Gweithio yn Chwaraeon Cymru

"Mae hwn yn gyfnod cynhyrfus a phwysig iawn i Chwaraeon yng Nghymru ac mae bod yn rhan ohono'n eithriadol gyffrous. Rydw i bob amser yn teimlo'n falch iawn pan fydd rhywun yn gofyn i mi i bwy rydw i'n gweithio a beth rydw i'n ei wneud."  Marc Gregson, Datblygu Chwaraeon

Pam gweithio i ni?

Mae un peth yn gwneud mwy o wahaniaeth i'n sefydliad ni nag unrhyw beth arall; ein pobl ni. Ac mae llawer o resymau pam fod pobl dalentog fel chi'n ymuno â ni; hyfforddiant gwych, amgylchedd heriol ac, yn fwy na dim, cyfle i newid tirlun y byd chwaraeon yng Nghymru.         

Ein gwerthoedd a'n hymddygiad

Mae'n wir dweud bod gweithredoedd yn cyfrif mwy na geiriau ac felly mae sut rydym yn 'ymddwyn' yn cael effaith aruthrol ar sut rydym yn cael ein gweld, nid yn unig gan y rhai yr ydym yn gweithio â hwy y tu allan i Chwaraeon Cymru, ond sut rydym yn cael ein gweld gan ein gilydd oddi mewn i Chwaraeon Cymru.  Mae ein gweledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru'n gofyn i ni i gyd ymroi i wneud ein gorau glas ym mhopeth rydym yn ei wneud ac mae Ymddygiad Chwaraeon Cymru yn ddefnyddiol fel rhyw fath o 'fap' i helpu i'n harwain ni o ran y math o ymddygiad a ddisgwylir gan bob un ohonom.       

Manteision Chwaraeon Cymru

Os ydych chi'n werth eich cyflogi, yna yn sicr, rydych chi'n werth gofalu amdanoch; dyna ein barn ni. Ac mae ein pecyn manteision yn ein helpu ni i gyflawni ein dyheadau cyflogwr o ddewis, perfformiad uchel. Gan gydnabod bod gan unigolion wahanol gymhelliant, ein nod ni yw darparu manteision amrywiol sy'n addas i ffyrdd o fyw pawb, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd a blaengar o wobrwyo a chydnabod ein gweithlu.

Byw yng Nghymru 

Er mwyn denu'r dalent orau o bob cwr o'r DU a thu hwnt, mae Chwaraeon Cymru hefyd yn cynnig pecynnau adleoli hael fel rhan o
nifer o'n uwch swyddi. Mae gan Gymru ddiwylliant unigryw a nodedig ac mae'n wlad wych i fyw a gweithio ynddi. Yn ogystal â hunaniaeth chwaraeon falch, mae Cymru hefyd yn gartref i olygfeydd eithriadol drawiadol, pobl gyfeillgar iawn a rhai o'r traddodiadau hynotaf yn y DU.

Beth bynnag yw eich diddordeb - hanes, bwyd neu os yw eiconau'r byd cerddoriaeth, ffilm a llenyddiaeth yng Nghymru'n eich ysbrydoli chi - bydd Cymru'n ddelfrydol i chi. Ewch i Byw yng Nghymru  i gael rhagor o wybodaeth am beth sydd gan y wlad arbennig yma i'w gynnig i chi.

Rydyn ni wrth ein bodd yma yng Nghymru ac rydyn ni'n gwybod y byddwch chithau hefyd.                                          

