Wythnos Gwirfoddolwyr

Vol Week logo 2 

 

Mae'n Wythnos Gwirfoddolwyr! I ddathlu, rydyn ni'n tynnu sylw at rywfaint o'r gwirfoddoli rhagorol sy'n cael ei wneud gan ein Llysgenhadon Ifanc ar bob lefel ledled Cymru.

 

 

 

Llysgenhadon Ifanc Platinwm

Heddiw, rydym yn dathlu y Llysgenhadon Ifanc Platinwm ar gyfer Wythnos y Gwirfoddolwyr. Mae ein Llysgenhadon Ifanc Platinwm yn ffurfio Grŵp Llywio Llysgenhadon Ifanc Cenedlaethol Cymru.

Cwrdd Jonathan Williams, Llysgennad Ifanc Platinwm o Ferthyr Tudful a Olivia Van Den Bogerd hefyd yn Llysgennad Ifanc Platinwm o Abertawe.

 

Enw: Jonathan WilliamsJon Vol

Ysgol: Coleg Merthyr Tudful

Tref Enedigol: Merthyr Tudful

Llysgennad Ifanc : Platinwm

Rydw i wedi bod yn Llysgennad Ifanc ers: 18fed Rhagfyr 2013

 

Cwestiynnau Cyflym.

 

Ble rwyt ti'n gwirfoddoli fwyaf a beth wyt ti'n ei wneud?

Rydw i'n gwirfoddoli yn ardal Merthyr Tudful yn bennaf, ond gan fy mod i'n Llysgennad Ifanc Platinwm rydw i wedi bod yn rhan o/cwblhau sawl cyfle gwirfoddoli gyda Chwaraeon Cymru a ChAC (Chwaraeon Anabledd Cymru).

Drwy fod yn Llysgennad Ifanc rydw i wedi cael cyfleoedd i wneud y canlynol:

  • Lansio / cynnal gwahanol ddigwyddiadau / prosiectau ym Merthyr ac yn genedlaethol.
  • Cyfarfodydd amrywiol, yn amrywio o gyfarfod bwrdd Chwaraeon Cymru (a oedd yn ffantastig!!) i rai gyda fy nghydlynydd lleol a thîm y Llysgenhadon Ifanc yn lleol. Hefyd, gan fy mod i'n anabl fy hun, rydw i'n gweithio/ gwirfoddoli gyda'r Cydlynydd Anabledd ar gyfer fy ardal leol.               
  • Sawl cynhadledd rydw i wedi bod yn rhan ohonynt, fel Cynhadledd Genedlaethol ChAC ble roeddwn i'n cyfarch ac yn hebrwng pobl, a chynhadledd Llysgenhadon Ifanc Cymru, ble roeddwn i'n siarad yn benodol mewn gweithdy anabledd, am 2 sesiwn y dydd.                          
  • Cyfarfod llawer o bobl nad oeddwn i erioed wedi breuddwydio cael eu cyfarfod - enwogion, aelodau bwrdd ac ati.                

 

Beth oedd y profiad gwirfoddoli mwyaf cofiadwy i ti ei gael?

Mae hwn yn gwestiwn anodd iawn i mi ei ateb oherwydd rydw i'n croesawu pob cyfle ac yn mwynhau cymryd rhan ym mhob un. Mae'n siŵr mai fy mhrofiad mwyaf cofiadwy i oedd Gwobrau Chwaraeon Cymru 2014 - roeddwn i yng ngofal cyfarch y gwesteion a'u cofrestru.      

Fe wnes i a fy nghynorthwy-ydd personol (Jamie) gyrraedd Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Ngerddi Sophia mewn siwt ac yn barod am y digwyddiad. Cyn gynted ag y gwnaethom ni gyrraedd, fe gefais i friff ar fy rôl. Gan fy mod i'n cael anhawster ysgrifennu, meddyliodd Jamie am gynllun. Ein cynllun ni oedd i mi gyfarch pawb a Jamie eu cofrestru.           
Wrth gwblhau'r dasg cawsom gyfle i wylio'r digwyddiad ac aros ar gyfer y dathliad ar ôl y seremoni. Fe fyddaf yn cofio hynny am byth!!

