Grŵp Llywio Llysgenhadon Ifanc Cymru

 

 Mae Grŵp Llywio Cenedlaethol y Llysgenhadon Ifanc yn cynnwys Llysgenhadon Ifanc Platinwm o bob cwr o Gymru. Mae'r grŵp yn cyfarfod unwaith y tymor i drafod syniadau sy'n helpu i ddylanwadu ar gyfeiriad y rhaglen yn y dyfodol, ac i rannu eu profiadau.                                           

Mae gan grŵp 2015/16 17 o Lysgenhadon Ifanc yn aelodau, gydag o leiaf un cynrychiolydd o bob rhanbarth yng Nghymru. Hefyd, mae'r grŵp yn ffodus iawn o fod â chynrychiolydd ar Fwrdd Chwaraeon Cymru, i fynegi llais pobl ifanc yn ei gyfarfodydd.                           

Mae'r gwaith o recriwtio aelodau newydd yn digwydd ym mis Mehefin felly, os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno, chwiliwch am y ffurflen gais ar ein gwefan ni.                                            

 

Grŵp Llywio Llysgenhadon Ifanc Cymru 2016-2017

 Alex Griffiths

Alex Griffiths - Abertawe

Ar ôl treulio 2 flynedd yn Llysgennad Ifanc does dim ond un ffordd o ddisgrifio fy  mhrofiad, sef ei fod wedi newid fy mywyd i! Pan ddois i'n llysgennad ifanc doedd gen i ddim syniad beth oedd y rôl yn ei gynnwys ond nawr, ar ôl gweithio i fyny drwy'r rhengoedd, rydw i'n teimlo fy mod i wedi cyflawni rhywbeth arbennig. Rydw i wedi cael cyfle i wirfoddoli mewn digwyddiadau fel Pencampwriaethau Athletau Ewropeaidd yr IPC, Gemau Ysgolion Sainsburys 2015 a siarad yn agoriad y prosiect "Rhuo gyda Balchder" Dyfodol Cynhwysol. O fod yn rhan o grŵp llywio Cymru a'r academi arweinyddiaeth rydw i'n gobeithio ennill mwy o hyder, gwneud ffrindiau newydd a chael profiadau newydd. 

 

 Beth Harris

Bethan Harris - Swansea

O wirfoddoli ym Mhencampwriaethau  Athletau Ewropeaidd yr IPC a mynychu  Gwersyll Dyfodol Cynhwysol yn Loughborough i redeg clwb chwaraeon ar gyfer disgyblion STF fy ysgol, rydw i wedi bod wrth fy modd gyda'r profiadau rydw i wedi'u cael o fod yn Llysgennad Ifanc yn ystod y 3 blynedd diwethaf. Drwy gyfrwng fy holl brofiadau fel Llysgennad Ifanc, fe gefais i gyfle i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ifanc a gwneud ffrindiau oes ar yr un pryd! Roedd y Grŵp Llywio Cenedlaethol yn ymddangos fel y lle perffaith i mi wella ymhellach, a mwynhau ac ysbrydoli fel Llysgennad Ifanc. Fe wnes i wir fwynhau bod yn aelod o'r grŵp y llynedd a gobeithio y caf barhau i gael effaith gadarnhaol ar lefel Genedlaethol. Gobeithio y bydd Cymru gyfan yn elwa o fy nghyfraniad i at raglen gynyddol y Llysgenhadon Ifanc.

 

 Bronnie Griffiths

Bronnie Griffiths  - Rhondda Cynon Taf

Fe ddechreuais i ar lwybr yr Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol yn ôl yn 2014 fel Llysgennad Aur i RhCT.  O'r dechrau, mae cymaint o gyfleoedd a llwybrau wedi cael eu cynnig i mi. Ar ôl cael HCA (Hyfforddiant Cynnwys yr Anabl) ar ddechrau fy llysgenhadaeth, fe ofynnwyd i mi helpu Chwaraeon Anabledd Cymru i redeg yr Ŵyl Chwaraeon Cadair Olwyn yn 2014 yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol yng Nghaerdydd. O fewn 3 mis, roeddwn i'n rhedeg 3 chlwb ar ôl ysgol Aml-Chwaraeon i'r Urdd.  Roedd y clybiau yma mor llwyddiannus fel fy mod i wedi cael fy rhoi ar Banel Ieuenctid Chwaraeon yr Urdd ar gyfer RhCT a Chaerffili.  Yn 2015 gofynnwyd i mi fod yn gynrychiolydd lleisiau ifanc Cymru ar fwrdd Chwaraeon Cymru yn ei bencadlys yng Ngerddi Sophia yng Nghaerdydd. Uchafbwynt fy nghyfnod gyda chynllun y LlI oedd pan es i ar leoliad gwaith gyda'r Diwydiant Pêl Droed i Glwb Pêl Droed Torino yn yr Eidal, diolch i VI/ABILITY. Gobeithio y gallaf ddal ati gyda'r llwyddiant yma'n hybu'r Cynllun LlI tra rydw i yn y Brifysgol, gan gynyddu cyfranogiad plant ifanc mewn clybiau chwaraeon, addysgu a chael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes. 

