Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol

Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (CRhC) yn allweddol i ddatblygu chwaraeon cenedl llwyddiannus. Rydym yn gweithio gyda CLlC i sicrhau bod popeth yn ei le i ddatblygu y cnwd nesaf o dalent chwaraeon Cymreig.

I gael gwybod mwy am Gymraeg gyrff llywodraethu cenedlaethol, edrychwch ar eu gwefannau

Sut rydym yn buddsoddi mewn cyrff rheoli  

Rydym yn buddsoddi yn ein partneriaid yn y cyrff rheoli cenedlaethol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cyflawni ein hamcanion ar y cyd. Er mwyn sicrhau gwerth am arian, rydym yn mesur perfformiad y partneriaid yn erbyn nifer o dargedau allweddol, gan gynnwys yr aelodaeth o'r corff rheoli a nifer yr hyfforddwyr a'r swyddogion gweithredol.

Mae copi o'n Hegwyddorion Buddsoddi ar gael yma.

Mae lefel y cyllid a ddarperir i Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol i'w weld yma. 

Fframwaith y Panel Cyfreithiol 

Mae Chwaraeon Cymru, y Sport and Recreation Alliance, Sport England ac UK Sport wedi dod at ei gilydd i sefydlu panel fframwaith o gwmnïau cyfreithiol i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol i gyrff rheoli chwaraeon a hamdden cenedlaethol. Mae rhagor o wybodaeth am Fframwaith y Panel Cyfreithiol a'i gyfleoedd ar gael yma.