 

Beth wyt ti'n ei obeithio ar gyfer y dyfodol a sut bydd dy brofiadau gwirfoddoli di o help i ti gyflawni hynny?       

Yn y dyfodol rydw i'n gobeithio am sawl canlyniad. Rydw i'n astudio am radd mewn TGCh ar hyn o bryd ac mae gen i ragor o gynlluniau i astudio cwrs TAR er mwyn cael swydd fel athro.                 

Wrth ennill y cymwysterau hyn fy ngobaith i yw cael rôl sy'n cynnwys chwaraeon, gyda chefndir TGCh. Fe hoffwn i gael swydd dechnolegol yn y diwydiant chwaraeon. Wedyn fe fyddwn i'n gallu ehangu fy ngwybodaeth a chreu llwyfan busnes ar gyfer cynhyrchu fy incwm fy hun.                                       

Rydw i hefyd yn gobeithio cael cyfle i gael rôl hyfforddi / addysgu mewn technoleg a chwaraeon.                      

Ar sail fy nghefndir gwirfoddol fel Llysgennad Ifanc gyda Chwaraeon Cymru, rydw i hefyd yn gobeithio defnyddio profiadau gwirfoddol y gorffennol er mwyn cael rôl yn siarad yn gyhoeddus mewn digwyddiadau chwaraeon.

 

Pe baet ti'n cael gwirfoddoli mewn unrhyw ddigwyddiad chwaraeon yn y byd, pa un fyddet ti'n ei ddewis?

Mae hwn yn benderfyniad anodd iawn i mi oherwydd rydw i'n frwd o blaid llawer o ddigwyddiadau chwaraeon, boed yn rasio Formula 1 neu'n godi pwysau yn y gampfa leol. Pe bawn i'n dewis y profiad gwirfoddoli gorau posib mewn digwyddiad chwaraeon, y Gemau Olympaidd fyddai hwn.       

Oherwydd yr anawsterau cysylltiedig â'm hanabledd, wedi dod dros lawdriniaeth fawr a heb y cefndir chwaraeon sydd gen i nawr, rydw i'n hynod siomedig na chefais i gyfle i wneud cais am rôl wirfoddol yng Ngemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. Felly, pe bawn i'n gwneud cais am ddigwyddiad byd-eang o'r safon yma, byddwn yn rhoi 110% o ymdrech i wneud fy ngorau mewn cais o'r fath yn y dyfodol.

 

 

 

 Enw: OlivOlivia VDB 1ia Van Den Bogerd

Ysgol: chweched dosbarth Olchfa, Abertawe

Tref Enedigol:  Abertawe           

Llysgennad Ifanc : Platinwm

Rydw i wedi bod yn LlI ers : Mehefin 2012

 

5 Cwestiwn Cyflym.

Ble ydych chi'n gwirfoddoli yn bennaf a beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n ceisio  gwirfoddoli yn y rhan fwyaf o ddigwyddiadau chwaraeon gan gynnwys digwyddiadau 'Inclusive Futures' anabledd a digwyddiadau hyrwyddo er mwyn annog gweithgareddau a ffordd iach i fyw.

 

Beth yw eich profiad gwirfoddoli mwyaf cofiadwy?

Pencampwriaethau Athletau Ewrop IPC a gynhaliwyd yn Abertawe.

 

Ydych chi wedi cyflawni eich tystysgrif Gwirfoddolwyr y Mileniwm 50 chwaraeon?

Ydw, mi wnes i cyflawni fy nhystysgrif 200 awr yn diweddar.