 Cerys Davies

Cerys Davies - Ynys Môn

Rydw i wedi bod yn gwirfoddoli yn y byd chwaraeon ers blynyddoedd lawer gyda sefydliadau niferus fel yr Urdd, y cynllun 5x60 a fy nghymuned. Rydw i wedi cwblhau mwy na 100 o oriau'n gwirfoddoli ac oherwydd yr ymrwymiad yma, yn ddiweddar cefais wobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn Ynys Môn a Gwynedd, ac roeddwn i'n ail yng nghategori Person Ifanc y Flwyddyn Cymru Womenspire. Fy hoff gamp i ydi pêl rwyd ac, ar hyn o bryd, rydw i'n chwarae i dîm pêl rwyd Llangefni, Eryri a Gogledd Orllewin Cymru. Rydw i wedi cael treialon gyda Thîm Pêl Rwyd Cymru D17 hefyd. Rydw i'n mwynhau hyfforddi plant iau gan fy mod i eisiau rhannu fy angerdd a fy ngwybodaeth am chwaraeon a'u gwneud nhw'r gorau y gallan nhw fod. Mae bod yn aelod o'r Grŵp Llywio Cenedlaethol wedi rhoi llawer o gyfleoedd i mi wella fy sgiliau.   

 

Cerys Vick

Cerys Vick - Conwy

Rydw i wedi bod yn Llysgennad Chwaraeon Ifanc ers 3 blynedd nawr ac wedi mwynhau pob eiliad! Mae bod yn Llysgennad Chwaraeon Ifanc wedi rhoi  cyfleoedd anhygoel i mi, er enghraifft, bod yn un o aelodau newydd y Grŵp Llywio eleni ac rydw i wir wedi mwynhau'r profiad hyd yma, a byddaf yn parhau i wneud hynny rydw i'n siŵr. Dau uchafbwynt i mi oedd helpu i drefnu a chyflwyno Cynhadledd y Llysgenhadon Aur yn 2016 a chael cyfarfod cymaint o bobl newydd a diddorol, a bod mewn cyfarfod o fwrdd Chwaraeon Cymru yng Ngogledd Cymru. Fy nod i yw cynyddu nifer y rhai sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon ymhellach, mewn unrhyw ffordd y gallaf i yn lleol ac yn genedlaethol.

 

 Harri Evans

Harri Evans - Ynys Môn

Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn Llysgennad Ifanc ar gyfer Hoci a Chwaraeon Cymru ers bron i 4 blynedd, gan ddechrau fel llysgennad arian ac wedyn symud ymlaen i aur a nawr platinwm ar gyfer y ddau Gorff Rheoli Cenedlaethol. Fy nod i ar hyn o bryd ydi sicrhau mwy o gymryd rhan mewn hoci bechgyn ledled Cymru gan mai yn y DU mae un o'r canrannau isaf o fechgyn yn chwarae hoci ledled Ewrop ar hyn o bryd. Gyda help rhaglen y Llysgenhadon Ifanc, rydw i wedi gallu mynd i mewn i ysgolion cynradd yn fy Awdurdod Lleol i geisio hybu hoci, yn enwedig i fechgyn. Oherwydd fy ngwaith i'n hybu hoci ledled Cymru, rydw i wedi cael yr anrhydedd o fod yn aelod o Banel Ieuenctid Ffederasiwn Hoci Ewrop, ble mae pobl ifanc o bob cwr o Ewrop sy'n frwdfrydig am Hoci'n cyfarfod i geisio datblygu hoci ledled y cyfandir. Yn ystod fy nghyfnod ar y Panel Ieuenctid, rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gaeI gwirfoddoli ym Mhencampwriaethau Parahoci Ewrop yn Llundain a chael teithio i'r Almaen i helpu yng Ngŵyl Parahoci Ewrop. Hefyd, ar hyn o bryd, rydw i'n aelod o Fforwm Chwaraeon Ieuenctid yr Urdd, i geisio eu helpu gyda syniadau am sut i ddatblygu eu cyswllt yn y dyfodol. Oni bai am fudiad y Llysgenhadon Ifanc, 'fyddwn i ddim wedi bod yn ddigon hyderus i roi cynnig ar y pethau rydw i wedi'u gwneud. Mae Hoci a Chwaraeon Cymru wedi fy helpu i i feithrin sgiliau amhrisiadwy sy'n ddefnyddiol i mi ym mhob agwedd ar fy mywyd.

