Beth rydym yn ei wneud

Ni yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Ni yw'r prif gynghorwr ynghylch yr holl faterion yn ymwneud â chwaraeon i Lywodraeth Cynulliad Cymru ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol i chwaraeon elitaidd a chwaraeon ar lefel gyffredin yng Nghymru.

Rydym yn llwyr gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cenedl egnïol yn gorfforol, fel a amlinellir yn strategaethau Dringo'n Uwch a Chreu Cymru Egnïol.

Ein nod yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lefel gyffredin ond hefyd darparu i'n hathletwyr addawol y gefnogaeth maent ei hangen er mwyn cystadlu'n llwyddiannus ar lwyfan y byd.Gwaith partneriaeth

Mae ein gweledigaeth o uno cenedl chwaraeon falch yn golygu ein bod yn gweithio'n agos â'n partneriaid allweddol er mwyn sicrhau bod y chwaraeon a gyflwynir ac a ddatblygir yn genedlaethol ac yn lleol yn cynnig cyfle i bawb yng Nghymru ragori yn y gamp o'u dewis hwy.

Staff ymroddedig ac angerddol

Mae ein tîm ymroddedig ac angerddol o staff, a arweinir gan y Cadeirydd, yr Athro Laura McAllister, yn rhannu eu gwybodaeth a'u harbenigedd gyda'r sector chwaraeon ac maent wedi datblygu enw rhagorol ymhlith ein partneriaid allweddol.

Ein rôl yw cynghori ac ychwanegu gwerth, ac mae hyn yn ganolog i'n dibenion craidd fel y sefydliad chwaraeon yng Nghymru.

Siarter Brenhinol

Sefydlwyd Chwaraeon Cymru gan Siarter Brenhinol ar 4 Chwefror 1972, gyda'r nodau o "feithrin gwybodaeth am chwaraeon a hamdden gorfforol, a'r arfer o gymryd rhan ynddynt, ymhlith y cyhoedd yng Nghymru'n gyffredinol, a darparu cyfleusterau ar gyfer hynny". Fe'i cyllidir gan gymorth grant blynyddol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a chan incwm a gynhyrchir o'i weithgareddau.

I weld copi o'r Siarter Brenhinol, cliciwch yma.

Adnoddau Mewnol

DOWNLOADS