Amodau Gwerthu Nwyddau ("Amodau")


Mae'r Amodau hyn yn berthnasol i nwyddau a gaiff eu cyflenwi i chi gan neu ar ran Cyngor Chwaraeon Cymru (sy'n masnachu fel "Chwaraeon Cymru") trwy wefan chwaraeoncymru.org.uk neu o ganlyniad i unrhyw ddull arall o werthu o bell.  Dylech ddarllen yr Amodau hyn yn ofalus cyn defnyddio'r wefan neu cyn prynu unrhyw nwyddau gennym trwy unrhyw ddull arall o werthu o bell.  Trwy ddefnyddio'r wefan, neu drwy gynnig prynu nwyddau gennym drwy unrhyw ddull arall o werthu o bell, rydych yn dangos eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan yr Amodau hyn.

1. Y contract rhyngom ni a chi
Mae eich archeb yn gynnig i brynu nwyddau gennym. Ni fydd contract o unrhyw fath yn bodoli rhyngom ni a chi hyd oni a hyd nes y byddwn wedi anfon y nwyddau i'r cyfeiriad a bennwyd gennych.  Ar unrhyw adeg hyd at hynny, gallwn benderfynu peidio â chyflenwi'r nwyddau i chi heb roi rheswm.  Yr eiliad y caiff y nwyddau eu hanfon, bydd contract yn bodoli rhyngom ni a chi.

2. Argaeledd
Amcangyfrif yn unig fydd unrhyw wybodaeth a rown i chi ynghylch argaeledd nwyddau. Ni allwn fod yn fwy penodol ynghylch argaeledd.  Os byddwn yn rhoi amcangyfrif o'r amser y caiff y nwyddau eu hanfon, ni fydd hynny'n rhoi sicrwydd ynghylch amser anfon y nwyddau ac ni ddylid cymryd ei fod yn rhoi'r sicrwydd hwnnw.  Wrth i ni brosesu eich archeb, byddwn yn rhoi gwybod i chi os daw i'r amlwg nad yw rhai o'r nwyddau a archebwyd gennych ar gael.  Os na fyddwn yn gallu cyflenwi eitem benodol am unrhyw reswm, ni fyddwn yn atebol i chi am ddim, heblaw am sicrhau na chodir tâl arnoch am yr eitem honno.

3. Prisiau
Cyn i chi roi eich archeb, byddwch yn cael gwybodaeth am y prisiau sy'n daladwy am y nwyddau y byddwch yn eu harchebu, a chaiff y prisiau hynny eu cadarnhau yn ein hanfoneb. Caiff prisiau eu nodi mewn punnoedd sterling.  Os byddwn yn nodi pris rhy fach ar gyfer eitem trwy gamgymeriad, ni fydd yn rhaid i ni gyflenwi'r eitem i chi am y pris a nodwyd, hyd yn oed os ydych eisoes wedi talu ein hanfoneb. Mewn amgylchiadau o'r fath byddwn, fel y gwelwn yn dda, naill ai'n cysylltu â chi i gael cyfarwyddyd gennych cyn anfon y nwyddau, neu'n canslo eich archeb ac yn rhoi gwybod i chi ein bod wedi gwneud hynny. Os bydd eich archeb yn cael ei chanslo am unrhyw reswm cyn i ni anfon y nwyddau, byddwn yn ad-dalu unrhyw swm yr ydych wedi'i dalu i ni am y nwyddau.

4. Tollau a threthi
Oni nodir yn wahanol, mae unrhyw Dreth ar Werth (TAW) sy'n daladwy wedi'i chynnwys yn ein prisiau.  Pan fyddwch yn archebu nwyddau gennym i'w hanfon i wlad dramor, gallai fod yn rhaid i chi dalu tollau a threthi mewnforio a gaiff eu codi wedi i'r nwyddau gyrraedd y wlad dramor dan sylw.  Chi fydd yn gyfrifol am dalu unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer tollau a threthi o'r fath, boed ar gyfer cael mynediad trwy'r tollau neu at unrhyw ddiben arall.  Nid oes gennym ddim rheolaeth ar y costau hyn, ac ni allwn ragweld beth fydd y costau.  Os ydych yn prynu nwyddau o wlad dramor, dylech gysylltu â swyddfa'r tollau yn lleol i gadarnhau'r costau, cyn cyflwyno eich archeb.

