Breeze's Gym

Chwaraeon:

Ffitrwydd , Codi Pwysau

Lleoliad:

Aberdare

Mae Aberdâr yn gartref i un o drysorau cudd y byd chwaraeon - Breeze's Gym. Cafodd y gampfa ei sefydlu gan un o enwogion y byd codi pwysau yng Nghymru, Michaela Breeze, a'i phartner Sinead Kelly, ac mae'n mynd o nerth i nerth.

A chofiwch fod Michaela a Sinead wedi sefydlu'r gampfa heb unrhyw brofiad ym myd busnes!

Ers agor ei drysau ym mis Rhagfyr 2012, mae nifer yr aelodau wedi dyblu. Mae Breeze's Gym yn un o'r ychydig gampfeydd sy'n gallu brolio bod ganddi fwy o ferched yn aelodau. Mewn dim ond 20 mis, mae Michaela wedi hyfforddi 10 o athletwyr i gystadlu ar lefel ryngwladol.  Hefyd, mae Michaela ac un o'i disgyblion disglair, Christie Williams, wedi cynrychioli Cymru yn y Gemau Cymanwlad yn Glasgow yr haf yma.   

Erbyn hyn, mae Breeze's Gym yn gweithio gyda'r holl ysgolion cyfun yn yr ardal, y coleg lleol ac ysgol gynradd yn Aberdâr, gan ddenu ieuenctid o bob oedran a gallu at weithgarwch corfforol. Gan weithio'n agos â phob ysgol, yn y gwersi, yn ystod amser cinio ac mewn clybiau ar ôl ysgol, naill ai yn yr ysgolion neu yn y gampfa, maen nhw'n ceisio bodloni gofynion yr ysgolion lle mae hynny'n bosib.

Dywedodd Michaela, "Rydw i'n gallu datblygu codwyr pwysau o oedran uwchradd ac mae'r pedair ysgol uwchradd yma'n cynnwys ardal enfawr, ac felly mae'n gryn gamp i'r busnes mewn llai na 2 flynedd."

Ac rydyn ni i gyd yn gwybod bod gweithlu medrus ac angerddol yn elfen hanfodol er mwyn cael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes. Felly, os ydych chi am sefydlu busnes, gwrandewch ar stori Michaela a Sinead …

"Ryw fis yn unig ar ôl agor Breeze's Gym, roedden ni'n brin o staff braidd ac yn brysur iawn gyda'r busnes newydd yma. Fe ddaeth dwy ferch aton ni yn gofyn am brofiad gwaith, Natasha a Sam. Doedd gan yr un ohonyn nhw brofiad na chefndir yn y diwydiant ffitrwydd, ond fe wnaethon ni roi ychydig o oriau iddyn nhw ac roedden ni'n gwerthfawrogi'r help ychwanegol," dywedodd Michaela.

"Roedd Natasha yn astudio cwrs chwaraeon yn y coleg, ar ôl gadael yr ysgol yn 15 oed heb unrhyw TGAU. Fe ymunodd hi fel aelod o'r gampfa ac wedyn gofyn am ychydig oriau'r wythnos o brofiad gwaith. Roedd hi mor frwdfrydig fel ei bod hi wedi cyfrannu llawer mwy na hynny yn y diwedd.

Mae hi wedi llwyddo yn y cwrs Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2 erbyn hyn. Ar ôl ennill y cymhwyster, mae ganddi lawer mwy o hyder ac mae'n gweithio yn y gampfa'n llawn amser erbyn hyn.                              

Ymunodd Sam â ni ar brofiad gwaith ym mis Ionawr 2013, ychydig wythnosau ar ôl i ni agor. Roedd hi angen cyfnod penodol o brofiad gwaith er mwyn cael hawlio ei lwfans chwilio am waith. Fe ddechreuodd hi weithio yn y dderbynfa ond fe sylweddolodd yn fuan iawn y byddai'n rhaid iddi gael cymwysterau ffitrwydd er mwyn symud ymlaen a chael cyfle i aros gyda ni ac ennill cyflog. Mae hi wedi gweithio'n galed iawn er mwyn ennill y cymwysterau angenrheidiol ac rydyn ni'n ei chyflogi hi'n llawn amser erbyn hyn.                           

