Arolwg ar Chwaraeon Ysgol: Cyngor da ar gyfer cwblhau’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Sir Abertawe

Yn ôl yn 2015 fe gysyllton ni â'r tîm yn Abertawe i ofyn am eu cyngor da ar gyfer cwblhau'r Arolwg. I'ch atgoffa chi, fel hyn maen nhw'n mynd ati.

"Ar ddechrau'r broses yn 2013, fe sylweddolon ni'n sydyn y byddai'n rhaid i ni ddarparu cymorth ychwanegol i ysgolion. Doedd dim digon o ysgolion yn llenwi'r arolwg ac roedden ni'n pryderu na fyddai Abertawe'n cymhwyso ar gyfer adroddiad canfyddiadau."

 

Dyna ddywed Sarah McCoubrey o Ddinas a Sir Abertawe, a weithredodd yn gyflym yn 2013 i wneud yn siŵr fod ysgolion yn cael cymorth mewn ffordd ymarferol iawn i gwblhau  Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2013.

Yma mae'n rhannu ei chyngor da ar gyfer ysgolion ac Awdurdodau Lleol…

 

Sut gall awdurdodau lleol ddarparu cymorth ymarferol?

1. Sefydlu grŵp llywio o fewn eich awdurdod lleol a phenderfynu ymlaen llaw pa ysgolion sydd angen mwyaf o gymorth

2. Gwneud yn siŵr fod yna rywun ar ben arall y ffôn i ateb unrhyw gwestiynau a chynnig cyngor. Roedd hyn yn rhywbeth na roddon ni ddigon o sylw iddo'r tro diwethaf.

3. Ystyriwch roi'ch swyddogion ar gael i eistedd gyda disgyblion wrth iddyn nhw gwblhau'r arolwg ysgolion - does gan ysgolion mor adnoddau bob amser i roi amser athrawon i wneud hyn. Mae hyn hefyd yn ddefnyddiol oherwydd bod modd iddyn nhw ateb cwestiynau'r disgyblion yn llawn ac esbonio'r derminoleg. Eleni bydd Llysgenhadon Ifanc hefyd wrth law i helpu!

4. Cadw  llygad ar y monitro ar-lein i weld faint mwy o arolygon sydd angen i ysgol eu cwblhau er mwyn cymhwyso ar gyfer adroddiad. Fe allen ni ddarganfod bod ysgol angen dim ond dau ddisgybl arall i gwblhau ac felly bydden ni'n ffonio i esbonio eu bod nhw'n agos at y llinell derfyn!

5. Esbonio ar y dechrau fod angen iddyn nhw gadw cydbwysedd rhwng y rhywiau ac ar draws y grwpiau oedran

6. Fedrwn ni ddimgwneudi ysgolion wneud yr arolwg ond fe allwn gynghori ar y ffordd fwyaf effeithlon o'i wneud dangos sut mae ysgolion eraill wedi mynd ati

 

Beth all ysgolion ei wneud i wneud y broses yn fwy esmwyth ac effeithlon?

1. Caniatau digon o amser i gwblhau'r arolwg. Ystyried rhaglennu amser i wersi ABCh neu gymryd grwpiau llai allan o wersi

2. Os oes gennych ipads, defnyddiwch nhw! Mae disgyblion yn gweld hyn yn haws a gallwch fynd â nhw i unrhyw ddosbarth! Ond gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n barod gyda digon o fatri!

3. Neilltuo aelod staff i eistedd gyda disgyblion gan fod ganddyn nhw bob amser gannoedd o gwestiynau!

4. Cofio cael taflen wybodaeth wrth law i esbonio'r derminoleg yn yr arolwg. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn os nad yw'r aelod staff sy'n goruchwylio yn athro/ athrawes addysg gorfforol

5. Argraffu copi papur a byddwch yn ymwybodol o'r cwestiynau a all godi fel eich bod yn barod i helpu disgyblion

6. Cofio bod Chwaraeon Cymru hefyd yn darparu pecyn cymorth sy'n cynnwys adnoddau defnyddiol

7. Mynd at eich tîm Gweithgareddau i Bobl Ifanc lleol cyn gynted ag sy'n bosib os byddwch yn meddwl eich bod am fod angen cymorth i gwblhau'r arolwg.

 

Sut mae rhywun yn annog ysgol i gymryd rhan?

1. Esbonio fod hyn yn gyfle i fesur cynnydd a datblygiad o ran ennyn diddordeb disgyblion.

2. Pwysleisio fod yr arolwg yn arf pwysig ar gyfer rhoi llais i ddisgyblion - mae hyn yn enfawr ar agenda ysgolion

3. Rydym hefyd yn dangos sut mae ysgolion eraill wedi gwneud gwahaniaeth mawr o ganlyniad i'r wybodaeth yn y canfyddiadau. Byddwn yn dangos iddyn nhw beth allen nhw ei wneud…

4. Wrth siarad am ysgolion eraill neu ddangos astudiaethau achos iddyn nhw, peidiwch â siarad am Addysg Gorfforol a chwaraeon yn unig. Soniwch sut y gall mwy o Addysg Gorfforol wella ymddygiad, lefelau cyrhaeddiad academaidd, iechyd a lles

5. Esbonio y gallwch ddangos eich ymroddiad i les disgybl trwy rannu'r canlyniadau. Er enghraifft, mae canfyddiadau'r arolwg erbyn hyn yn cael eu cyhoeddi armylocalschool

 

I gael mwy o wybodaeth am Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2018 ewch i www.schoolsportsurvey.org.uk