Prosiect Chwaraeon Cymunedol

Yn ystod y deunaw mis diwethaf, mae Chwaraeon Cymru wedi cynnal adolygiad o'i fuddsoddiad mewn chwaraeon cymunedol. Rydym eisiau creu a gweithredu fframwaith cyflwyno a model gweithredu ar gyfer chwaraeon yng Nghymru sydd o safon byd ac yn cyflawni'r canlynol:

  • Mynd ati'n rhagweithiol i ymateb i'r amodau economaidd anodd;
  • Adlewyrchu'n sensitif y newidiadau mewn cymdeithas yng Nghymru;
  • Rhagweld newidiadau mawr yn y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cynllunio a'u cyflwyno;
  • Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb; ac, yn bwysicach na dim,
  • Yn seiliedig ar ganlyniadau ac yn cyflawni ein hamcan o gael mwy o bobl i fod yn egnïol drwy gyfrwng chwaraeon yn holl gymunedau Cymru.

Mae creu fframwaith cyflwyno newydd yn seiliedig ar ganlyniadau ar gyfer buddsoddiad Chwaraeon Cymru mewn chwaraeon cymunedol yn cael ei ystyried fel cam mawr ymlaen at greu sector chwaraeon sydd wedi'i gynllunio a'i gydlynu'n well.    

Mae ganddo botensial i fod yn gatalydd i eraill adolygu eu dull eu hunain o weithio gyda chwaraeon cymunedol. Mae Grŵp y Prosiect Chwaraeon Cymunedol yn gyfrifol am gyfathrebu'r achos dros newid, drwy weithio gyda phartneriaid presennol a newydd er mwyn dylanwadu ar, cynllunio, dylunio a chyflwyno fframwaith cyflwyno newydd o safon byd ar gyfer Cymru.

Mae'r Prosiect wedi datblygu Achos Busnes amlinellol dros newid, sy'n caniatáu i Chwaraeon Cymru wneud penderfyniadau buddsoddi am y Ffordd Ymlaen a Ffafrir erbyn mis Mai 2015. Bydd Cam Dau yn cynnwys cyfnod o bontio at y fframwaith cyflawni newydd a'i weithredu. Cliciwch yma i weld strategaeth y fframwaith, sy'n amlinellu beth rydym yn gobeithio ei gyflawni.


Briffiau Partneriaid y PChC


Cyffredin Partneriaid y PChC

Cwestiynau Cyffredin - Ebrill 2015

Cysylltu â Thîm y Prosiect Chwaraeon Cymunedol          

Mae Tîm y PChC wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth dryloyw a chlir i'n partneriaid a bydd yn datblygu cyfres o Gwestiynau Cyffredin rheolaidd, parhaus er mwyn ceisio sicrhau cymaint o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth â phosib. Felly, os oes gennych chi gwestiwn penodol am waith a datblygiad y PChC yr hoffech i ni ei esbonio'n fanylach, anfonwch e-bost i: csp-queries@sportwales.org.uk a bydd aelod o Dîm y Prosiect yn cysylltu â chi.        

Neu mae posib cael sgwrs anffurfiol â Graham Williams, Cyfarwyddwr y Prosiect. Os felly, anfonwch e-bost i: graham.williams@sportwales.org.uk / 02920 338361.