Chwaraeon i Bawb

Chwaraeon Cymru: Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020

Chwaraeon cymru'n falch o gyhoedi ei gynllun cydraddoldeb strategol

Mae'n bleser cael rhannu Cynllun Cydraddoldeb Strategol Chwaraeon Cymru, sy'n datgan ein hamcanion cydraddoldeb ar gyfer y cyfnod rhwng 2016 a 2020 ac yn dangos cyfraniad at amcanion Llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Rwyf yn hyderus y bydd y strategaeth yn adeiladu ymhellach ar waith da a chynnydd y pedair blynedd diwethaf o ran sicrhau cyfleoedd cyfartal mewn chwaraeon ac amrywiaeth yn ei seilwaith.                                       

Mae datblygu'r ddogfen hon, ein hail Gynllun Cydraddoldeb Strategol, yn gam pwysig tuag at sbarduno ein dyhead i ymgorffori cydraddoldeb yn ffabrig ein sefydliad, fel ei fod yn rhan o'n ffordd naturiol o feddwl. Mae ein hamcanion cydraddoldeb yn cyd-fynd ag amcanion Chwaraeon Cymru ac maent yn troi o amgylch y themâu canlynol:

1. Ymchwil a gwybodaeth

2. Ymgorffori newid diwylliant i Chwaraeon Cymru

3. Ymgorffori newid diwylliant i bartneriaid a gyllidir

4. Anghenion cwsmeriaid

5. Addysg a Hyfforddiant

6. Ymgysylltu

Bydd ein hymrwymiad i'r holl nodweddion gwarchodedig yn parhau ac mae ein ffocws ar sicrhau'r effaith orau posib ar draws ein holl waith. Er nad yw'r Iaith Gymraeg ac anfantais economaidd-gymdeithasol yn nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, maent wedi'u cynnwys oddi mewn i gwmpas Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Felly, rydym wedi penderfynu cynnwys y grwpiau hyn oddi mewn i gwmpas ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae'r rhai sy'n byw yng nghanol anfantais economaidd-gymdeithasol yn llai tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon ac mae gan chwaraeon rôl i'w chwarae mewn hybu a gwarchod yr iaith Gymraeg. Mae deall a bodloni anghenion cwsmeriaid yn bwysig i ni yn y cyswllt hwn.

Mae'n hanfodol bod staff Chwaraeon Cymru, aelodau'r Bwrdd a hefyd contractwyr, sefydliadau sy'n derbyn cyllid Chwaraeon Cymru, partneriaid a rhanddeiliaid yn deall sut maent yn cyfrannu tuag at roi'r strategaeth hon ar waith a thuag at ein hamcanion cydraddoldeb.

Fel rhan o'r adolygiad o'n hamcanion cydraddoldeb, cynhaliwyd ymgynghoriad helaeth gennym gyda staff, rhanddeiliaid a chwsmeriaid. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch yn bersonol i bawb a gyfrannodd tuag ato. Edrychaf ymlaen at adrodd yn ôl ar y cynnydd hyd at 2020 a thu hwnt.

Sarah Powell, Prif Weithredwr

DOWNLOADS