Ymrwymiadau Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru'n bodoli i helpu eraill i gyflwyno, boed hynny drwy her fawr, eirioli dros chwaraeon ar y lefelau uchaf yn y Llywodraeth, cefnogi prosesau meddwl a datblygiad sgiliau, neu rannu data a gwybodaeth fanwl.

Er bod gennym ni weledigaeth ar gyfer cymunedau chwaraeon ffyniannus, a dealltwriaeth gadarn o'r elfennau allweddol, mae sut gallwn ni wneud i hynny ddigwydd, ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol, yn dibynnu llawer iawn ar bartneriaid.

Mae Chwaraeon Cymru yn ymroddedig i gyfres o gamau gweithredu wrth iddo weithio tuag at gyflawni'r uchelgais hwn ar gyfer chwaraeon cymunedol:

Targedau Cyfranogiad newydd

  • Plant a phobl ifanc oedran ysgol: 3 gwaith yr wythnos, mewn sefyllfa allgyrsiol a sefyllfaoedd cymunedol ehangach  
  • Oedolion Ifanc (16-24 oed): 3 sesiwn chwaraeon yr wythnos
  • Oedolion: 3 sesiwn chwaraeon yr wythnos
  • Gwirfoddoli: 10% o boblogaeth Cymru (5% ar hyn o bryd)

Mynd i'r afael â thlodi plant

Gan weithio gyda phartneriaid, yn rhai traddodiadol a llai traddodiadol, bydd Chwaraeon Cymru yn sicrhau bod chwaraeon yn chwarae eu rhan mewn dileu tlodi plant ac yn dod yn rhan fwy cynhenid o strategaeth Llywodraeth Cymru i gyflawni hyn.

Defnydd effeithiol o'r gweithlu

Bydd Chwaraeon Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod y tirlun presennol yn addas i bwrpas.

Gweund Buddsoddiadau deallus

Bydd Chwaraeon Cymru yn buddsoddi mewn partneriaid sy'n gallu dangos uchelgais clir, dyhead i ehangu ac ymrwymiad pendant i wneud penderfyniadau'n seiliedig ar dystiolaeth.

Gweithio gyda'r rhai sy'n ywmroddedig i gryfhau chwaraeon yn lleol

Bydd Chwaraeon Cymru yn cefnogi partneriaid i sefydlu strwythurau lleol sy'n diwallu anghenion y cyfranogwr lleol ac anghenion datblygu chwaraeon.

Adnabod a datblygu talent yn y gweithlu chwaraeon

Bydd Chwaraeon Cymru yn adolygu ei hyfforddiant a'i raglenni datblygu presennol.

Buddsoddi'n strategol yn y seilwaith chwaraeon

Bydd Chwaraeon Cymru yn buddsoddi mewn seilwaith seiliedig ar dystiolaeth partneriaethau integredig gwirioneddol neu bosibl ar lefel leol neu ranbarthol. Byddwn hefyd yn eirioli y dylem fod yn ymgynghorai statudol mewn unrhyw ddatblygiadau sy'n cynnwys cyfleusterau dan do ac awyr agored, nid dim ond caeau chwarae.

Arddangos

Bydd Chwaraeon Cymru yn datblygu cronfa ddata ar-lein o enghreifftiau o arferion da i'w rhannu gyda phartneriaid.

Archwilio cynnydd yn erbyn dulliau allweddol o fesur

Bydd Chwaraeon Cymru yn defnyddio 5 mesur allweddol i asesu cynnydd y sector yn ystod y blynyddoedd i ddod:  

  • plant yn gwneud chwaraeon 3 gwaith mewn wythnos   (allgyrsiol ac mewn lleoliad cymunedol ehangach)         
  • aelodaeth o glybiau 
  • cyfranogiad oedolion 16-24 oed (3 gwaith yr wythnos)
  • cyrhaeddiad yn yr ysgol yng nghyfnod allweddol 3
  • nifer yr oedolion sy'n gwirfoddoli yng Nghymru.

Blaenoriaethu cynllunio tymor hir

Bydd uwch reolwyr Chwaraeon Cymru yn ymroi i gynnal cyfres o drafodaethau pynciol seiliedig ar faterion y credir eu bod yn arwyddocaol i chwaraeon yng Nghymru. Bydd yn rhannu'r gwaith gyda phartneriaid mewn cynhadledd chwaraeon flynyddol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad, edrychwch ar ddogfen lawn y strategaeth.