 

Os ydych, dywedwch wrthym faint o amser a gymerodd i chi ei gwblhau a pha gwirfoddoli wnaethoch chi i gyflawni hyn?

Rwyf wedi mynychu a chymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau chwaraeon yn ogystal â diwrnodau hyfforddi, sesiynau hyfforddi a gwirfoddoli unigol mewn gemau Pêl-rwyd y Celtic Dragons . Mi wnes i cyflawni fy nhystysgrif 50 awr mewn tua blwyddyn.

 

Beth ydych chi'n gobeithio ei wneud yn y dyfodol, a sut ydych chi'n meddwl y bydd eich profiadau gwirfoddoli yn eich helpu i gyrraedd yno?

Yn y dyfodol, hoffwn i barhau fy gwirfoddoli o fewn digwyddiadau chwaraeon, ac i fod yn rhan o'r tîm anabledd a chwaraeon llysgennad IF er mwyn parhau i annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Byddai fy mreuddwyd yn mynd i Camp America.

 

Pe gallech wirfoddoli mewn unrhyw ddigwyddiad chwaraeon yn y byd, pa un fyddech chi'n ei ddewis?

 Camp America, ac y Gemau Olympaidd a Paralympaidd.

 

 

 

 

Llysgenhadon Ifanc Aur

Mae'n Dydd Iau, sy'n golygu ei fod yn ddiwrnod proffil Llysgenhadon Ifanc Aur! Heddiw, rydym yn arddangos dau Llysgenhad Ifanc benyw o Gonwy ac Abertawe ar gyfer Wythnos y Gwirfoddolwyr.

 

Enw: Lauren HolmesLauren

Ysgol: Ysgol Bryn Elian

Tref Enedigol: Hen Golwyn                

Llysgennad Ifanc: Aur

Rydw i wedi bod yn Llysgennad Ifanc ers: Mawrth 2013

 

5 Cwestiwn Cyflym

Ble rwyt ti'n gwirfoddoli fwyaf a beth wyt ti'n ei wneud?

Rydw i'n gwirfoddoli fwyaf ym Mhorth Eirias ar gyfer Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn, gan gysgodi hyfforddwyr, estyn a chadw offer, a hefyd helpu gyda sesiynau i ysgolion.                    

 

Beth oedd y profiad gwirfoddoli mwyaf cofiadwy i ti ei gael?

Pan gefais i ddefnyddio Catamaran am ddim am ddiwrnod. Roedd y bobl ym Mhorth Eirias yn garedig iawn yn gadael i mi wneud hyn fel diolch i mi, ac roedd yn dangos eu bod nhw'n ymddiried yno' i i fynd â Chatamaran allan heb hyfforddwr.         

 

Wyt ti wedi cael tystysgrif chwaraeon Gwirfoddolwyr y Mileniwm 50?

Do, ac rydw i wedi cwblhau yr un 100 awr hefyd ac yn gweithio tuag at y 200 nawr.

 

Os do, faint o amser wnes di ei dreulio'n cwblhau'r dystysgrif a pha wirfoddoli wnes di er mwyn ei hennill?

Fe gymerodd 3 mis. Rydw i'n helpu i hyfforddi a dyfarnu sesiynau pêl rwyd yn fy nghlwb lleol ac yn fy ysgol, ac rydw i hefyd yn gwirfoddoli ym Mhorth Eirias, sef fy nghanolfan chwaraeon dŵr leol. Dyma ble rydw i'n gwneud mwyafrif fy oriau, gyda'r ysgol ac yn fy amser fy hun.

 

Beth wyt ti'n ei obeithio ar gyfer y dyfodol a sut bydd dy brofiadau gwirfoddoli di o help i ti gyflawni hynny?

Rydw i'n gobeithio bod yn wyddonydd chwaraeon neu'n beiriannydd ac mae'r gwirfoddoli rydw i'n ei wneud nawr yn fy helpu i i ennill cymwysterau a dysgu'r wybodaeth y bydd arnaf eu hangen yn nes ymlaen mewn bywyd.

