Arolwg ar Chwaraeon Ysgol: Sefydlu Cyngor Ysgol

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Sir Fynwy

Pan oedd athrawes yn Sir Fynwy, Sarah Burbridge, yn pori drwy ganlyniadau Arolwg Chwaraeon Ysgol Gynradd Shirenewton yn 2013, fe wawriodd arni hi y dylen nhw gael Cyngor Chwaraeon.

Nawr mae hi'n fwrlwm o gyffro wrth siarad am bopeth maen nhw wedi'i gyflawni yn yr ysgol - ac mae'n dweud mai'r Cyngor sy'n gyfrifol am hynny i gyd.

Felly os ydych chi'n ystyried sefydlu Cyngor Chwaraeon yn eich ysgol, dyma air i gall .... 

Dechrau o'r dechrau

Y peth cyntaf wnes i oedd mynd at y Pennaeth ac esbonio fy mod i'n meddwl bod arnom angen Cyngor Chwaraeon a pham. Roedd hi'n eithriadol gefnogol a dywedodd wrtha' i am fynd amdani. Doedd arnom ni ddim angen caniatâd y llywodraethwyr, ond fe wnaethon ni roi gwybodaeth gyson iddyn nhw am ein cynlluniau.

Pleidleisio    

Mae gennym ni lawer o bwyllgorau eraill yn yr ysgol y mae aelodau'n cael eu hethol iddyn nhw. Ond fe wnaethon ni benderfynu defnyddio Capteiniaid Tŷ a Dirprwy Gapteiniaid Tŷ Blwyddyn 6, gan nad oedd ganddynt lawer i'w wneud cyn hynny mewn gwirionedd. Nawr mae'r Cyngor Chwaraeon yn ffocws mawr i'w rôl nhw.              

Mae'r disgyblion yn cyflwyno araith etholiad i'w tŷ ac mae'r plant yn pleidleisio dros fachgen a merch. Mae ein Llysgenhadon Ifanc yn aelodau o'r Cyngor hefyd, i wneud cyfanswm o 12 ar y pwyllgor.               

Cyfarfod tîm cyntaf

Yn y cyfarfod cyntaf, rydw i'n esbonio amcan y Cyngor Chwaraeon a sut gallwn ni helpu. Mae Cadeirydd ac Ysgrifennydd yn cael eu hethol ac rydyn ni'n penderfynu ar ein Datganiad Cenhadaeth, sy'n cael ei sbarduno gan ganlyniadau'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol. Felly, fe all ymwneud â gwneud i ddisgyblion deimlo'n fwy cyfforddus wrth gymryd rhan mewn chwaraeon, er enghraifft. Rydw i'n helpu i lywio hynny. 

Cefnogi'r Cyngor        

Fel cynrychiolydd y staff, rydw i'n cyfarfod y  Cadeirydd i benderfynu ar yr agenda cyn y cyfarfodydd.               

Rydw i'n helpu i lywio a hwyluso'r cyfarfodydd, yn hytrach nag arwain. Efallai bod rhaid i mi addasu rhai syniadau os nad ydyn nhw'n ymarferol. Ond mae'r grŵp yn dod i ddeall yn fuan iawn beth fyddai'n anodd ei weithredu'n ymarferol ac yn dewis y fersiwn symlach o syniad.

Mae angen goruchwyliaeth staff ar gyfer y clybiau wrth gwrs felly mae bob amser yn syniad da ceisio rhannu'r cyfrifoldebau rhwng y staff.

Gwaith y Cyngor

Fel Cyngor, rydyn ni'n cyfarfod yn ystod y Gwasanaeth Boreol (fel yr holl bwyllgorau eraill), ddwywaith y mis, mwy weithiau.                   

Mae'n rhaid i ni gyfarfod yn rheolaidd gan ein bod ni'n cynnal tri chlwb bob wythnos - traws gwlad, codi hwyl mewn gemau a thennis bwrdd. Rydyn ni'n rhannu'n grwpiau llai i drefnu'r clybiau hyn ac mae'r plant yng ngofal popeth - o hysbysebu'r sesiynau ac annog presenoldeb i arwain y gweithgaredd ei hun.                   

Yn y cyfarfodydd, rydyn ni'n trafod beth aeth yn dda a beth i'w wneud yn wahanol y tro nesaf.

Maen nhw'n dweud ...

Mae'r plant yn mwynhau'r cyfrifoldeb ac mae'r rhieni'n meddwl bod hyn yn wych.

Mae wedi gwneud argraff fawr ar y llywodraethwyr. Mae gan bob pwyllgor yn yr ysgol lywodraethwr cyswllt, sy'n golygu ei fod yn mynychu rhai cyfarfodydd ac yn adrodd yn ôl. Mae'r plant hefyd yn mynychu cyfarfodydd y llywodraethwyr ac yn cyflwyno eu gwaith a'r cynnydd sydd wedi'i wneud. Mae llais y disgybl mor bwysig yn ein hysgol ni.

Ac mae'r canlyniadau wedi dod

Pan gawn ni'r canlyniadau y tro yma, fe fyddwn ni'n rhoi'r adroddiad cyfan i'r Cyngor, fel y tro diwethaf. Rydyn ni'n teimlo ei fod yn gwbl hygyrch i ddisgyblion Blwyddyn 6 ac maen nhw'n gallu gwneud synnwyr ohono. Mae'n bwysig eu bod nhw'n gweld y canlyniadau - nhw sydd wedi ateb y cwestiynau felly fe ddylen nhw weld yr atebion.

Fe fyddwn ni'n rhannu'n grwpiau llai i ganolbwyntio ar wahanol gwestiynau ac mae'n bur debyg y byddwn ni'n cynnal holiadur dilynol gyda'r disgyblion, i gael mwy fyth o fanylion.

Geiriau doeth i gloi?

Ewch amdani! Peidiwch â phoeni am beth all fynd o'i le. Wedi'r cwbl, mae'n rhaid i bob plentyn ddysgu ein bod ni'n dysgu oddi wrth ein camgymeriadau.

Yn y Newyddion

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Cynnwys cysylltiedig

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol