Cyflwyniad

Adventurous Activities

Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth a chyngor i gynorthwyo â'r gwaith o gynllunio, cyflwyno ac asesu Gweithgareddau antur.  Dylid ystyried y wefan ar y cyd â'r wybodaeth a ddarperir yn yr hyfforddiant a'r CD sy'n gysylltiedig â Chardiau Dysgu yn yr Awyr Agored y Panel Ymgynghorwyr Addysg Awyr Agored.

Mae'r Cardiau Dysgu yn yr Awyr Agored wedi'u defnyddio'n llwyddiannus iawn yn CA2 a CA3. Wrth i ysgolion gynnwys y cardiau hyn fwyfwy yn eu cynlluniau, dylai mwyafrif y disgyblion sy'n gadael CA2 fod yn gallu cyflawni'r canlynol:

 

 • goresgyn sialensiau corfforol a sialensiau sy'n gofyn am ddatrys problemau gyda phartner neu mewn grŵp bach
 • dangos y sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer y gweithgareddau a gyflawnir, e.e. darllen cwmpawd, clymu rhaff neu adeiladu lloches
 • adnabod pam y dylent fod yn ymwybodol o'u diogelwch eu hunain a phobl eraill a sut i barchu'r amgylchedd
 • cynllunio a gwerthuso eu hymatebion unigol neu ymatebion grŵp gan ddefnyddio geiriau allweddol sy'n gysylltiedig â'u gweithgareddau
 • defnyddio'r hyn a ddarganfyddant i gynllunio sut i wella eu hymdrechion nesaf
 • cymhwyso eu sgiliau i amgylcheddau cyfarwydd ac anghyfarwydd.

 

Mae'r rhaglen astudio ar gyfer Gweithgareddau antur yng Nghyfnod Allweddol 2 yn nodi y dylid addysgu sgiliau goroesi a sgiliau diogelwch yn y dŵr i'r disgyblion. Fodd bynnag, os bydd disgyblion yn gadael Cyfnod Allweddol 2 heb fod yn gallu nofio heb gymorth a gydag ychydig iawn o sgiliau goroesi a sgiliau diogelwch yn y dŵr, rhaid i ysgolion uwchradd gynllunio i oresgyn hynny.

Mae Gweithgareddau antur yn faes profiad statudol, a dylai disgyblion gael eu haddysgu trwy weithgareddau penodol a ddewiswyd gan yr ysgol a'r disgyblion, gan dreulio digon o amser ar unrhyw weithgaredd unigol i wneud cynnydd yn y gweithgaredd hwnnw.Adventurous Activities

Dylai'r cynlluniau ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 ddarparu cwricwlwm eang a chytbwys sy'n adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a ddatblygwyd yng Nghyfnod Allweddol 2. Trwy eu Gweithgareddau antur mae disgyblion yn cynllunio, yn ymarfer ac yn gwella eu perfformiad fel y gallant berfformio'n dda yn gyson. Wrth i hyder y disgyblion gynyddu, felly hefyd y mae eu gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n fwy heriol o safbwynt technegol. Maent yn dysgu am fanteision gweithio gydag eraill i gryfhau tîm neu bartneriaeth gan gael y gorau ar eraill, cynllunio taith neu ymarfer ar gyfer perfformiad. Maent yn deall y gall cymryd rhan mewn gweithgareddau fod o fudd i'w hiechyd a'u ffitrwydd, ac maent yn cymryd mwy o gyfrifoldeb am eu lles eu hunain.

Mae dysgu yn yr awyr agored yn darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau corfforol mewn amgylcheddau newydd, sydd weithiau'n anghyfarwydd ac sy'n aml yn heriol. Yn gefndir i'r cyfan mae'r angen i ddeall a pharchu'r amgylchedd naturiol a materion megis cadwraeth a datblygu cynaliadwy.

Gallai'r gweithgareddau gynnwys chwaraeon anturus, megis canŵio, dringo, beicio mynydd, cyfeiriannu, sgiliau goroesi, hwylio, diogelwch yn y dŵr a hwylfyrddio. Gallai gweithgareddau eraill ganolbwyntio mwy ar hamdden, megis mynd ar deithiau. Mae'r adnodd hwn yn awgrymu y dylid mynd ati ar gam priodol i gynnwys heriau datrys problemau a heriau menter yn eich gweithgareddau antur, er mwyn sicrhau eu bod yn ysgogol.

Yng Nghymru, caiff y maes Gweithgareddau antur ei gydnabod mwyfwy yn faes pwysig, a chaiff ei hyrwyddo mewn sawl strategaeth a dogfen bolisi allweddol. Bydd y pwysau strategol hwn yn helpu ysgolion i ddadlau'n gryf dros godi proffil Gweithgareddau antur. Gweler Gweithgareddau antur - dadlau'r achos, creu'r cysylltiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Ar y wefan hon ac yn yr hyfforddiant sy'n gysylltiedig â hi, cyfeirir yn helaeth at gyhoeddiad y Panel Ymgynghorwyr Addysg Awyr Agored, sef Addysg Awyr Agored Ansawdd Uchel (2008), i'ch helpu i:

 • Greu gweledigaeth ar gyfer Gweithgareddau antur
 • Gwireddu'r weledigaeth honno
 • Ysbrydoli pobl ifanc i ddysgu a chyflawni
 • Helpu pobl ifanc i ddysgu a chyflawni  

 

Roedd y diwygiadau i'r cwricwlwm yn 2008 yn annog ysgolion i ddatblygu dulliau mwy dychmygus ac arloesol o ddarparu'r cwricwlwm statudol. Gallai newidiadau o'r fath olygu symud oddi wrth amserlen gaeth ar gyfer pob awr, cyfuno addysgu un neu fwy o bynciau mewn modd thematig, neu ddefnyddio cyfres o ddyddiau cyfan (yn yr ysgol, neu y tu allan i'r ysgol) i ganolbwyntio ar dopig penodol (Manteisio i'r eithaf ar ddysgu, tud.7, 2008). Gallai hynny fod yn arbennig o effeithiol gyda Gweithgareddau antur a Daearyddiaeth, ABCh ac ati.

Gall Cymru frolio bod ganddi rai o'r mannau agored prydferthaf yn y DU, os nad yn y byd. Trwy gymryd rhan mewn Gweithgareddau antur, gall disgyblion ddatblygu'r canlynol:

 

 • Dealltwriaeth o'r amgylchedd a threftadaeth Cymru, a pharch atynt
 • Ymwybyddiaeth o'r cyfrifoldeb i ymddwyn mewn modd cynaliadwy
 • Brwdfrydedd gydol oes am weithgarwch corfforol a'r awyr agored, gan ddefnyddio eu hamgylchedd lleol ar gyfer gweithgareddau hamdden egnïol, er mwyn helpu i wireddu'r weledigaeth a eglurwyd yn nogfen Llywodraeth Cynulliad Cymru, Creu Cymru Egnïol (2009).

 

Gall Gweithgareddau antur gyflawni'r canlynol:

 • Gwella sgiliau personol, cymdeithasol ac emosiynol
 • Gwella iechyd, ffitrwydd a lles
 • Gwella sgiliau allweddol megis meddwl a chyfathrebu
 • Ysgogi ac ennyn diddordeb pob disgybl
 • Grymuso disgyblion i gymryd cyfrifoldeb am eu gwaith dysgu eu hunain.