Arolwg ar Chwaraeon Ysgol: Sut mae sefydlu cynllunio clwstwr

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Sir Gaerfyrddin

Pan dderbyniodd Ysgol y Strade ei chanlyniadau o Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2013, aeth ati ar unwaith i ddrafftio cynllun gweithredu. 

Yn fwy na hynny, aeth ati i gynllunioar y cydgyda'i hysgolion cynradd clwstwr.        

Mae ei dull o weithredu'n cael ei ehangu ledled Sir Gaerfyrddin yn awr ac mae'n cael ei edmygu yma yn Chwaraeon Cymru.

Aethom i holi Pennaeth AG Ysgol y Strade, Sioned Hancock, a Swyddog Pobl Ifanc Egnïol Sir Gaerfyrddin, Matthew Adams, i gael ychydig o gyngor ganddynt.

MEITHRIN PERTHNASOEDD

Roedd gennym ni berthynas gadarn eisoes gyda'r ysgolion cynradd yn ein hardal. Fe wnaethon ni gyfarfod unwaith fel tîm i gynllunio gweithgareddau i'r disgyblion cynradd eu mwynhau yn Ysgol y Strade.

Ond os ydych chi'n dechrau o'r dechrau, gall ysgolion uwchradd gynnig arwain sesiynau blasu yn yr ysgolion cynradd, neu ofyn i'r Cydlynwyr AG Cynradd a oes meysydd y byddent yn gwerthfawrogi cael eu mentora ynddynt, neu gael sesiynau blasu.

DEFNYDDIO CANLYNIADAU'R AROLWG I SBARDUNO GWEITHIO AR Y CYD

Mae'r arolwg yn gyfle gwych i dynnu'r staff AG o'r clwstwr at ei gilydd.                   

Er ein bod ni i gyd wedi bod yn cydweithio am flynyddoedd, roedd canlyniadau arolwg 2013 yn drobwynt i ni oherwydd fe wnaethon ni ddechrau cynllunio gyda'n gilydd ac yn yr un ffordd.

Roedd o help i ni bennu nodau a thargedau oherwydd mae'r arolwg yn ffurfioli beth sydd raid i chi ei gyflawni. Roedd yn gwneud i ni fod yn fwy rhagweithiol gyda'n hamser - roedden ni'n gweld beth oedd angen ei wneud ac yn mynd ati i'w wneud e.

CYNGOR CHWARAEON YW'R CYNHWYSYN HUD MEWN YSGOL  

Cofiwch wneud yn siŵr bod gennych chi Gyngor Chwaraeon Ysgol cadarn ac fe fyddwch chi'n teimlo bod posib i chi gyflawni unrhyw beth!

Yn Ysgol y Strade, fe wnaethon ni wahodd yr ysgolion cynradd i ddod â Llysgenhadon Ifanc Blwyddyn 6 i rannu eu syniadau gyda'n cyngor ni. Yn y cyfamser, fe allwch chi dreulio amser yn trafod materion gyda'r Cydlynwyr AG. Mae'n ffordd dda o'u denu nhw i'r ysgol!               

Roedd y Cyngor Chwaraeon Ysgol yn ganolog i'n gwaith cynllunio ni hefyd. Fe wnes i rannu canlyniadau'r arolwg yn gyfres o gwestiynau i'w trafod. Peidiwch â chyflwyno popeth - mae'n ormod! Roedden nhw'n rhannu syniadau ac roedden ni'n troi'r rhain yn dargedau penodol, fel trefnu gŵyl feiciau a racedi i ymateb i'r galw am y chwaraeon yma.                                 

Yn olaf, mae'r uwch arweinwyr ac Estyn yn awyddus iawn i sicrhau llais i ddisgyblion, felly cofiwch gynnwys eich Cyngor Chwaraeon Ysgol mewn pennu targedau a gofynnwch iddyn nhw gyflwyno eu syniadau i'r uwch arweinwyr. Mae'n anodd iawn dadlau yn erbyn llais y disgybl.

CYNLLUNIO I WEITHREDU GYDA'N GILYDD

Mewn cyfarfod clwstwr, a oedd yn cynnwys y Cyngor Chwaraeon Ysgol a Llysgenhadon Ifanc Blwyddyn 6, fe wnaethon ni feddwl am rai syniadau. Does dim rhaid iddyn  nhw newid bywydau - dim ond digwyddiadau neu weithgareddau.

Fe wnaethon ni bennu tri tharged ar gyfer pob ysgol ac un targed clwstwr. Fe wnes i lunio un neu ddau o esiamplau o Gynlluniau Gweithredu i'w rhannu gyda'r ysgolion cynradd. Fe wnes i'r rhain mor syml â phosib rhag digalonni unrhyw un.                

Wedyn fe wnaethon ni rannu ein Cynlluniau Gweithredu gyda'n gilydd a gyda'r Awdurdod Addysg Lleol.

BETH ALLWCH CHI EI WNEUD YN WELL?

Fe wnaethon ni drefnu clwb racedi ar ôl ysgol ar gyfer ein disgyblion cynradd yn Ysgol y Strade. Roedd cludiant yn broblem ac efallai y dylen ni fod wedi trefnu bysus. Pe baem yn ei wneud eto, mae'n bur debyg y byddem yn gweithio gyda chlwb cymunedol lleol. Pe na bai clwb lleol ar gyfer y chwaraeon hynny, fe fyddem yn ceisio sefydlu rhywbeth.

MAE CYDWEITHIO'N CYFLAWNI MWY

Os ydych chi i gyd yn gwneud yr un peth, fe allwch chi rannu syniadau a phwlio adnoddau a chael llawer mwy o effaith.                  

Yn y Newyddion

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Cynnwys cysylltiedig

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae gwneud defnydd da o'ch canlyniadau yn yr arolwg ar chwaraeon ysgol, ewch i dudalen we yr arolwg ar chwaraeon ysgol.