Pecyn Adnoddau Cydweithredu i Gyrff Rheoli

GLFW2CoverWelsh

Mae'n hanfodol bod y sector chwaraeon a hamdden yng Nghymru'n addasu o hyd ac yn edrych ymlaen os yw am ffynnu. 

Cyflwynwyd y Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru am y tro cyntaf yn 2015 a does dim amheuaeth ei fod wedi bod yn help aruthrol i gyflawni newidiadau a gwelliannau arwyddocaol a pharhaus, yn ogystal â newid diwylliannol mewn llywodraethu ac arwain yn y sector.

Hefyd, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd sawl newid allweddol mewn llywodraethu a pholisi chwaraeon, sy'n cael effaith fawr yn awr ar sefydliadau yn ein sector ni. Er mwyn sicrhau bod y Fframwaith yn parhau'n berthnasol ac yn cael ei werthfawrogi, mae wedi cael ei adolygu i ymateb i'r newidiadau sydd wedi digwydd ers ei sefydlu.          

Roedd yr adolygiad yn cynnwys proses ymgynghori drwyadl. Datblygwyd y Fframwaith yn wreiddiol gan y sector ar gyfer y sector, felly cadwodd yr adolygiad yr egwyddor yma mewn cof drwy gasglu safbwyntiau ac adborth sefydliadau chwaraeon. Tynnodd yr adolygiad sylw at y cynnydd arwyddocaol mewn gwella llywodraethu hyd yma, a hefyd at y meysydd sydd angen ystyriaeth a ffocws pellach os ydym am barhau â'r cynnydd hwn ymhell i'r dyfodol. 

Mae'n fwriad i'r Fframwaith fod yn adnodd cefnogol, a werthfawrogir, i helpu sefydliadau i weithredu mewn ffordd gadarn a phendant. Rydym yn gwybod bod llawer iawn o wahanol fathau o sefydliadau'n gweithio yn ein sector ni ac y gellir addasu'r Fframwaith a'i ddefnyddio gan bawb fel fframwaith i fod y sefydliad gorau y gallwch fod. 

Mae egwyddorion y Fframwaith yn hyblyg, fel bod sefydliadau'n gallu eu haddasu i weddu iddynt hwy. O'u mabwysiadu a'u rhoi ar waith, dylai'r egwyddorion helpu i sicrhau bod sefydliadau'n gallu bod y gorau y gallant fod: cryf, cynaliadwy, llwyddiannus - i'w haelodau, i'w cyfranogwyr ac i'w cwsmeriaid, a'r holl randdeiliaid.                    

Mae'r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru yn helpu'r sector i ymateb i newidiadau gwleidyddol a diwylliannol drwy gynorthwyo byrddau i ddatblygu strwythur llywodraethu cadarn. Bydd y strwythur hwn o help i'r sefydliad weithio mewn ffordd sy'n meithrin cadernid a thyfu i sicrhau'r gwerth gorau posib. Mae'r Fframwaith yn helpu amrywiaeth eang o sefydliadau eisoes, sy'n amrywio o ran maint, strwythur a math o fusnes, ond mae ganddynt i gyd un peth yn gyffredin: angerdd dros chwaraeon a hamdden.

Mae'r cynnydd sylweddol ers 2015 wedi dangos bod ymdeimlad cyffredinol o frwdfrydedd, ymrwymiad a chyfrifoldeb yn y sector chwaraeon, er mwyn parhau i wella'r llywodraethu a'r arwain. Mae fersiwn newydd y Fframwaith yn sicrhau y bydd yn parhau'n fodern ac yn berthnasol ac yn parhau â'r cynnydd hwn am flynyddoedd i ddod.   

Dywedodd Lynn Pamment, Cadeirydd Cymdeithas Chwaraeon Cymru,: "Mae llywodraethu da yn hanfodol ar gyfer adeiladu ffydd a magu hyder rhwng cyrff a'u rhanddeiliaid. Fel Cadeirydd newydd i'r sector chwaraeon gyda chefndir proffesiynol yn y maes hwn, edrychaf ymlaen at rannu'r arferion gorau rwyf wedi'u casglu o fy mhrofiadau amrywiol mewn llywodraethu corfforaethol, ac at weithio gyda chydweithwyr wrth roi hwn ar waith gyda chwaraeon yng Nghymru. Golyga'r dull diwygiedig aml-haen y FfLAG ei bod yn medru cwrdd â maint a graddfa pob corff chwaraeon, a helpu cadarnhau bod chwaraeon yng Nghymru yn parhau i lwyddo a thyfu."

Mae'r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru ar gael yn y Gymraeg YMA ac yn Saesneg YMA