Cynhadledd Genedlaethol Llysgenhadon Ifanc Aur 2017

Grŵp Llywio'r Llysgenhadon Ifanc yn croesawu'r Llysgenhadon Ifanc newydd yn yr 8fed Cynhadledd Aur  

Mail Chimp

Fel rhan o Gynhadledd Llysgenhadon Ifanc Aur 2017 daeth mwy na 90 o fodelau rôl ac arweinwyr ifanc o bob cwr o Gymru at ei gilydd yn Stadiwm Dinas Caerdydd!

Yn ei 8fed blwyddyn, roedd y gynhadledd yn llwyddiant ysgubol ar ôl cael ei threfnu gan Grŵp Llywio Cenedlaethol Llysgenhadon Ifanc Cymru. Ymunwyd â hwy gan y sêr Olympaidd a Pharalympaidd, Tom Davis a Liz Johnson, i'w cynorthwyo ar y llwyfan ac yn y gweithdai.

O'r seremoni agoriadol i'r gweithdai a thrwodd i'r seremoni gloi - roedd grŵp llywio'r Llysgenhadon Ifanc yn arwain y ffordd ac yn ysbrydoli'r Llysgenhadon Ifanc Aur newydd o bob cwr o Gymru gan brofi pa mor fedrus mae pobl ifanc yn gallu bod, a faint o ddylanwad positif maent yn gallu'i gael ar bobl ifanc eraill. Roedd llawer o'r Llysgenhadon Ifanc Aur oedd yn mynychu'r gynhadledd am y tro cyntaf yn gadael yn dyheu am fod fel eu cyfoedion ar y llwyfan ac efallai y byddant yn awr yn ceisio sicrhau eu lle ar y grŵp llywio i gael yr un cyfleoedd â hwy.             

Yn ystod y seremoni agoriadol, roedd Lauren Williams, llysgennad ifanc platinwm, yn gyfrifol am gyfweld yr athletwyr Liz a Tom. Roedd eu hatebion yn ysbrydoliaeth i'r gynulleidfa gan ddangos y siwrnai anodd roedd yr athletwyr hyn wedi bod arni i gyrraedd ble maen nhw heddiw.

Hefyd cafodd y Llysgenhadon Ifanc gyfle pellach i gyfarfod yr athletwyr mewn gweithdy dan arweiniad dau Lysgennad Ifanc Platinwm, gan ddysgu am y rhinweddau sy'n gwneud Llysgennad Ifanc da a'r gwahaniaeth yn y cam i fyny o Lysgennad Ifanc Arian i Aur. Cefnogodd yr athletwyr y Llysgenhadon Ifanc drwy rannu eu straeon fel athletwyr yn y gweithdy.        

Gweithdy arall oedd cyfathrebu a dylanwadu ar eraill a dysgodd y Llysgenhadon Ifanc sut gallent gyfathrebu'n wahanol a meddwl am ffyrdd o gyfathrebu yn eu rôl fel Llysgennad.                   

Yn ychwanegol at y ddau brif weithdy, eleni cynhaliwyd pedwar gweithdy bach gyda thema cynhwysiant a weithredwyd gan yr Youth Sport Trust, Amser i Newid Cymru, Chwaraeon DLlE Cymru a Street Games a heriodd ffordd y Llysgenhadon Ifanc Aur o feddwl a rhoi cyngor ymarferol iddynt i'w ddefnyddio yn eu rôl fel Llysgennad Ifanc yn eu hysgolion a'u cymunedau.  

Fe lwyddodd y cyfryngau cymdeithasol drwy gydol y dydd i'n cael ni i rif un yn trendio yng Nghaerdydd gyda'r hashnod #YACymruConf - cymerwch olwg ar y negeseuon trydar drwy gydol y dydd. Hefyd roedd gan y Llysgenhadon Ifanc ffilter snapchat eu hunain i'w ddefnyddio ar gyfer y Gynhadledd.

Tua diwedd y diwrnod, cafodd y Llysgenhadon Ifanc a'r swyddogion i gyd gyfle i eistedd yn eu Hawdurdodau Lleol a chreu addewid ar gyfer y Llysgenhadon Ifanc a'i osod ar ein map addewidion. Cewch weld pa addewidion feddyliodd yr Awdurdodau Lleol amdanynt drwy chwilio am @YACymru ar twitter.

Eleni hefyd cafwyd Gwobrau am y tro cyntaf yn dilyn adborth gan grŵp llywio'r Llysgenhadon Ifanc a chawsom nifer o enwebiadau rhagorol. Da iawn i'r holl Lysgenhadon Ifanc a enwebwyd ac i enillwyr ein 4 gwobr.  

  • Cynyddu cyfranogiad - Ieuan Phillips, Powys
  • Gwella Iechyd a Llesiant - Buddug Hughes, Ynys Môn
  • Hybu Cynhwysiant - Eabha Roberts, Ynys Môn
  • Arloesi - Cerys Vick, Conwy

Hefyd mae'r gynhadledd yn ffordd o gofnodi'r effaith a'r llwyddiant mae'r Llysgenhadon Ifanc yn eu cael ledled Cymru mewn ysgolion a chymunedau. Edrychwch ar ein tudalen Facebook ac Instagram i gael cipolwg ar ambell beth.

Yn gyffredinol, roedd y gynhadledd yn llwyddiant ac roedd yn grêt gweld Llysgenhadon Ifanc newydd brwdfrydig yn dod drwy'r rhaglen, sy'n dangos ei bod yn dal i fynd o nerth i nerth. Edrychwch ar y cwmwl geiriau a wnaed yn ystod y seremoni gloi gan ddefnyddio mentimetr i weld beth mae bod yn Llysgennad Ifanc yn ei olygu.

Hoffai Llysgenhadon Ifanc Cymru ddweud diolch o galon wrth bawb a ddaeth ar y diwrnod neu gefnogi'r gwaith o gynnal y gynhadledd. Edrychwch ar y fideo gwych yma sydd wedi'i greu gan aelod o'r grŵp llywio, Lloyd Carr, a'r Llysgennad Ifanc Aur, Gwen Johnson.

https://vimeo.com/240224949

Wordcloud What Does Being A Ya Mean To You