Awdurdodau Lleol

Rydym yn gweithio gyda phob un o'r 22 awdurdod lleol (ALl) yng Nghymru ac wedi ffurfio Partneriaeth Agrements (Cytundebau Partneriaeth) gyda phob Awdurdod Lleol.

Ymateb i wahaniaethau rhanbarthol

Mae ein hymagwedd ddatganoledig at gyflwyno a datblygu ein galluogi i ymateb i wahaniaethau rhanbarthol a darparu rhaglenni cenedlaethol megis Campau'r Ddraig a Gist Gymunedol yn ogystal â phrosiectau sy'n caniatáu i ALl i fynd i'r afael â'u hanghenion lleol eu hunain.

Am wybod mwy?

I gael gwybod mwy am ein gwaith partneriaeth gydag Awdurdodau Lleol, cysylltwch â'ch swyddfa ranbarthol.

I gael gwybod mwy am y cyfle chwaraeon ychydig yn nes at gartref, ymweld â'ch adran datblygu chwaraeon lleol gwefan.

Sut rydym yn buddsoddi mewn cyrffrheoli?

Rydym yn buddsoddi yn y cyrff rheoli cenedlaethol sy'n bartneriaid i ni er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion ar y cyd. Er mwyn sicrhau gwerth am arian rydym yn mesur perfformiad partneriaid yn erbyn nifer o dargedau allweddol, gan gynnwys aelodaeth o gyrff rheoli a nifer yr hyfforddwyr a'r swyddogion gweithredol. 

Lawrlwythwch y daenlen buddsoddi ddiweddaraf yma.

Sut rydym yn buddsoddi yn ein partneriaid a sut rydym yn mesur perfformiad

Rydym yn buddsoddi yn helaeth yn ein partneriaid i gyflwyno cyfleoedd chwaraeon, hyfforddi a gwirfoddoli cymunedol mewn awdurdodau lleol ledled Cymru. Er mwyn sicrhau gwerth am arian rydym yn mesur perfformiad partneriaid yn erbyn nifer o ganlyniadau busnes allweddol.

Mae copi o'n Hegwyddorion Buddsoddi ar gael yma.

Manylion cyllid ar gyfer awdurdodau lleol.