Datganiad Llesiant Chwaraeon Cymru

Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu chwaraeon cymunedol ac elitaidd yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu Cymru egnïol, iach a llwyddiannus lle mae pob dinesydd o bob cymuned yn cael cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden gorfforol a chyflawni eu potensial, heb ystyried eu cefndir na'u hamgylchiadau. 

Rydym yn cydnabod ers amser maith bod ein buddsoddiadau a gwaith ein partneriaid yn y sector chwaraeon yn cyflawni mwy na chwaraeon. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn darparu fframwaith ar gyfer deall effaith ehangach ein buddsoddiadau y tu hwnt i gynyddu cyfraddau gweithgarwch corfforol. Rydym wedi ymrwymo i ymgorffori'r Ddeddf yn y pum ffordd o weithio yn ein prosesau cynllunio busnes corfforaethol ac adrannol, er mwyn sicrhau bod popeth rydym yn ei wneud yn ystyried yr effaith ar genedlaethau'r dyfodol.

I am Team GBMae canlyniadau ein buddsoddiadau gyda phartneriaid yn cyfrannu ar draws saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Fel enghraifft, rydym yn gwybod yn iawn am y manteision iechyd mae cymryd rhan mewn chwaraeon yn eu creu, ond rydym hefyd yn gwybod, drwy wirfoddoli a datblygu'r gweithlu, ein bod yn gallu creu cymunedau mwy cysylltiol a llewyrchus. Mae ein llwyddiant ar lwyfan y byd yn cynyddu hunaniaeth ddiwylliannol Cymru ac yn gweithredu fel ysbrydoliaeth i'r genhedlaeth nesaf fod yn egnïol. Wrth galon ein gwaith mae ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth, sy'n ceisio nid yn unig adnabod y rhwystrau sy'n atal cymryd rhan a'r manteision llesiant sy'n gysylltiedig â chwaraeon, ond hefyd yn buddsoddi'n rhagweithiol i fynd i'r afael â nhw.

Mae Chwaraeon Cymru'n cydnabod bod rhaid i ni fod yn rhagweithiol er mwyn sbarduno diwylliant sy'n hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynnwys ym maes llesiant. Rhaid i ni arwain drwy esiampl a dangos gwir ymrwymiad i wneud newidiadau cadarnhaol a fydd yn ein cadarnhau ni fel sefydliad enghreifftiol sy'n addas ar gyfer y dyfodol. Drwy hyn byddwn yn gallu dylanwadu ar y rhai rydym yn gweithio â nhw, gan gael ein cymell nid yn unig drwy feini prawf buddsoddi, ond drwy ein dull partneriaeth o weithredu gydag amrywiaeth o randdeiliaid o'r sector chwaraeon a thu hwnt. 

Drwy ymgysylltu mewnol ac allanol, rydym wedi ceisio mewnbwn ac adborth ar gyfres o amcanion llesiant drafft. Yn gyffredinol, dynododd yr adborth mai'r rhain yw'r amcanion cywir ar gyfer Chwaraeon Cymru, ond mae'n rhaid i ni sicrhau ein bod yn adlewyrchu'r rhain yn ein holl waith ac yn creu fframwaith mesur a thystiolaeth cadarn o'u cylch. Gwelsom fod yr adborth a roddwyd gan amrywiaeth o sefydliadau, a hefyd staff ac aelodau'r cyhoedd, yn rhoi gwybodaeth i ni nid yn unig am yr amcanion roeddem wedi'u drafftio, ond hefyd safbwyntiau gwerthfawr am sut dylem fynd ati i weithio yn y dyfodol i gyflawni'r rhain. Roedd yn braf iawn nodi nifer yr ymatebwyr a oedd yn awyddus i weithio gyda ni yn y dyfodol a byddwn yn edrych ar y cyfleoedd hyn. Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio'r adborth hwn drwy gydol y flwyddyn er mwyn dylanwadu ar ein dull cyffredinol o weithredu i gyflawni'r amcanion hyn a'n dyheadau ehangach.             

Yn dilyn yr adborth, rydym wedi gwneud addasiadau priodol i'n hamcanion ac wedi pennu pedwar amcan Llesiant lefel uchel, sy'n cyd-fynd â'n strategaethau corfforaethol allweddol ac sy'n cyflawni ar draws y saith nod Llesiant sydd wedi'u hamlinellu yn y Ddeddf. Rydym wedi pennu'r amcanion hyn er mwyn adlewyrchu ein dau gylch gorchwyl o gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon cymunedol a chefnogi darparu chwaraeon elitaidd yng Nghymru:                                              

Pobl Cymru'n byw bywydau egnïol yn gorfforol ac felly bywydau iachach

Nodau Llesiant: Cymru gydnerth  / Cymru iachach  / Cymru o gymunedau cydlynus  / Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu l / ymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Mesurir hyn drwy gyfrwng yr Arolwg Cenedlaethol ar gyfer Cymru a'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Plant a phobl ifanc â chymhelliant, sgiliau corfforol, gwybodaeth, dealltwriaeth a chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol am oes