5. Talu
Rhaid i chi dalu am y nwyddau yn llawn cyn y byddwn yn eu hanfon i'r cyfeiriad a bennwyd gennych.  Byddwn yn anfon anfoneb atoch cyn i chi dalu os byddwch yn gofyn am un, a sut bynnag, byddwch yn cael anfoneb wedi i chi dalu sy'n dangos eich bod wedi talu.  Dim ond mewn punnoedd sterling y gellir talu am nwyddau.

6. Dosbarthu nwyddau
Caiff y nwyddau eu dosbarthu i'r cyfeiriad a bennwyd gennych yn eich archeb.

7. Dychwelyd nwyddau
7.1 Os byddwch am ddychwelyd y nwyddau am unrhyw reswm, bydd yn rhaid i chi eu dychwelyd mewn pecyn wedi'i lapio'n ddiogel i'r unigolyn neu'r sefydliad a bennir gennym, gan ddefnyddio'r label rhagdaledig a ddarparwyd gyda'r nwyddau.

7.2 Os byddwch am ddychwelyd y nwyddau atom am eu bod wedi'u difrodi, bydd yn rhaid i chi roi gwybod i ni cyn pen saith (7) diwrnod gwaith wedi i'r nwyddau eich cyrraedd.  Os byddwch yn gwneud hynny, bydd angen i chi ddychwelyd y nwyddau gan ddefnyddio'r label rhagdaledig a ddarparwyd gyda'r nwyddau.  Wedi i'r nwyddau ein cyrraedd ni byddwn yn eu harchwilio, ac os byddwn yn cytuno bod y nwyddau wedi'u difrodi byddwn yn anfon rhai newydd atoch yn ddi-dâl.

7.3 Mae gennych hawl i ganslo'r contract â ni a dychwelyd y nwyddau atom os byddwch, cyn pen saith (7) diwrnod gwaith wedi i'r nwyddau eich cyrraedd, yn ysgrifennu atom i'n hysbysu eich bod yn dymuno canslo'r contract.  Gellir cyflwyno hysbysiad o'r fath yn unol â chymal 11.  Os byddwch yn gwneud hynny, byddwn yn ad-dalu pob swm y bu i chi ei dalu i ni am y nwyddau (cyn pen tri deg (30) diwrnod).  Os byddwch yn canslo fel hyn, chi fydd yn gyfrifol am dalu cost dychwelyd y nwyddau, a bydd yn rhaid dychwelyd y nwyddau yn eu cyflwr gwreiddiol.  Rhaid i chi ddychwelyd y nwyddau mewn pecyn wedi'i lapio'n ddiogel a chan ddefnyddio'r label rhagdaledig, fel y nodir yng nghymal 7.1.  Os na fyddwn yn cael y nwyddau'n ôl gennych, gallwn drefnu i'r nwyddau gael eu casglu, a chi fydd yn gorfod talu am hynny.

8. Cwynion
Os oes gennych unrhyw gŵynion am y nwyddau neu ein gwasanaeth wrth gyflenwi'r nwyddau i chi, dylech ysgrifennu i'r cyfeiriad canlynol: Yr Ysgrifenyddiaeth, Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW.

9. Ein hatebolrwydd
9.1 Yn amodol ar gymal 9.3, os byddwn yn methu â chydymffurfio â'r Amodau hyn, dim ond am bris prynu'r nwyddau y byddwn yn atebol i chi ac, yn amodol ar gymal 9.2, am unrhyw golledion a ddaw i'ch rhan o ganlyniad i'r ffaith ein bod wedi methu â chydymffurfio (boed y colledion hynny'n codi yng nghyswllt contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), achos o dorri dyletswydd statudol neu fel arall), sy'n ganlyniad rhagweladwy methiant o'r fath.

9.2 Yn amodol ar gymal 9.3, ni fyddwn yn atebol am golledion sy'n deillio o'r ffaith i ni fethu â chydymffurfio â'r Amodau hyn ac sy'n perthyn i'r categorïau a restrir isod, hyd yn oed os yw'r colledion hynny'n deillio o'r ffaith i ni dorri'r Amodau yn fwriadol:-

9.2.1 colli incwm neu refeniw;
9.2.2 colli busnes;
9.2.3 colli contractau;
9.2.4 colli elw;
9.2.5 colli cynilion disgwyliedig;
9.2.6 colli ewyllys da neu ddata; neu
9.2.7 gwastraffu amser rheolwyr neu staff swyddfa.

