Y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon Cymunedol

Rydym ni eisiau gweld ymdeimlad o frys ymhlith ein staff a'n partneriaid mewn perthynas â chreu cymunedau chwaraeon ffyniannus a chynaliadwy, lle mae'r cyfranogwr wrth galon ein penderfyniadau a'n camau gweithredu ar gyfer cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon.

Mae'n rhaid i'n gwaith ni ganolbwyntio ar gyflwyno rheng flaen; cyflwyno sy'n anelu at greu'r amgylchedd gorau a'r cyfleoedd gorau i bobl gymryd rhan, gydag ansawdd yn cael lle blaenllaw.                

Er ein bod yn cydnabod bod gwaith cyflwyno blaengar ac uchelgeisiol yn bodoli yn rhannol, bydd rhaid ailfeddwl mewn ffordd radical ar y lefel fwyaf lleol, bob cam drwodd i gyflwyno'n genedlaethol.     

Ceir consensws sylweddol mewn perthynas â beth sy'n diffinio cymuned chwaraeon, a beth yw ei hystyr:                   

 • cyfranogwyr wrth galonein penderfyniadau a'n camau gweithredu ar gyfer cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon;
 • hawlplant ac oedolioni sicrhau cyfleoedd, adyletswyddy darparwyri fodloni;  
 • pwysigrwydd profiadau cyntaf;                   
 • athrawon hyderusgydachymwysteraupriodol ac wedi'udatblygu'n briodol;
 • ysgolionsy'ncroesawu pŵer chwaraeoner mwyn gwella lles disgybl mewn ffordd gadarnhaol, a hefyd gwella ei allu i ddysgu, tyfu a datblygu fel oedolyn ifanc;
 • parhad cryf igyfleoedd chwaraeon hwyliog y tu hwnt i amgylchedd yr ysgol; cynnal cyfranogiad pobl ifanc wedi iddynt gyrraedd oedran allweddol, ac ynseiliedig ar gydweithredu effeithiol;
 • llu ogyfleoedd mewn amrywiaeth o sefyllfaoeddar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion;      
 • cynigion wedi'u moderneiddio, felamrywiaethau byr ar chwaraeon; gan ymateb i bwysau amser cynyddol a dewisiadau o ran ffordd o fyw i boblogaeth Cymru;
 • ystod eang o ddarparwyr o safon, cydweithredu'n effeithioler mwyn manteisio i'r eithaf ar fuddsoddiadau mewn cymryd rhan mewn chwaraeon a lleihau dyblygu gwastraffus;                            
 • croesawu technoleg yn hyderusfel cyfrwng i ddenu cyfranogwyr a recriwtio'r gweithlu;                                        
 • gweithlu amrywiol, angerddol a medrus; cyflogedig a gwirfoddol, er mwyn annog a chefnogi cyfranogwyr;
 • adnabod talentmewn amrywiaeth o sefyllfaoedd cymunedol.