Am y Weledigaeth

Ar 3 Hydref 2017 gwnaeth Rebecca Evans AC ddatganiad pwysig yn y Senedd gan nodi'r gofynion penodol ar gyfer Chwaraeon Cymru.

Dilynwyd y datganiad ar 3 Hydref gan Adolygiad o Chwaraeon Cymru a gyhoeddwyd yn ystod haf 2017 ac roedd yn cynnwys argymhellion bod Chwaraeon Cymru'n gweithio gyda rhanddeiliaid allanol i ystyried eu safbwyntiau.

Mae Chwaraeon Cymru wedi croesawu'r Adolygiad a'r datganiad gan Lywodraeth Cymru. Mae'r drafodaeth ar y weledigaeth ar gyfer chwaraeon yn y dyfodol ar gyfer pawb. Mae'n bwysig bod y weledigaeth yn cael ei chreu gan bawb ohonom ac yn eiddo i ni i gyd.

Beth fydd yn ei gynnwys?

Bydd y sgwrs ar ddyfodol chwaraeon yng Nghymru'n gwneud y canlynol:

  • Gwrando ar syniadau pobl am weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon ledled ein gwlad
  • Ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid a phartneriaid
  • Ystyried beth rydym yn ei wybod eisoes - er enghraifft beth mae ein partneriaid wedi'i ddweud wrthym a'r ystadegau sydd gennym
  • Sicrhau bod y weledigaeth ar gyfer y dyfodol yn cyd-fynd â pholisi Llywodraeth Cymru fel y nodir yn Ffyniant i Bawb a deddfwriaethau perthnasol, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
  • Hefyd, ar sail y weledigaeth, byddwn yn llunio strategaeth newydd ar gyfer Chwaraeon Cymru fel bod ffocws ein sefydliad ni ar gyflawni ein rhan ni o'r weledigaeth newydd.              

 Pam mae hyn yn bwysig?

Mae amrywiaethau eang yn nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon. Mae mwy o ddynion nag o ferched yn cymryd rhan mewn chwaraeon. Mae'r un peth yn wir am fechgyn a genethod. Hefyd mae pobl anabl, cymunedau DLlE (Duon a Lleiafrifoedd Ethnig) a phobl sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd yn tueddu i chwarae llawer llai o chwaraeon na phobl eraill. Mae'n amser i hynny newid.

Rhaid i ni roi sylw i'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag cymryd rhan mewn chwaraeon. Mae pobl wedi dweud wrthym ni bod sawl ffactor yn rhwystr, gan gynnwys bod yn rhy brysur yn y gwaith, teimlo'n rhy hen, ddim yn teimlo'n ddigon heini i gymryd rhan, gormod o ymrwymiadau teuluol, y gost ac argaeledd cyfleusterau.           

Mae llawer o resymau gwych dros gymryd rhan mewn chwaraeon - mae'n hwyl, yn gymdeithasol ac yn rhoi llawer o foddhad. Mae hefyd wedi'i brofi'n llesol i'ch iechyd. Mae pobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon yn aml yn fwy heini ac iach yn gyffredinol na phobl sy'n segur. Mae ffyrdd o fyw eisteddol yn arwain at fwy a mwy o'n poblogaeth yn byw gydag afiechydon ffordd o fyw fel gordewdra a diabetes Math 2. Hefyd mae bod yn egnïol yn helpu lles meddwl pobl. Mae chwaraeon yn llesol i chi. Ond does dim rhaid i chi gymryd ein gair ni am hynny ...     

Dyma dri pheth y mae'n rhaid i ni wir eu newid:

1. Mwy o bobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon - er mwynhad iddyn nhw eu hunain ac fel ein bod ni, fel cenedl, yn fwy heini ac iach. Ar hyn o bryd, dim ond ein hanner ni sy'n egnïol yn rheolaidd. 

2. Gwneud yn siŵr bod pawb yn cael cyfle i fod yn egnïol - Mae rhai grwpiau o bobl, gan gynnwys pobl anabl, cymunedau DLIE a phobl sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd, yn wynebu rhwystrau sy'n golygu eu bod yn cymryd llai o ran mewn chwaraeon na phobl eraill. 

3. Helpu pawb i gyflawni eu potensial mewn chwaraeon - Os ydym am barhau i ddatblygu cenedlo enillwyr mae'n rhaid i ni annog mwy o bobi i gymryd rhan mewn chwaraeon. Trwy wneud hynny, bydd mwy o bobl yn mynd ymlaen i ennill dros Gymru a bydd mwy o'n henillwyr ni'n adlewrychu ein hamryiaeth fel cenedl.

Cysylltiadau Allanol