AROLWG AR CHWARAEON YSGOL 2018: BETH WNAETHON NI - YMDDIRIEDOLAETH CBDC

Chwaraeon:

Pêl Rwyd

Lleoliad:

Cymru

Mae mwy o blant yn chwarae'r gêm nag erioed o'r blaen. Ac o ychwanegu arwyr fel Bale a Fishlock at hyn, mae dyfodol pêl droed yng Nghymru'n edrych yn dda iawn a dweud y gwir.                 

Ond data sydd wrth galon y stori lwyddiannus yma.

Er hynny, mae trin rhifau'n gallu bod yn anodd yn aml - heb sôn am droi tudalennau o ffigurau'n rhywbeth effeithiol. Ond dyna beth yn union wnaeth Ymddiriedolaeth CBDC - a dyma sut….

Cyn yr arolwg …

Rydyn ni bob amser wedi gallu cofnodi nifer y plant sy'n cofrestru gyda chlybiau ac yn talu tanysgrifiadau wythnosol. Ond mae wedi bod yn anodd iawn cyfrif y niferoedd sy'n taflu eu siwmperi ar lawr fel pyst gôl, yn chwarae yn ystod eu hawr ginio yn yr ysgol, yn y parc neu gyda ffrindiau mewn gêm bump bob ochr. Yn syml iawn, y darn mawr o'r jig-sô oedd ar goll oedd y dystiolaeth o'r gêm anffurfiol. 

Mynd ati i fesur ...  

Yn ôl yn 2015, cyn cyhoeddi'r canlyniadau, fe wnaethom ni eistedd i lawr fel tîm ac edrych ar yr arolwg a'r dystiolaeth y byddai'n ei chasglu. Doedden ni erioed wedi mesur y cymryd rhan oedd yn digwydd y tu allan i'r gêm gofrestredig o'r blaen ond roedd yr arolwg yn gyfle i ni wneud yn union hynny!

Penderfynodd y tîm - a hefyd y partneriaid allweddol a'r Cymdeithasau Ardal - ar darged o 50% o blant yn chwarae pêl droed unwaith yr wythnos erbyn 2024.

Cafodd y targedau eu rhannu yn ôl ardal hefyd.

Ac mae'r arolwg yn dweud ...

Pan ddatgelwyd canlyniadau'r arolwg, cawsom y dystiolaeth yr oedd arnom ei hangen i fuddsoddi ymhellach yn y rhaglenni anffurfiol. Roedd greddf yn dweud wrthym ni sut oedd y gamp yn datblygu ond diffiniodd yr arolwg ein ffordd ni o feddwl.

Roedd posib i ni ddangos y canlyniadau i'r bwrdd, wnaeth ein helpu ni i esbonio pam na ddylem weithio gyda strwythurau traddodiadol, ffurfiol y gêm yn unig.

Hefyd datgelodd yr arolwg bod galw enfawr am bêl droed.           

Defnyddio'r rhifau…

Rhaid i chi ddefnyddio'r rhifau fel sail i'ch gwaith. Yn sgil canlyniadau arolwg 2015, datblygwyd tair rhaglen newydd gennym ni:                

NodChwarae Mwy o Bêl Droed / Play More FootballLidlyw nid yn unig cefnogi twf y gêm anffurfiol mewn ysgolion ond hefyd datblygu gweithlu'r genhedlaeth nesaf. Mae'n hyfforddi disgyblion i fod yn Gyfarwyddwyr Pêl Droed fel eu bod yn gallu trefnu gweithgareddau allgyrsiol ar gyfer eu cyfoedion.

MaeBeatballyn defnyddio poblogrwydd dawns i annog merched na fyddent byth yn rhoi cynnig ar bêl droed fel arall o bosib i chwarae.

Ac maeCics Cymruyn cael ei gyllido gan yr Uwch Gynghrair a Llywodraeth Cymru, gan fuddsoddi mewn clybiau i ddatblygu canolfannau cymunedol. Eto, y ffocws yw pobl ifanc nad ydynt yn aelodau o glybiau eto.

Mae'r arolwg wedi ein helpu ni i ddeall yr effaith allem ei chael. Does dim rhaid tynnu ffigurau neu dargedau allan o'r awyr. Roedd o help i ni ddeall ble'r oedd y pocedi mwyaf o weithgarwch, beth oedd y plant eisiau ei wneud a ble oedd y gofynion mwyaf.        

Ac o edrych ymlaen at yr arolwg nesaf ...

Y nod ydi bwydo'r chwaraewyr anffurfiol i glybiau i dyfu'r gêm ymhellach. Wrth gwrs, rydyn ni'n gwybod na fydd pob plentyn eisiau ymuno â chlwb ond rydyn ni'n gobeithio y bydd llawer eisiau gwneud hynny.

Bydd yn ddiddorol gweld fydd y duedd o bêl droed anffurfiol wedi cynyddu neu a ydyn ni nawr yn dechrau gweld symud cynyddol i glybiau.