 

Pe baet ti'n cael gwirfoddoli mewn unrhyw ddigwyddiad chwaraeon yn y byd, pa un fyddet ti'n ei ddewis?

Fe fyddwn i'n dewis y Gemau Olympaidd.

 

 

 

Enw:Emily Gilroy-TaylorEmily

Ysgol:Ysgol Gyfun Gwyr

Tref Enedigol: Abertawe             

Llysgennad Ifanc: Aur

Rydw i wedi bod yn LlI ers: Hydref 2012

 

5 Cwestiwn Cyflym.

Ble ydych chi'n gwirfoddoli yn bennaf a beth ydych chi'n ei wneud?

Mewn gweithgareddau amser egwyl ysgol 5x60, dwi yn cefnogi fy swyddog 5x60 yn ystod y gweithgareddau hyn.

Clwb CIC Gorseinon (Menter Iaith) rolau penodol o fewn y clwb ieuenctid

 

Beth yw eich profiad gwirfoddoli mwyaf cofiadwy?

Gwobrau Chwaraeon Abertawe 2014

 

Ydych chi wedi cyflawni eich tystysgrif Gwirfoddolwyr y Mileniwm 50 chwaraeon?

Ydw

Os ydych, dywedwch wrthym faint o amser a gymerodd i chi ei gwblhau a pha gwirfoddoli wnaethoch chi i gyflawni hyn?

Mewn 3 mis.

Gwirfoddoli yng Nghlwb Ieuenctid Gorseinon gyda Menter Iaith bob dydd Mawrth. Hefyd dros egwyl yn gweithgareddau 5x60 bob dydd yn ystod oriau ysgol ac ar ôl ysgol mewn gweithgareddau fel hyfforddiant pêl-droed.

 

Beth ydych chi'n gobeithio ei wneud yn y dyfodol, a sut ydych chi'n meddwl y bydd eich profiadau gwirfoddoli yn eich helpu i gyrraedd yno?

Rwy'n gobeithio gweithio gyda phlant yn y dyfodol, naill ai mewn ysgol neu mewn clwb ieuenctid. Gobeithio y bydd fy gwirfoddoli gyda Menter Iaith a gweithgareddau 5x60 y tu mewn a'r tu allan i'r sesiynau hyfforddi i.ie ysgol yn fy helpu i gael fy nodau.

 

Pe baet ti'n gallu wirfoddoli mewn unrhyw ddigwyddiad chwaraeon yn y byd, pa un fyddech chi'n ei ddewis?


Byddai fy digwyddiad gwirfoddoli freuddwyd fod naill ai'r Cwpan y Byd Rygbi'r neu'rCwpan y Byd Fifa oherwydd fy nghariad ar gyfer y ddwy gamp.

 

 

 

 

 

Llysgenhadon Ifanc Arian

Heddiw, rydym yn edrych ar Llysgenhadon Ifanc Arian. Gyda dros 600 o Llysgenhadon Ifanc Arian yng Nghymru ym Mlwyddyn 10 ac i fyny, maent yn gwirfoddoli oriau di-ri yn eu hysgolion a chlybiau cymunedol.

Dyma un o'r Llysgenhadon Ifanc Arian o Gaerffili.

 

Enw: Lucy PowellLucy Powell

Ysgol: Heolddu

Tref Enedigol: Bargoed

Llysgennad Ifanc: Arian

Rydw i wedi bod yn Llysgennad Ifanc ers: 2013

 

5 Cwestiwn Cyflym.

Ble rwyt ti'n gwirfoddoli fwyaf a beth wyt ti'n ei wneud?

Canolfan Chwaraeon Heolddu, hyfforddi                  

 

Beth oedd y profiad gwirfoddoli mwyaf cofiadwy i ti ei gael?