Fodd bynnag, ni fydd y cymal hwn, sef cymal 9.2, yn eich atal rhag hawlio am golli eiddo diriaethol neu am niwed i eiddo diriaethol y gellir ei ragweld, nac yn eich atal rhag hawlio am golledion uniongyrchol nad ydynt wedi'u heithrio gan gategorïau 9.2.1 i 9.2.7 yn y cymal hwn, sef cymal 9.2.

9.3 Nid oes dim yn yr Amodau hyn sy'n ein heithrio rhag bod yn atebol am y canlynol, neu  sy'n cyfyngu ar ein hatebolrwydd am y canlynol:-

9.3.1 marwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod;
9.3.2 twyll neu gamliwio gwybodaeth mewn modd twyllodrus;
9.3.3 unrhyw achos o dorri'r rhwymedigaethau sydd ymhlyg yn adran 12 Deddf  Gwerthu Nwyddau 1979;
9.3.4 cynnyrch diffygiol dan Ddeddf Gwarchod Defnyddwyr 1987; neu
9.3.5 unrhyw fater arall y byddai'n anghyfreithlon i ni gael ein heithrio rhag bod yn atebol amdano, neu geisio cael ein heithrio rhag bod yn atebol amdano.

9.4 Chi fydd yn gyfrifol am y colledion a'r costau a ddaw i'n rhan ni os byddwch chi'n torri'r Amodau hyn.

10. Cyfathrebu'n ysgrifenedig
Mae'r deddfau perthnasol yn mynnu bod yn rhaid i rywfaint o'r wybodaeth y byddwn yn ei hanfon atoch wrth gyfathrebu â chi fod yn ysgrifenedig. Wrth ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn mai trwy ddulliau electronig y cyfathrebir â ni'n bennaf. Byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost, neu'n darparu gwybodaeth i chi drwy roi hysbysiadau ar ein gwefan. At ddibenion sy'n ymwneud â'r contract, rydych yn cytuno â'r dull hwn o gyfathrebu'n electronig ac rydych yn cydnabod bod pob contract, hysbysiad, gwybodaeth a neges arall a ddarparwn i chi yn electronig yn cydymffurfio ag unrhyw ofyniad cyfreithiol sy'n nodi bod yn rhaid i wybodaeth o'r fath gael ei darparu'n ysgrifenedig. Nid yw'r Amod hwn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

11. Hysbysiadau
Rhaid i bob hysbysiad y byddwch yn ei gyflwyno i ni gael ei gyflwyno i'r Ysgrifenyddiaeth, Cyngor Chwaraeon Cymru sy'n masnachu fel Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW, neu i info@sportwales.org.uk. Gallwn gyflwyno hysbysiad i chi naill ai drwy'r cyfeiriad e-bost neu'r cyfeiriad post y byddwch yn eu darparu wrth roi archeb, neu drwy unrhyw un o'r dulliau a nodir yng nghymal 10.  Ystyrir bod hysbysiad wedi'i gael a'i gyflwyno'n briodol yn syth wedi iddo gael ei roi ar ein gwefan, bedair awr ar hugain (24) ar ôl i neges e-bost gael ei hanfon, neu dri (3) diwrnod ar ôl dyddiad postio llythyr.  Wrth brofi bod hysbysiad wedi'i gyflwyno, bydd yn ddigon, yn achos llythyr, profi bod y cyfeiriad cywir a stamp cywir wedi'u rhoi ar y llythyr hwnnw a'i fod wedi'i roi yn y post, ac yn achos neges e-bost, bydd yn ddigon profi bod y neges e-bost honno wedi'i hanfon i gyfeiriad e-bost penodedig yr unigolyn dan sylw.

12. Digwyddiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth resymol
Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw oedi neu unrhyw achos o fethu â chydymffurfio â'n cyfrifoldebau dan yr Amodau hyn, os yw'r oedi neu'r methiant hwnnw wedi'u hachosi gan amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth resymol.  Nid yw hynny'n effeithio ar eich hawliau statudol.

13. Trosglwyddo
Mae eich hawliau a'ch rhwymedigaethau dan yr Amodau hyn yn bersonol i chi ac ni allwch eu haseinio na'u trosglwyddo mewn modd arall i drydydd parti. Ni fydd gan unrhyw drydydd parti yr ydych yn honni i chi aseinio neu drosglwyddo eich hawliau a'ch rhwymedigaethau iddo unrhyw hawliau y gellir eu gorfodi yn ein herbyn.

