Arolwg ar Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egniol AB: Holi ac Ateb gyda Choleg Cambria

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Gogledd Cymru

Mae'r arolwg Chwaraeon a Ffordd o Fyw Egnïol Addysg Bellach yn cynnig trosolwg gwerthfawr i golegau ar gyfer creu gweithgareddau newydd a chyffrous i fyfyrwyr ac yn y pendraw, i wella'u lles. 

Yma, cawn air gyda Paula Hancock i ddarganfod sut y defnyddiodd Coleg Cambria ganlyniadau cyfnod peilot yr arolwg a pham eu bod yn argymell i golegau eraill gymryd rhan.

 

Sut oedd arolwg 2015?

Yn yr arolwg peilot, fe'i cwblhawyd gan 405 o fyfyrwyr, y rhan fwyaf yn fyfyrwyr Chwaraeon a'r Gwasanaethau Lifrai.

 

Sut gwnaethoch chi ddefnyddio'r canfyddiadau?

Fe ddatblygon ni weithgor ar draws y coleg i herio'r canfyddiadau. Roedd yn eglur nad oedd myfyrwyr mor egnïol ag oedden ni wedi gobeithio. O ganlyniad i hyn aeth y coleg ati i wneud asesiad trwyadl o chwaraeon a gweithgaredd corfforol ar draws y coleg. Cafodd strategaeth Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol ei datblygu a'i gweithredu, a lluniwyd cynllun uchelgeisiol i symbylu dysgwyr i wneud dewisiadau iach a dod yn ffit ar gyfer coleg, gwaith a bywyd.

 

Beth yw'ch cyngor i golegau eraill?

Ymgysylltwch â'r math hwn o weithgaredd! Mae'n eich helpu i 'gymryd tymheredd' o ba mor egniol yw myfyrwyr. Mae'n helpu i 'gwrdd â nhw' yn y man ble maen nhw ac i fynd yn fwy egnïol. Dylai pawb gael y cyfle i ddatblygu eu dealltwriaeth o'r hyn mae bod yn gorfforol egnïol yn ei olygu, a'r manteision a ddaw yn sgil hyn ar eu dyfodol. Bydd hyrwyddo diwylliant iach ac egnïol ar draws sefydliad yn darparu'r cyfleoedd gorau un i bobl ddangos eu cynaladwyedd fel gweithwyr ar gyfer y dyfodol.

 

Beth yw'r camau nesaf ar gyfer Coleg Cambria?

Fe gawn ni gynifer ag sy'n bosib o fyfyrwyr i gwblhau'r arolwg. Mae popeth yn cael ei fonitro a'i gofnodi. Defnyddir systemau data soffistigedig i dracio ymgysylltu a gellir defnyddio hyn i gael effaith gadarnhaol.