Fe ddechreuodd Amy weithio i ni bythefnos yn unig ar ôl i ni agor. Roedd hi'n gweithio yn y dderbynfa ac yn gwneud dyletswyddau glanhau i ddechrau, gan nad oedd ganddi gymhwyster fel hyfforddwr ffitrwydd. Roedd Amy hefyd yn awyddus i wneud mwy - ac fe lwyddodd yn fuan iawn i ennill cymwysterau Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2 a Hyfforddwr Personol Lefel 3. Cafodd ddyrchafiad i fod yn Rheolwr Dyletswydd. Roedd gan Amy botensial ac roedd ei hangerdd hi dros ymrwymo i'r busnes yn gwbl glir. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, fe gafodd hi ddyrchafiad arall, i fod yn Rheolwr Gweithrediadau. Mae hi wedi gwneud cynnydd anhygoel ac wedi ysgwyddo cyfrifoldeb enfawr. Mae wir yn anhygoel fel mae rhywun yn gallu datblygu gyda'r cyfleoedd a'r arweiniad priodol.

Mae rhagor o wybodaeth am sut aeth Michaela ati i sefydlu'r cyfleuster i'w gweld yn y ffilm isod ac mae rhagor o wybodaeth am y cyfleuster ei hun ar gael yn y ffilm yma ar You Tube.

 

 

Dyma gyngor doeth Michaela

Os oes arnoch chi angen gweithlu angerddol ac ymroddedig, dyma gyngor doeth Michaela:             

(1) Cofiwch dderbyn cynigion profiad gwaith - maen nhw'n gweithio am ddim ac fe allwch chi weld pa mor dda ydyn nhw ac wedyn cynnig gwaith iddyn nhw. Er hynny, cofiwch fod yn barod i ddweud os nad ydych chi'n eu gweld nhw'n addas i'ch cwmni chi.

(2) Mae diffyg profiad yn gallu bod yn beth da - fe allwch chi eu mowldio nhw a'u datblygu nhw i fod yn addas i'ch busnes chi.

(3) Sinead ydi rheolwr llinell y staff ac mae'n gosod y safonau o'r dechrau un yn sesiwn cyflwyno'r staff. Mae'n hanfodol bod eich gweithwyr chi'n deall yn gwbl glir beth rydych chi'n ei ddisgwyl ganddyn nhw, ac ansawdd y gwaith rydych chi'n ei ddisgwyl. Byddwch yn gadarn ac yn glir ar y dechrau - mae'n gwneud eich gwaith chi fel cyflogwr yn llawer haws! Ar gyfer yr holl waith glanhau a'r archwiliadau dyddiol sydd eu hangen, mae gennym ni restri arbennig fel nad oes unrhyw gamgymeriad yn cael ei wneud, nac unrhyw gamddealltwriaeth am beth sydd angen ei wneud ar bob shifft.

(4) Os ydych chi'n recriwtio, peidiwch â dewis yr ymgeisydd gorau yn unig. Os nad ydi'r ymgeiswyr yn ddigon da, ewch ati i recriwtio eto a chofiwch fod yn amyneddgar.

(5) Fel rhan o'r broses ymgeisio, rydyn ni'n gwahodd yr ymgeiswyr i gyflwyno cais ysgrifenedig. Ar ôl mynd drwyddyn nhw, rydyn ni'n cynnal cyfweliad un i un a phrawf ymarferol, i weld sut maen nhw'n dewis gwneud tasg benodol. Mae pobl yn gallu bod yn dda iawn ar bapur ond mae'n rhaid iddyn nhw fod â sgiliau pobl da hefyd, a digon o hyder.

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido

Sidebar-WhatMovesYou

'Sut Mae'ch Symud Chi?' - ymgyrch gyda nod; nod i'ch cael chi, ferched Cymru, i estyn am eich esgidiau ymarfer a syrthio mewn cariad gyda chwaraeon.

Sut Mae'ch Symud Chi?