Map Hyfforddiant

Cefndir     

O ymgorffori cydraddoldeb mewn sefydliad, mae'n bwysig bod cynllun hyfforddi'n cael ei ddatblygu a'i gyflwyno, a'i adolygu'n rheolaidd.

Cymwyseddau cydraddoldeb cyffredinol

Ymgymryd â dadansoddiad o anghenion hyfforddi a llunio cynllun hyfforddi i ddatblygu gweithlu medrus sy'n gwneud y canlynol:

 • Hybu cydraddoldeb ar bob lefel
 • Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Sicrhau bod adnoddau dynol ac ariannol yn cael eu neilltuo a'u blaenoriaethu i gefnogi cydraddoldeb
 • Datgan nodweddion allweddol diwylliant sy'n hybu cydraddoldeb ac yn gweld gwerth mewn amrywiaeth
 • Esbonio perthnasedd Deddf Cydraddoldeb 2010 i'w sefydliad ei hun
 • Esbonio beth yw'r holl nodweddion gwarchodedig    
 • Ymddwyn a siarad mewn ffordd sy'n parchu pawb bob amser            
 • Adnabod ymddygiad ac iaith sy'n briodol i hybu cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth
 • Adnabod ymddygiad annheg, amhriodol a gwahaniaethol           
 • Nodi sut mae herio ac adrodd yn ôl am iaith neu ymddygiad amhriodol neu wahaniaethol - hiliol, homoffobig, trawsffobig, cam-drin mewn perthynas ag anabledd, oedran, crefydd neu ryw
 • Deall ymrwymiad y sefydliad i gydraddoldeb

Lawrlwythwch grynodeb o'r hyfforddiant cydraddoldeb cyffredinol a phenodol i elfen yma.                   

Mathau o hyfforddiant      

Gall yr hyfforddiant fod ar sawl ffurf, fel y canlynol:

 • Gweithdai wyneb yn wyneb
 • Dysgu ar-lein  
 • Briffiau mewn cyfarfodydd
 • Dogfennau copi caled a/neu feddal
 • Nodiadau cyfarwyddyd
 • Seminarau
 • Cynadleddau, ac ati.

Lawrlwythwch grynodeb o'r hyfforddiant cydraddoldeb cyffredinol sydd ar gael yma.

Lawrlwythwch grynodeb o'r hyfforddiant penodol i elfen sydd ar gael yma.

Beth ddylid ei ystyried wrth ddatgan y dulliau mwyaf priodol o gyflwyno hyfforddiant cydraddoldeb

 • Bydd dull pragmataidd o weithredu'n sicrhau bod hyfforddiant ar gael i bawb sy'n ymwneud â sefydliadau                    
 • Dylai'r holl hyfforddiant wyneb yn wyneb neu ar-lein fod â chanlyniadau dysgu clir y mae'r rhai sy'n ei fynychu'n ymwybodol
  ohono           
 • Dylai pob ffurf ar hyfforddiant fod â phwrpas clir ac yn gysylltiedig â gweledigaeth a strategaeth gyffredinol y sefydliad
 • Efallai y bydd rhaid i'r bobl allweddol sy'n gwneud penderfyniadau gael cyfleoedd i drafod eu safbwyntiau am gydraddoldeb ac, mewn
  rhai achosion, efallai y bydd rhaid herio eu hagweddau, a dim ond drwy weithdai wyneb yn wyneb y gellir gwneud hynny
 • Er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn gwbl berthnasol, dylai'r hyfforddiant gynnwys astudiaethau achos penodol i chwaraeon
 • Mae profiad yr hwyluswyr/tiwtoriaid a'u gallu i ddelio'n hyblyg â dysgwyr sy'n oedolion, yn ogystal â newid agweddau mewn ffordd
  gadarnhaol, yn allweddol         
 • Enw da'r darparwyr       

 

DOWNLOADS