Nodau Llesiant: Cymru lewyrchus  / Cymru gydnerth  / Cymru iachach  / Cymru o gymunedau cydlynus  / Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu  / Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Mesurir hyn drwy gyfrwng yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Cymru'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel cenedl chwaraeon lwyddiannus

Nodau Llesiant: Cymru iachach  / Cymru o gymunedau cydlynus / Cymru lewyrchus  / Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu

Mesurir hyn drwy gyfrwng yr Arolwg Cenedlaethol ar gyfer Cymru, Arolwg Athrofa Chwaraeon Cymru, Llais yr Athletwr, Adnodd Focus, Bas Data Athletwyr Llwybr y DU

Chwaraeon Cymru'n batrwm o sefydliad sy'n sbarduno diwylliant sy'n hybu llesiant, cydraddoldeb a chynaliadwyedd

Nodau Llesiant: Cymru fwy cyfartal  / Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Mesurir hyn drwy gyfrwng yr Arolwg ar Farn Rhanddeiliaid, Llais yr Athletwr ac Arolwg y Staff

Fel y nodwyd uchod, rydym yn credu'n gryf bod y gwaith rydym yn ei wneud, a'n buddsoddiadau, ynghyd â'r cyfleoedd mae ein partneriaid yn eu cynnig, yn darparu amrywiaeth eang o fanteision i gymdeithas Cymru. Ein bwriad drwy gyfrwng yr amcanion hyn yw ceisio gweld yr effaith honno ac edrych ar ddulliau effeithiol o gydweithredu ar draws y sector cyhoeddus i'w cynyddu. Rydym yn hynod ymwybodol na all un asiantaeth yn unig greu cenedl fwy egnïol yn gorfforol, felly mae cydweithredu ac ymwneud effeithiol â'r cyhoedd yn gyffredinol yn allweddol er mwyn creu Cymru iachach a mwy egnïol.           

Mae'n bwysig cydnabod nad ydym yn gweld pennu'r amcanion hyn fel proses statig, ond fel rhywbeth y byddwn yn ei esblygu'n gyson er mwyn bodloni agendâu sy'n newid, ac i adlewyrchu gwybodaeth. Rydym yn gwybod y bydd adolygiad annibynnol o'r sefydliad yn cael ei gynnal yn hanner cyntaf blwyddyn cynllunio busnes 2017/18, a'i roi i'r Gweinidog, ac y bydd Llywodraeth Cymru'n llunio ei strategaethau perthnasol i elfen 'Iechyd ac Egnïol' y Rhaglen Lywodraethu. Yn anochel, bydd hyn yn cael effaith ar gyfeiriad Chwaraeon Cymru yn y dyfodol a bydd yn briodol i ni geisio adolygu'r amcanion hyn unwaith y bydd y darnau hyn o waith wedi'u cwblhau. Y tu hwnt i hyn, byddwn yn adolygu ac yn darparu adroddiadau yn erbyn yr amcanion yn flynyddol, fel rhan o'n proses cynllunio busnes ac, yn chwarterol, byddwn yn nodi a oes unrhyw wybodaeth neu weithgaredd newydd yn cael effaith ar ein hamcanion a sut rydym yn cyflawni ein busnes.

Rio 2016Bydd yr amcanion yn sail i'n dull ni o fesur ein heffaith fel sefydliad. Byddwn yn defnyddio data a gwybodaeth o'r ddau arolwg mawr rydym yn ymwneud â hwy, yr Arolwg Cenedlaethol ar gyfer Cymru a'n Harolwg ar Chwaraeon Ysgol, ynghyd â'n Harolwg ar Farn Rhanddeiliaid ac Arolwg Athrofa Chwaraeon Cymru, i fesur cynnydd. Y tu hwnt i hyn, ein bwriad yw parhau â'r gwaith rydym wedi'i ddechrau er mwyn deall ein heffaith yn ychwanegol at gael pobl i fod yn fwy egnïol drwy chwaraeon a hamdden gorfforol. Rydym yn gwybod y bydd y gwaith hwn yn galluogi i ni nid yn unig ddatblygu'r amcanion rydym wedi'u pennu, ond hefyd datgan meysydd newydd o bosib i ni fesur ein heffaith yn eu herbyn. Hefyd byddwn yn edrych ar gyfleoedd i weithio gyda sefydliadau eraill y sector cyhoeddus, er mwyn rhannu gwybodaeth a data gyda'r nod o unioni canlyniadau ac amcanion llesiant. 

Yn Chwaraeon Cymru rydym yn credu bod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), 2015 yn gyfle cyffrous i weithio'n fwy cydweithredol ar draws y sector cyhoeddus a thu hwnt er mwyn creu Cymru iachach, mwy cynaliadwy a llewyrchus ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gwybod bod gan waith y sector chwaraeon rôl hanfodol i'w chwarae mewn darparu llesiant ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid er mwyn cyflawni hyn.Cysylltiadau Allanol