 Katie Moore

Katie Moore - Caerdydd

Katie ydw i ac rydw i'n 17 oed. Rydw i wedi bod yn LlI ers 3 blynedd. Rydw i wrth fy modd gyda chwaraeon ac rydw i wedi cystadlu mewn llawer o chwaraeon er pan rydw i'n 5 oed, ac rydw i'n teimlo'n gryf am y manteision pwysig sydd i'w cael o gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae bod yn LlI wedi rhoi cymaint o gyfleoedd i mi ddatblygu fel person, fel gallu hyfforddi plant ifanc ac ennill ysgoloriaeth athletau gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae'r cyfleoedd yma wedi fy helpu i i fagu hyder, sgiliau bywyd amhrisiadwy a chyfarfod pobl newydd wych.

 Lauren Holmes

Lauren Holmes - Conwy

Fe ddechreuodd fy siwrnai i fel Llysgennad Ifanc yn ôl yn 2013 pan welais i fod chwaraeon yn fy ysbrydoli i i fod yn berson gwell, ac wrth i mi wneud fy rôl fel Llysgennad Ifanc Arian, ac wedyn Aur, fe wnes i sylweddoli bod chwaraeon nid yn unig yn gallu fy ysbrydoli i, ond pobl eraill o'r un genhedlaeth hefyd. Felly nod fy llwybr i fel Llysgennad bob amser ydi ysbrydoli eraill i ddefnyddio chwaraeon i wella pob maes iechyd. Rydw i wedi gwirfoddoli i lawer o sefydliadau a Chyrff Rheoli Cenedlaethol yn lleol ac yn genedlaethol. Rydw i wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored amrywiol a dyma un o fy mhrif chwaraeon i. Rydw i'n meddwl mai'r Llysgenhadon Ifanc yw'r ffordd ymlaen i gael y genedl i wirioni ar chwaraeon am oes ac mae'n anrhydedd cael bod yn  aelod o'r Grŵp Llywio Cenedlaethol.

 

 Lauren Williams

Lauren Williams - Powys

Yn ystod y 4 blynedd diwethaf, rydw i wedi symud ar hyd llwybr y Llysgenhadon Ifanc, gan ddechrau fel llysgennad arian yn 2014 a gorffen yma, yn llysgennad platinwm ac yn aelod o Grŵp Llywio Cenedlaethol Cymru a'r Academi Arweinyddiaeth ar gyfer 2016/17. Eleni, un ffocws gen i fel LlI oedd adeiladu ar y llwyddiant o gael 48% o holl blant Cymru 'wedi gwirioni ar chwaraeon am oes'. Rydw i wedi gobeithio cael effaith hyd yma drwy ysgogi llythrennedd corfforol yn fy ysgolion cynradd lleol, a threfnu digwyddiadau aml-sgiliau ar gyfer blynyddoedd 1-4, gyda'r nod o gael pob plentyn i fod yn hyderus yn eu galluoedd chwaraeon, fel eu bod nhw'n parhau i gymryd rhan ym mhob cam o'u bywyd. Mae bod yn rhan o fudiad y Llysgenhadon Ifanc sy'n datblygu o hyd wedi fy helpu i i ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau a rhinweddau, oherwydd yr holl gyfleoedd rydw i wedi'u cael, fel siarad yn 'Chwaraeon Cymru Gydag ignite' a digwyddiad ymgyrch #IWILL gan yr ymddiriedolwyr ifanc. Rydw i hefyd yn ddigon ffodus i fod yn gynrychiolydd y LlI ar Fwrdd Chwaraeon Cymru am eleni, rhywbeth sy'n rhoi llawer iawn o falchder i mi, yn cael siarad ar ran yr holl LlI ledled y wlad a rhannu barn pobl ifanc gyda'r Bwrdd Rheoli. Gobeithio y bydd fy mrwdfrydedd dros ddarparu cyfleoedd chwaraeon i bobl ifanc eraill yn helpu i hyrwyddo ac ehangu gweithlu'r Llysgenhadon Ifanc.

