwb, fel gwirfoddolwyr a hefyd fel eu bod yn gweld y manteision sydd i'w cael o gymryd rhan.                              

"Fe fuon ni'n siarad â rhieni ac yn dweud wrthyn nhw am ein cynlluniau ni. Roedden nhw'n cael eistedd yn y sesiynau ac roedden ni'n gofyn iddyn nhw ddod ar y siwrnai gyda ni. Maen nhw'n dod yn rhan o'r clwb ac wedyn mae gennym ni wirfoddolwyr i'n cefnogi ni."

Hyfforddi da                  

"Mae gennym ni hyfforddwyr gwych, yn ddynion a merched, sy'n cynnal sesiynau pleserus ac yn datblygu'r ieuenctid." 

Mae Tri-Stars Rhuthun wedi manteisio ar grantiau'r gist gymunedol gan Chwaraeon Cymru i gefnogi datblygiad a chymwysterau'r hyfforddwyr. Hefyd maen nhw'n gweithio'n agos â chlybiau triathlon eraill yn yr ardal er mwyn creu rhwydwaith hyfforddi i rannu syniadau ac arferion gorau.

Gofyn am gyngor

Roedd gan Roy gysylltiadau â'r corff rheoli, Triathlon Cymru, drwy ei rôl gyda Triathlon Cymru, ac mae'n dweud ei fod yn syniad da mynd at y corff rheoli a chlybiau eraill yn yr ardal am gefnogaeth gyda datblygu a sefydlu.

Cadw'r prisiau'n isel

Sefydlwyd Tri-Stars Rhuthun i ddechrau gyda chefnogaeth cyllid CPALl Chwaraeon Cymru. Mae'n effeithlon wrth ddefnyddio unrhyw gyllid arall sydd ar gael hefyd, ac yn ddarbodus wrth logi cyfleusterau. Wedyn mae modd cadw'r prisiau'n isel, sy'n golygu bod y clwb yn agored i fwy o blant.    

"Ar y dechrau fe wnaethon ni edrych ar beth fyddai'r pris gorau dim ond er mwyn i ni dalu'n costau. Rydyn ni'n adolygu'r pris rhag mynd i drafferthion."

Rhoi hwb i'ch proffil a chynhyrchu incwm pan mae hynny'n bosib  

Mae Tri-Stars Rhuthun yn cynnal pedair cystadleuaeth triathlon y flwyddyn, sy'n rhoi hwb i broffil y clwb yn y gamp a hefyd yn creu incwm. Mae hyn yn helpu i gadw'r costau'n isel i'r ieuenctid.

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido