Arolwg ar Chwaraeon Ysgol: Gwaith Partneriaeth

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Bro Morgannwg

Fel awdurdod lleol, mae digon y gallwch chi ei wneud i gefnogi ysgolion i ddefnyddio eu canlyniadau i wneud gwahaniaeth. 

Os oes arnoch angen ysbrydoliaeth, mae Cydlynydd Pobl Ifanc Egnïol Bro Morgannwg, Ben Williams, ar gael i siarad am eich dull o weithredu.

RHOI PERCHNOGAETH I ATHRAWON

Un peth rydw i'n ceisio ei ddweud bob amser yw nad arolwg Bro Morgannwg nac arolwg Chwaraeon Cymru yw hwn. Mae'n perthyn i'r ysgol.     

Ein rôl ni yw annog ysgolion i gydnabod perchnogaeth a'u helpu nhw i ddefnyddio'r wybodaeth cystal ag y gallant.             

Yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn, aeth y Swyddog 5x60 ati i ddadansoddi'r canlyniadau a chyflwynodd grynodeb i'r staff i gyd ar ddechrau tymor y Gwanwyn. Cafodd yr athrawon y cyfrifoldeb am ddosbarthu'r wybodaeth i'r disgyblion yn y grwpiau dosbarth.

Cawsom adborth gwych gan y disgyblion am beth roeddenthwyyn ei feddwl am y canlyniadau a'r gweithgareddau roeddenthwyeu heisiau. Dylanwadodd hyn ar ddarpariaeth chwaraeon yr ysgol ac roedd yn eithriadol ddefnyddiol i ferched hŷn ym Mlwyddyn 10 ac uwch, pryd rydych chi'n dechrau gweld cyfraddau cymryd rhan is.                   

Roedd y gwersi ABACh yn canolbwyntio ar y data hefyd ac yn edrych ar fanteision cysylltiedig ag iechyd chwaraeon, a hefyd effaith chwaraeon ar berthnasoedd.                           

DEFNYDDIO PŴER LLAIS Y DISGYBLION

Yn Ysgol Gyfun Bryn Hafren, cynhaliwyd prosiect ar y cyd gyda'r tîm AGChY bryd hynny, ac ymgynghoriad hwyluso prosiectau'n seiliedig ar lais y disgyblion.   

Cafodd disgyblion Blwyddyn 10 oedd heb ddangos llawer o ddiddordeb mewn chwaraeon a ffitrwydd eu cynnwys. Roeddent yn cael eu hadnabod fel y grŵp Llais y Disgyblion. Roeddent yn dadansoddi'r data, yn cysylltu â'r disgyblion ac yn cyflwyno gweithgareddau a sesiynau ffitrwydd newydd. Hefyd cyflwynwyd Archeb Cyfeillgarwch yng nghampfa'r ysgol gan fod y data'n dangos i ni fod y disgyblion eisiau ymarfer gyda ffrindiau.  

Cafodd cit AG newydd ei gyflwyno hefyd, ac addaswyd yr ystafelloedd newid hyd yn oed. Gosodwyd mwy o derfynau gwahanu i gynnig mwy o breifatrwydd. Roedd yn golygu bod y disgyblion yn teimlo'n fwy cyfforddus yn mynychu sesiynau allgyrsiol. Cyn hyn, roedd disgyblion Blwyddyn 7 a Blwyddyn 11 yn gorfod newid yn yr un gofod, ac roedd hynny'n gwneud llawer o'r disgyblion yn anhapus.

TARGEDU

Fel awdurdod lleol, aethom ati i osgoi gweithredu'n gyffredinol ac yn hollgynhwysfawr. Ysgrifennwyd at yr holl ysgolion a chynigiwyd cyfle iddynt weithio gyda ni, gan dargedu'r rhai gyda'r angen mwyaf.

Cafodd y pedair ysgol gynradd gyda'r perfformiad isaf eu datgan a chynigiwyd help iddynt gyda gwella cyfranogiad.

Yn Ysgol Gynradd Gladstone, er enghraifft, cyflwynwyd rhaglen Arweinwyr Ifanc. Roedd 54% o'r disgyblion yno wedi cymryd rhan mewn chwaraeon allgyrsiol un waith yn ystod y flwyddyn honno. Y cyfartaledd cenedlaethol oedd 79%. Roedd y mwynhad a'r gwneud penderfyniadau'n is na'r cyfartaledd cenedlaethol hefyd.

Hyfforddwyd 26 o ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 gennym ac roeddent yn frwdfrydig i wneud gwahaniaeth. Cawsant fibiau llachar gan yr ysgol i'w gwisgo, i fod yn amlwg iawn ar y buarth chwarae.

Aethant ati i gynnal clybiau amser cinio i'r disgyblion iau. Roedd y rhain mor boblogaidd fel bod rhaid sefydlu clwb ar ôl ysgol, a'r cyfan o dan arweiniad yr Arweinwyr Ifanc.

'FYDDECH CHI'N GWNEUD UNRHYW BETH YN WAHANOL?

Pan gawn ni'r canlyniadau y tro yma, rydym yn dysgu oddi wrth ein cydweithwyr yn Ne Orllewin Cymru. Rydym yn datblygu cynlluniau gweithredu templed syml ac yn dod ag ysgolion at ei gilydd mewn clystyrau i edrych ar ganlyniadau allweddol, ble ddylent wella a sut maent yn mynd i roi sylw i'r canfyddiadau.            

Bydd pob aelod o'n tîm PIE yn cael ysgolion penodol i weithio â nhw. Un peth rydym wedi'i ddysgu yw bod rhaid i ni rannu'r baich gwaith rhwng mwy o staff. Mae'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn flaenoriaeth i ni am ei fod yn cael effaith mor sylweddol. Bydd y gwaith hwn yn sbardun i sail ein gwaith yn ystod y 18 mis i'r ddwy flynedd nesaf.

Yn y Newyddion

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Cynnwys cysylltiedig

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae gwneud defnydd da o'ch canlyniadau yn yr arolwg ar chwaraeon ysgol, ewch i dudalen we yr arolwg ar chwaraeon ysgol.