 

 Lloyd carr

Lloyd Carr - Caerdydd

Rydw i'n bêl droediwr brwd sydd wedi cael yr anrhydedd o gynrychioli fy ngwlad mewn twrnamaint yn 2015. Rydw i hefyd yn gwirfoddoli fel hyfforddwr gyda Chlwb Pêl Droed Dinas Caerdydd. Yn ystod fy nghyfnod fel LlI, rydw i wedi bod yn arloesol gyda syniadau newydd i wella ac adfywio defnydd rhaglen y LlI o dechnoleg a chyfryngau cymdeithasol, gan greu'r fideo a ddefnyddiwyd yn seremoni agoriadol Cynhadledd y Llysgenhadon Ifanc Aur, yn ogystal â'r ffilter Snapchat a ddefnyddiwyd ar gyfer yr achlysur.

 

Lowri Thomas

Lowri Thomas - Abertawe

Roeddwn i'n teimlo'n ffodus iawn yn cael fy newis fel Llysgennad Chwaraeon Ifanc Arian ar gyfer fy ardal yn 15 oed ac wedyn, yn ddiweddarach, cefais fy ngwneud yn Llysgennad Aur. Yn fy Awdurdod Lleol, rydw i wedi gwirfoddoli mewn digwyddiadau fel triathlon Tata Steel, gwobrau chwaraeon Abertawe, cystadlaethau beicio, cystadlaethau nofio, her chwaraeon y Dreigiau a hefyd her Swanlinx. Hefyd, rydw i wedi bod mewn gwersyll Dyfodol Cynhwysol yn Loughborough gan weithio a chwarae ochr yn ochr ag unigolion sydd â nam: dydw i ddim yn gallu pwysleisio digon faint ddysgais i yn y gwersyll yma ac fe wnaeth fi'n benderfynol o hybu chwaraeon cynhwysol yn ôl adref yn fy Awdurdod Lleol. Drwy gyfrwng y system yma, rydw i wedi cael amrywiaeth eang o brofiadau newydd ac rydw i wedi gallu datblygu cymaint o sgiliau allweddol a fydd, yn sicr, o fudd mawr i mi yn y dyfodol. Rydw i wedi cyfarfod pobl ryfeddol ar fy siwrnai, sydd wedi fy ysbrydoli i mewn cymaint o ffyrdd a heb y bobl yma, ni fyddai fy mhrofiadau i wedi bod yr un fath. Yn ddiweddar, cefais fy ngwneud yn Llysgennad Ifanc Platinwm ac yn aelod o grŵp llywio Cymru. Trwy hyn rydw i'n gobeithio gallu defnyddio fy mhrofiad fel gwirfoddolwr ifanc i gael cymaint o bobl ifanc â phosib i wirioni ar chwaraeon am oes. Rydw i hefyd yn awyddus i hybu cynllun y Llysgenhadon Ifanc oherwydd mae wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i chwaraeon ledled Cymru. Rydw i'n gyffrous iawn i gael llawer mwy o brofiadau bythgofiadwy fel Llysgennad Chwaraeon Ifanc.

 

 Maisie Mackenzie

Maisie Mackenzie - Sir Gaerfyrddin

Rydw i wedi bod yn gwirfoddoli am 5 mlynedd mewn clybiau y tu mewn a'r tu allan i'r ysgol ac wedi bod yn llysgennad am ddwy o'r blynyddoedd yma. Fe ddechreuodd hyn gyda fy athro eisiau rhywun i helpu mewn sesiwn hoci amser cinio, ond fe ddatblygodd yn angerdd mawr yn fuan iawn. Mae chwaraeon wedi fy helpu i i oresgyn llawer o rwystrau yn fy mywyd ac rydw i'n teimlo bod rhoi'r un cyfleoedd a phrofiadau i eraill yn bwysig iawn. Mae wedi bod yn anrhydedd fawr gweithio gyda llysgenhadon chwaraeon anhygoel eraill ac rydw i wedi cael cyfle i gyfarfod pobl ryfeddol, fel athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd. Drwy fod yn llysgennad, rydw i wedi cael cyfle i siarad mewn seremonïau gwobrwyo a dysgu sgiliau hanfodol. Mae'n deimlad braf iawn gwybod eich bod chi wedi ysbrydoli neu helpu rhywun. Rydw i'n gobeithio dal ati a chadw at neges Llundain 2012 - 'gadael gwaddol'.              