Hyfforddi a Datblygu

Er mwyn cael y bobl briodol, gyda'r sgiliau priodol i'r swyddi priodol, rydyn ni'n gwybod bod rhaid i ni fuddsoddi yn ein cyflogeion. Rydyn ni'n angerddol am ddatblygiad personol a phroffesiynol parhaus. O'r dechrau un yn eich cyflogaeth, byddwch yn cael rhaglen gyflwyno sydd wedi'i chreu'n benodol ar eich cyfer chi a byddwch yn cael cynnig yr holl hyfforddiant hanfodol er mwyn i chi ddechrau arni. Drwy gydol eich cyflogaeth, bydd Chwaraeon Cymru yn parhau i fuddsoddi ynoch chi drwy gyfrwng amrywiaeth o gyfleoedd datblygu, fel hyfforddiant penodol i'ch swydd, gweithdai rheolaidd yn ystod amser cinio, hyfforddiant a mentora, gwella eich sgiliau yn y Gymraeg, yn ogystal â chyfle i ymgymryd ag astudiaethau tymor hir. Rydyn ni'n eithriadol falch o'n rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth sydd wedi'i hachredu gan CMI ac sydd ar gael i bob gweithiwr. Mae wedi gwneud byd o wahaniaeth i Chwaraeon Cymru. Mae hyn i gyd wedi ein helpu ni i sicrhau achrediad Aur Buddsoddwyr mewn Pobl yn 2015.

                                              

Amrywiaeth a Chynhwysiant  

Rydym yn sefydliad gwych i weithio iddo ac rydym yn dangos hyn drwy ein hymrwymiad nid yn unig i ddatblygu agenda chwaraeon cwbl gynhwysol, ond hefyd amgylchedd gwaith cwbl gynhwysol yn Chwaraeon Cymru.

Monitro Cyfleoedd Cyfartal   

Er mwyn gweld a ydym ar y llwybr priodol ac yn gwneud cynnydd gyda'n strategaethau trefniadaethol, mae'n rhaid i ni ddeall pwy ydym ni:

  • Beth yw proffil yr ymgeiswyr rydym yn eu denu?
  • Sut rydym yn edrych fel sefydliad o ran amrywiaeth?
  • Beth yw barn ymgeiswyr, staff, cwsmeriaid a phartneriaid am yr hyn rydym yn ei wneud er mwyn sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn deg, yn gyfartal ac yn gynhwysol?

Drwy gefnogi'r gwaith o fonitro ein cyfleoedd cyfartal gallwch ein helpu ni i ymgorffori diwylliant cadarnhaol o amrywiaeth a chynhwysiant yn Chwaraeon Cymru ac yn y gymuned ehangach.

Mae'r llyfryn "Beth yw'r pwynt?" a gyhoeddwyd gan Stonewall Cymru yn cyflwyno cyd-destun pellach ar gyfer pam mae sefydliadau, fel Chwaraeon Cymru, yn monitro cydraddoldeb, a beth sy'n cael ei wneud gyda'r wybodaeth a gaiff ei chasglu.

Agwedd gadarnhaol at bobl anabl

Rydym wedi ymrwymo i gyflogi pobl ag anableddau ac, fel rhan o'r cynllun hwn, rydym yn cytuno i'r canlynol:

  • cyfweld pob ymgeisydd ag anabledd sy'n bodloni meini prawf gofynnol y swydd wag                    
  • sicrhau bod mecanwaith yn ei le ar gyfer trafod, ar unrhyw adeg, ac unwaith y flwyddyn o leiaf, gyda gweithwyr anabl beth gall Chwaraeon Cymru a hwy ei wneud er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn datblygu ac yn defnyddio eu galluoedd
  • pan fydd gweithwyr yn datblygu anabledd, gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn aros yn eu swydd
  • gweithredu er mwyn sicrhau bod pob gweithiwr yn datblygu lefel briodol o ymwybyddiaeth o anabledd, fel sy'n ofynnol er mwyn sicrhau bod ein hymrwymiadau'n gweithio
  • bob blwyddyn, adolygu'r pump ymrwymiad a beth sydd wedi'i gyflawni, i gynllunio ffyrdd o wella arnynt a rhoi gwybod i'r gweithwyr ac i'r Ganolfan Byd Gwaith am y cynnydd ac am unrhyw gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein polisi Cyfleoedd Cyfartal, edrychwch yma.

Adnoddau Mewnol

DOWNLOADS