Arolwg Chwaraeon Ysgol: Cynnig mwy na chyfleoedd chwaraeon yn unig

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Tonyrefail

Rhoddodd canlyniadau Arolwg Chwaraeon Ysgol 2013 doreth o wybodaeth am y mathau o weithgaredd corfforol y mae pobl ifanc yn awyddus i fod yn rhan ohono a sut y bydden nhw'n hoffi i'r sesiynau gael eu cyflenwi.

 

O bob cwr o Gymru rydyn ni'n clywed straeon am sut mae Athrawon, Llysgenhadon Ifanc ac yn yr achos hwn Swyddogion  5x60 yn defnyddio'r wybodaeth hon i baru cyfleoedd chwaraeon gydag anghenion a dymuniadau plant ifanc.

 

A thros Gymru rydyn ni hefyd yn dechrau clywed straeon am sut mae'r newidiadau sy'n dod i fodolaeth yn sgil canlyniadau'r Arolwg Chwaraeon Ysgol  yn creu manteision enfawr ar y cae chwarae ac oddi arno.

Leon Bansal, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ac Ysgol Gyfun Tonyrefail

"Mae chwaraeon yn aml yn gweithredu fel dihangfa os yw disgybl yn ei chael hi'n anodd yn yr ysgol neu'n cael anawsterau personol. Mae'n tynnu'ch meddwl oddi ar y pethau yma."

Dyna'r gwir yn ôl Leon Bansal - Swyddog 5 x 60 yn Ysgol Gyfun Tonyrefail sy'n ysbrydoli ac annog disgyblion i gymryd rhan mewn chwaraeon all-gwricwlar.

Mae'n dweud fod chwaraeon hefyd yn rhoi symbyliad cryf i ddisgyblion ymddwyn yn dda yn yr ysgol:

"Rwy'n gweithio gydag athrawon ac fe fydda i'n esbonio wrth ddisgyblion na fyddan nhw'n cael cymryd rhan yn y clybiau 5 x 60 os bydd camymddwyn yn parhau. Mae hynny'n gwneud gwahaniaeth mawr. Mae athrawon yn dweud wrtha i'n aml fod hyn yn cael effaith gadarnhaol.

"Os yw plant yn mwynhau chwaraeon maen nhw'n debycach o fynychu'r ysgol hefyd - am fod gyda nhw rywbeth i edrych ymlaen ato yn ystod eu diwrnod."

A'r newyddion da yw bod mwy o ddisgyblion yn cymryd rhan nag erioed o'r blaen. Cyrhaeddodd Leon yn ei swydd yn 2013 - fel yr oedd yr ysgol yn derbyn canlyniadau Arolwg ar Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru:

"Fel yn y rhan fwyaf o ysgolion, dangosodd yr arolwg mai cyfranogiad merched oedd yr isaf. Roeddwn i'n awyddus iawn i gael mwy o ferched i gymryd rhan, felly fe ddechreuais sesiynau pêl-droed amser cinio ar gyfer rhai Blwyddyn 7. Fe gymeron nhw ato fe ac mae gyda fi grŵp craidd yn dal i ddod nawr bod nhw wedi symud ymlaen i Flwyddyn 8.

"Mae llawer ohonyn nhw sydd ddim ond eisiau chwarae amser cinio neu ar ôl yr ysgol ond mae rhai sy'n dymuno mynd ymhellach. Felly rydyn ni wedi mynd â nhw i dwrnameintiau lle maen nhw wedi  perfformio'n wych.  

"Doedd 20 o blith y rhai Blwyddyn 7 presennol erioed wedi chwarae i dîm o'r blaen, felly rwyf i ynghyd â'r Swyddog Chwaraeon Cymunedol  Scott Woodford yn ceisio sefydlu tîm yn Nhonyrefail fel bod nhw'n gallu parhau i chwarae a gwella."

Wrth gwrs, dyw'r bechgyn ddim yn cael eu hanghofio. Mae Leon wedi cyflwyno pêl-fasged gymysg ac mae Scott ac yntau'n sefydlu cyswllt gyda chlwb lleol, Tonyrefail Tigers:

"Rhyw dref pêl-droed a rygbi yw Tonyrefail, felly meddyliais y byddai'n beth da inni gynnig rhywbeth gwahanol. Mae gyda ni glwb amser cinio yn yr ysgol, a chlwb ar ôl ysgol yn y Ganolfan Hamdden. Wedyn gobeithio y bydd rhai ohonyn nhw'n mynd ymlaen i chwarae i'r Tonyrefail Tigers hefyd."

"Mae'r ysgol yn rhoi cefnogaeth wych i mi, sy'n helpu fy ngwaith i wneud argraff go iawn yn yr ysgol."

Mae Leon yn credu'n gryf fod y sesiynau'n cael effaith ar iechyd a lles:

"Mae rhai plant yn dod draw ac oni bai am yr awr o ymarfer corff gyda ni fydden nhw'n gwneud dim o gwbl.

"Rydyn ni hefyd yn gweld hunan hyder yn codi, yn enwedig yn ein grŵp Anogaeth Anghenion Addysgol Arbennig. Mewn chwaraeon, mae'n rhaid i chi gyfathrebu a gweithio gyda phobl eraill, felly mae'n dod â nhw mas o'u cragen.  Mae'n hyfryd gweld y fath newid."

Mae erbyn hyn ar fin dechrau rhaglen Arweinyddiaeth, i  hyfforddi disgyblion fel Arweinwyr Chwaraeon. Ac mae'n gobeithio y bydd yn gallu recriwtio rhai gwirfoddolwyr i helpu gyda chlybiau amser cinio ac ar ôl ysgol.  Mae'n swnio fel petai'n gallu gwneud gyda thipyn o help llaw.

Bydd yr Arolwg Chwaraeon Ysgol  a gynhelir bob dwy flynedd ar waith eto yn 2015.  Rydym eisiau gweld llawer o'r pethau cadarnhaol sy'n deillio o ganlyniadau 2013 yn parhau i ddatblygu. Ni fydd hyn ddim yn digwydd heb i gynifer ag sy'n bosib o blant gwblhau'r arolwg gan ddarparu unwaith eto  y wybodaeth fanwl y mae gwir angen amdani. 

Yn y Newyddion

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Cynnwys cysylltiedig

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae cymryd rhan yn arolwg 2015, ewch i dudalen yr
Arolwg ar Chwaraeon Ysgol