 

Molly Caulfield

Molly Caulfield - Conwy

Rydw i wedi bod yn rhan o gynllun y llysgenhadon ifanc ers 4 blynedd erbyn hyn. Ers hynny, rydw i wedi magu cymaint o hyder. Mae'r cyfleoedd rydw i wedi'u cael yn anhygoel. Ers bod yn Llysgennad Ifanc rydw i wedi helpu mewn cystadlaethau athletau mewn ysgolion lleol, rydw i wedi hyfforddi chwaraeon amrywiol fel pêl rwyd a phêl osgoi ac rydw i wedi gwneud 100 o oriau ar gyfer dyfarniad Gwirfoddolwr y Mileniwm. Ar hyn o bryd rydw i'n gweithio tuag at gael cydnabyddiaeth i gynllun y Llysgenhadon Ifanc yn fy ysgol. Rydw i'n hyfforddi Llysgenhadon Ifanc newydd ac yn gobeithio, pan fyddaf yn gadael ar ddiwedd y flwyddyn yma, y bydd Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn parhau yn yr ysgol, gan ei bod yn cael effaith enfawr ar chwaraeon.

 

 Nia Weaver

Nia Weaver - Powys

Rydw i wedi cael yr anrhydedd o fod yn rhan o gynllun y Llysgenhadon Ifanc ers 2013, pan ddechreuais ar fy siwrnai fel LlI Arian, ac wedyn Aur, a nawr Platinwm. Fel rhan o'r cynllun, rydw i wedi dysgu sgiliau gwerthfawr ac wedi cael cyfle i feithrin fy sgiliau personol a fy rhinweddau yn fwy nag y byddwn i wedi gobeithio erioed. Mae fy hyder i wedi aeddfedu'n aruthrol, rydw i wedi addasu fy nghreadigrwydd a fy ngreddf ac, yn bwysicach na dim, mae gen i lawer mwy o botensial i ysbrydoli eraill. Fy nod i yw defnyddio fy angerdd dros chwaraeon i weld eraill, o bob gallu, yn mwynhau gweithgarwch corfforol ac yn llwyddo drwy gyrraedd eu llawn botensial. Nid yn unig mae cynllun y Llysgenhadon Ifanc wedi dysgu sgiliau bywyd gwerthfawr i mi ond hefyd mae wedi rhoi cyfleoedd gorau fy mywyd i mi! Fi oedd cynrychiolydd y LlI yn 2015 ar banel beirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru y BBC, rydw i wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau chwaraeon yn fy ysgol a fy nghymuned leol gydag athletwyr y Gymanwlad ac fe gefais i gyfle hefyd i redeg y Pentref Chwaraeon ochr yn ochr â Chwaraeon Powys yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2015. Drwy chwarae cymaint o ran mewn chwaraeon yn fy Awdurdod Lleol, rydw i wedi gwneud 400+ o oriau yn gwirfoddoli mewn chwaraeon. 

 

 Zaid Dudhniwala

Zaid Dudhniwala: Caerdydd

Rydw i'n ychwanegiad newydd at y grŵp llywio ac rydw i'n gobeithio cynnig mwy o syniadau yn y dyfodol. Rydw i hefyd yn Llysgennad Ifanc Aur brwd ac yn gwirfoddoli mewn llawer o ddigwyddiadau a chlybiau, fel Hanner Marathon Caerdydd. Chwaraeon ydi fy unig ddiddordeb i gan fy mod i'n cystadlu mewn Pêl Droed, Criced, Pêl Fasged, Traws Gwlad, Athletau a Badminton ar lefel ysgol a chlwb. Hefyd rydw i wedi cymryd rhan yng Nghynhadledd fwyaf diweddar y Llysgenhadon Ifanc Aur.        

 

 

DOWNLOADS