Arolwg ar Chwaraeon Ysgol: Sut aethom ni ati

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Sir Gaerfyrddin

Gall mynd i'r afael â'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol fod yn dasg heriol i ysgolion ac awdurdodau lleol felly yn ôl yn 2013 fe ofynnon ni i Fro Morgannwg rannu sut oedden nhw wedi mynd ati i wneud y gwaith

Sut aethoch chi ati i lenwi Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2013?

Doedd gennym ni mo'r gweithlu i fynd yn gorfforol i'r ysgolion i'w cefnogi. Ac yn ogystal â hynny, roedden ni am i'r ysgolion werthfawrogi a pherchnogi'r broses.  

 

Fe sefydlon ni grŵp llywio, anfon gwybodaeth i brifathrawon a mynychu gwahanol gyfarfodydd i esbonio a gwerthu'r arolwg. Fe gynigion ni raffl gyda gwobr ariannol i ysgolion yn y Fro a'r arian yn gorfod cael ei wario ar fynd i'r afael â maes oedd yn cael ei godi yn codi o adroddiad yr arolwg.

 

Beth wnaethoch chi unwaith oedd yr adroddiad yn 'fyw'?

I fod yn gymwys ar gyfer adroddiad Awdurdod Lleol, roedden ni angen croestoriad o ysgolion - e.e. ysgolion o wahanol chwartelau Prydau Ysgol am Ddim. Gofynnodd y grŵp llywio i ysgolion penodol gymryd rhan.  Gallem weld os oedd ysgolion wedi dechrau'r broses ond heb ei chwblhau. Felly bydden ni'n eu ffonio nhw i ddweud faint rhagor o ysgolion oedd eu hangen i gymhwyso ar gyfer adroddiad.

 

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i Awdurdodau Lleol eraill?

Bydd ysgolion yn cymryd rhan am wahanol resymau. Bydd rhai eisiau adroddiad pwrpasol ar iechyd a lles, rhai eisiau cymharu eu hunain ac ysgolion eraill yn yr ardal a rhai eisiau ennill y raffl ariannol.

 

Fe esbonion ni hefyd i ysgolion os bydden nhw'n dadlau dros adnoddau ychwanegol neu ymyriad, y gallai'r adroddiad ddarparu tystiolaeth i gefnogi eu cais. Ac efallai y gallen ni gynnig cymorth.

 

Beth yw'ch cynghorion chi i ysgolion ar sut i gwblhau'r arolwg mor effeithlon ag sy'n bosib?

  1. Mae pob ysgol yn wahanol, felly does dim un ateb sy'n addas i bawb. Gall ddibynnu ar nifer o ffactorau - e.e. y TGCh sydd ar gael
  2. Mae cael hyrwyddwr yn yr ysgol i gael staff eraill i gymryd rhan yn hanfodol
  3. Mae angen i chi arolygu gwahanol grwpiau blwyddyn, sy'n golygu for rhaidd cael mwy nag un aelod staff i yrru'r gwaith yn ei flaen
  4. Mae'n bwysig fod ysgolion yn gwybod fod modd i'r arolwg fod yn hyblyg ar gyfer pob ysgol. Os ydych chi eisiau arolygu un disgybl ar y tro, gallwch wneud hynny. Neu gallwch wneud dosbarthiadau cyfan ar y tro os mai dyna'ch dymuniad. Mae'r arolwg yn fyw am dymor cyfan, felly os hoffech ei wneud yn ystod yr wythnos gyntaf, gwnewch hynny. Neu arhoswch tan yr wythnos olaf. Mae'n dibynnu'n llwyr beth sy'n gweithio orau i chi.
  5. Mae cymorth ar gael, felly ffoniwch dim datblygu chwaraeon eich awdurdod lleol os oes angen

 

Pam gwneud hyn?

O'r blaen, roedden ni'n casglu data rhaglen ar Campau'r Ddraig a 5x60. Ond rhan o'r stori yn unig oedd hynny'n ei ddangos. Mae'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn cipio gwybodaeth poblogaeth ehangach. 

 

Mae wedi'n galluogi i sylfaenu'n rhaglenni gwaith ar fuddsoddi yn y meysydd ble mae angen. Bellach mae popeth a gynlluniwn yn seiliedig ar wybodaeth gadarn. Yn hytrach na dim ond gwneud yr hyn ydyn ni'n meddwl y dylem fod yn ei wneud ar gyfer plant Bro Morgannwg, mae gennym dystiolaeth yn gefn i ni.

 

Beth sydd wedi newid yn sgil yr arolwg?

Mae'n dull o weithredu ac ymateb i waith yn wahanol - yn enwedig mewn ysgolion cynradd. Rydyn ni'n dadansoddi adroddiadau ysgol, yn dynodi meysydd ble gallwn wneud mwyaf o wahaniaeth ac yn teilwrio ymyriadau.

 

Er enghraifft, rydym wedi edrych ar y pum ysgol isaf o ran cyfranogi a chyflwyno rhaglen Arweinyddiaeth Ifanc. Bydd nifer o arweinwyr ifanc yn cael eu hyfforddi i redeg clybiau amser cinio, gweithredu fel modelau rôl ac annog plant i gymryd rhan. Credwn y bydd hyn yn helpu i gynyddu cyfranogi ac mae'n enghraifft dda o sut yr ydym yn defnyddio dirnadaethau o'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol. 

 

I gael mwy o wybodaeth am Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018, ewch i www.schoolsportsurvey.org.uk