14. Hepgor
Os byddwch yn torri'r Amodau hyn, ac os byddwn yn dewis anwybyddu hynny, bydd hawl gennym o hyd i ddefnyddio ein hawliau a'n rhwymedïau mewn unrhyw sefyllfa arall lle byddwch yn torri'r Amodau hyn.

15. Gollwng cymal o'r Amodau
Os bernir bod unrhyw un o'r Amodau hyn yn ddi-rym, yn annilys neu'n Amod na ellir ei orfodi am unrhyw reswm arall, caiff yr Amod hwnnw ei ollwng o'r Amodau hyn ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd yr Amodau sy'n weddill, na'n gallu i'w gorfodi.

16. Newidiadau
16.1 Mae gennym yr hawl i ddiwygio a newid yr Amodau hyn o bryd i'w gilydd.

16.2 Byddwch yn rhwym wrth yr Amodau sydd mewn grym ar yr adeg y byddwch yn archebu nwyddau gennym, oni bai bod yn rhaid newid yr Amodau hyn dan y gyfraith neu ar gais awdurdod llywodraethol (os felly, byddant yn berthnasol i archebion a gyflwynwyd gennych yn flaenorol) neu os byddwn yn rhoi gwybod i chi am y newid i'r Amodau hyn cyn i'r nwyddau gael eu hanfon (mewn achosion o'r fath mae gennym yr hawl i dybio eich bod wedi derbyn y newid i'r Amodau hyn, oni bai eich bod yn ein hysbysu i'r gwrthwyneb cyn pen saith (7) diwrnod wedi i'r nwyddau eich cyrraedd).

17. Diogelu data
Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall ar wahân i gyflenwi'r nwyddau (trwy ein hasiantiaid neu isgontractwyr os oes angen) neu roi gwybod i chi am nwyddau neu wasanaethau eraill yr ydym yn eu darparu, oni bai eich bod yn dweud wrthym nad ydych am gael y wybodaeth hon.

18. Y cytundeb cyfan
18.1 Yr Amodau hyn yw'r cytundeb cyfan sy'n bodoli rhyngom, ac maent yn cymryd lle unrhyw drafodaethau, gohebiaeth, trefniadau, dealltwriaeth neu gytundeb blaenorol rhyngom ynghylch cynnwys unrhyw gontract.

18.2 Mae'r naill a'r llall ohonom yn cydnabod, wrth ymrwymo i gontract, nad yw'r naill na'r llall ohonom yn dibynnu ar unrhyw honiad neu warantiad, ac na fydd gennym rwymedïau mewn perthynas ag unrhyw honiad neu warantiad (boed yn rhai a wnaed yn ddiniwed neu'n esgeulus) nad ydynt wedi'u hegluro yn yr Amodau hyn.

18.3 Mae'r naill a'r llall ohonom yn cytuno mai'r unig beth y byddwn yn atebol amdano mewn perthynas â'r honiadau a'r gwarantiadau a gaiff eu hegluro yn yr Amodau hyn (boed yn rhai a wnaed yn ddiniwed neu'n esgeulus) fydd achos o dorri'r contract.

19. Cyfraith ac awdurdodaeth
Cyfraith Cymru a Lloegr fydd yn rheoli'r Amodau hyn ac unrhyw gontract ar gyfer prynu nwyddau drwy ein gwefan, ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n codi o'r Amodau hyn neu mewn cysylltiad â nhw neu mewn cysylltiad â chynnwys yr Amodau neu'r modd y cawsant eu llunio (gan gynnwys anghydfod neu hawliadau nad ydynt yn ymwneud â'r contract).  Awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig fydd yn berthnasol i unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n codi o gontract o'r fath neu mewn cysylltiad ag ef neu mewn cysylltiad â'r modd y cafodd ei lunio (gan gynnwys anghydfod neu hawliadau nad ydynt yn ymwneud â'r contract).

20. Ein manylion
Mae'r wefan, chwaraeoncymru.org.uk, yn eiddo i Gyngor Chwaraeon Cymru sy'n masnachu fel Chwaraeon Cymru, sef cwmni a sefydlwyd gan Siarter Frenhinol y mae ei brif swyddfa yng Ngerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW, ac ef yw unig berchennog y wefan. Os yw'r cyd-destun yn caniatáu, rydym hefyd yn defnyddio'r geiriau "rydym/byddwn" "ein" a "ni" i gyfeirio at Gyngor Chwaraeon Cymru.

 

Fersiwn 1
Mehefin 2011