Gwirfoddoli yng ngemau etifeddiaeth Caerffili oherwydd roedd yn bleser gweld y cyfranogwyr yn cymryd rhan yn yr holl wahanol weithgareddau chwaraeon.

 

Beth wyt ti'n ei obeithio ar gyfer y dyfodol a sut bydd dy brofiadau gwirfoddoli di o help i ti gyflawni hynny?       

Rydw i'n gobeithio gwneud gyrfa o hyfforddi yn y dyfodol. Rydw i'n meddwl y bydd fy mhrofiad i'n gwirfoddoli o help i mi gyda hyn, oherwydd mae gen i fwy o hyder nawr wrth arwain dosbarth. Rydw i'n teimlo bod pob profiad gwirfoddoli rydw i'n ei gael yn fy helpu i i ddysgu mwy bob amser.

 

Pe baet ti'n cael gwirfoddoli mewn unrhyw ddigwyddiad chwaraeon yn y byd, pa un fyddet ti'n ei ddewis?

Cwpan rygbi'r byd oherwydd rydw i'n chwarae i dîm rygbi ac mae gen i ddiddordeb yn y gamp, felly byddai'n bleser i mi a byddwn yn cyflawni mwy o'r profiad. 

 

 

 

 

 

 

Llysgenhadon Ifanc Efydd

Tro ein Llysgenhadon Ifanc Efydd yw hi heddiw, sy'n gwneud gwaith gwych ledled yr ysgolion cynradd i gael eu cyd-ddisgyblion i fod yn fwy egnïol.

Mae Bethan, Grace, Josh a William i gyd yn Llysgenhadon Ifanc Efydd yn Ysgol Gynradd Clawdd Offa yn Sir Ddinbych.          

Mae ganddyn nhw broffil uchel eithriadol yn yr ysgol nawr. Maen nhw'n llawn cymhelliant ac ymroddiad ac yn gweithio'n anhygoel o galed er mwyn cyrraedd eu nodau.

Er mwyn hybu chwaraeon maen nhw'n rheoli eu hysbysfwrdd eu hunain, yn creu taflenni a llythyrau ac yn cyflwyno eu gwasanaethau boreol eu hunain.

Hefyd maen nhw'n ethol ac yn rheoli arweinwyr gemau'r buarth chwarae er mwyn gwella'r amser chwarae i'r disgyblion i gyd.

Maen nhw'n gyfrifol am dalebau 'active kids' Sainsbury's, gan archebu adnoddau sydd o fudd i'w cyfoedion.                  

Hefyd maen nhw'n sicrhau bod y cymryd rhan mewn clybiau chwaraeon yn uchel, gan osod esiampl drwy eu presenoldeb eu hunain ac annog eraill. Maen nhw hefyd wedi creu bocs awgrymiadau fel bod eu cyd-ddisgyblion yn cael lleisio eu barn, a theimlo eu bod yn berchen ar eu darpariaeth chwaraeon.

 

vol week Bronze YAs

Maen nhw'n dangos tystiolaeth o ddigwyddiadau chwaraeon, gan ysgrifennu adroddiadau a chadw ffeil a llyfr lloffion.

Hefyd maen nhw'n cysylltu â noddwyr cit yr ysgol ac yn adrodd yn ôl i rieni mewn cylchlythyr chwaraeon ac ar gyfrif yr ysgol ar twitter. Maen nhw hefyd wedi sefydlu eu cyfeiriad e-bost eu hunain ar gyfer cysylltu â staff Datblygu Chwaraeon, ysgolion, rhieni, disgyblion, cyrff rheoli ac ati.

Ar hyn o bryd maen nhw'n trefnu eu gwobrau chwaraeon ysgol eu hunain ac maen nhw wedi sicrhau nifer o gyflwynwyr uchel eu proffil, a noddwyr ar gyfer prynu amrywiaeth eang o wobrau.

 

Da iawn i'r 4 ohonyn nhw, daliwch ati gyda'r gwaith da!